Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-216 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

                                                                                                                                                Projektas

2020-05-14 Nr. TŽ-216

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 2 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“, 8.1, 13.1.1 papunkčiais ir 18 punktu ir atsižvelgdama į Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos 2020-05-12 akte Nr. NN-10-(34.1) pateiktus siūlymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti, likviduojamu ir nurašomu savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – kiemo statinius (tvoras), kurių įsigijimo vertė 4 285,80 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 4 285,80 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur, pagal priedą.

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjui:

2.1. būti atsakingu už 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto likvidavimą;

2.2. pateikti likvidavimo dokumentus Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo ir likvidavimo komisijai;

2.3. būti atsakingu už 1 punkte nurodyto likviduojamo nekilnojamojo turto išregistravimą iš valstybės įmonės Registrų centro.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. ____________________d.

sprendimo Nr.  ______________

priedas

 

 SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO SĄRAŠAS

 

Ilgalaikis materialusis nekilnojamasis turtas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Perdavimo eksploatuoti data

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (tvora), unikalus Nr. 1197-4004-0102, Kalnėnų g. 2B, Alytus

2012-06-29

01100030/1

1

1 975,50

1 975,50

0,00

2.

Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (tvora), unikalus Nr. 1197-1001-1122, Daugų g. 5A, Alytus

2013-03-13

01100030/13

1

2 310,30

2 310,30

0,00

Iš viso

2

4 285,80

4 285,80

0,00

 

_____________________

                                                                


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-14

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti, likviduojamu ir nurašomu savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – tvoras, esančias Kalnėnų g. 2B ir Daugų g. 5A, Alytuje. Sprendimo projektas parengtas apžiūrėjus tvoras ir įvertinus jų būklę bei atsižvelgiant į Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos pateiktus siūlymus.

Nurodytos tvoros yra buvusiose lopšelių-darželių teritorijose Kalnėnų g. 2B ir Daugų g. 5A, Alytuje. Tvoros fiziškai nusidėvėjusios, netinkamos toliau naudoti.

 

 

Patarėja                                                                                                                Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią