Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-441 2020-05-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr.  DV-441

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.2 papunkčiais, atsižvelgdamas į Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2020-05-19 prašymą Nr. SD-24(1.14.) „Dėl valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise, perdavimo“:

1. P e r d u o d u Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra vertė 75,60 Eur, pagal priedą. Turtas bus naudojamas tik savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai.

2. Į p a r e i g o j u Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 21 d.

įsakymo Nr. DV-441

priedas

 

SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Vieneto likutinė vertė, Eur

Bendra likutinė vertė, Eur

1.

Juozas Urbšys: gyvenimu liudiju istoriją

1

4,54

4,54

4,54

2.

Petras Klimas: visada ieškojau Lietuvos

1

4,95

4,95

4,95

3.

Mstislovo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas

1

20,33

20,33

20,33

4.

Lietuvos bibliografija. Serija B. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823–1940. D. 1. Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. Kn. 1–2

1

45,78

45,78

45,78

 

Iš viso

4

75,60

75,60

75,60

_________________

 

 

Į pradžią