Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-215 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR.T- 176 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR.T- 176 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-215

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 
2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342  „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“, 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią