Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-217 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2020-05-14 Nr. TŽ-217

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-290   „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR DARŽELIŲ-MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ MAITINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbuotojų maitinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „1. Leisti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių darbuotojams valgyti darbo laiku šių įstaigų valgyklose pagamintus pietus, nustatant 20 procentų antkainį prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pietų kainos, kurią sudaro 40 procentų visos dienos maitinimo normos vienam vaikui, nustatytos Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2 papunkčiu.“

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-290   „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR DARŽELIŲ-MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ MAITINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-14

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir 16 straipsnio 37 punktu.

Šio tarybos sprendimo tikslas – suteikti galimybę Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių darbuotojams valgyti darbo laiku šių įstaigų valgyklose pagamintus pietus, nustatant 20 procentų antkainį prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pietų kainos, kurią sudaro 40 procentų visos dienos maitinimo normos vienam vaikui, nustatytos Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2 papunkčiu, t. y.  2,60 Eur.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

Į pradžią