Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-211 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPĄ ULONŲ G. 67A, ALYTUJE

                                                                                                                                                Projektas

2020-05-14 Nr. TŽ-211

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPĄ ULONŲ G. 67A, ALYTUJE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 7 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos  žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto a papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 1418  „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“ 6.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Žemės sklypo Ulonų g., Alytuje, suformavimo kempingo įrengimui ir žemės sklypo naudojimo reglamentų nustatymo detalųjį planą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 1.9 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n  d ž i a:

1. Kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių  dėl kitos paskirties rekreacinės teritorijos 1,4379 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1856-7761, kadastro Nr.  1101/0031:267), esančio Ulonų g. 67A, Alytuje, šiuo metu valdomo Alytaus miesto savivaldybės panaudos pagrindais, perdavimo Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise viešojo naudojimo poilsio objektų reikmėms.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių dėl šio sprendimo 1 punkte nurodyto valstybinės žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise ir pasirašyti su tuo susijusius dokumentus.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPĄ ULONŲ G. 67A, ALYTUJE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-14

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamiesi sprendimo projekte nurodytais  teisės aktais ir atsižvelgdami į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-111 1.9 punktu patvirtintą žemės sklypo Ulonų g., Alytuje, suformavimo kempingo įrengimui ir žemės sklypo naudojimo reglamentų nustatymo detalųjį planą, siekiame, kad žemės sklypas, esantis Ulonų g. 67A, Alytuje, būtų  naudojamas viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio reikmėms.

 

 

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo              Mindaugas Matažinskas

pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 165, +370 620 24113, el. p. mindaugas.matazinskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-211 - AIŠKINAMOJO RAŠTO 1 PRIEDAS. SPRENDIMAS T-111
TŽ-211 - AIŠKINAMOJO RAŠTO 2 PRIEDAS. RC IŠRAŠAS
TŽ-211 - AIŠKINAMOJO RAŠTO 3 PRIEDAS. ŽEMĖS SKLYPO PLANAS
TŽ-211 - AIŠKINAMOJO RAŠTO 4 PRIEDAS. REGIA
Į pradžią