Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-12 2020-05-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 19 d. Nr. TŠ-12

 

Posėdis įvyko 2020-05-19 (nuotoliniu būdu)                                  

Posėdžio pradžia 14.00 val.

Posėdžio pabaiga 15.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Jurgita Masionienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Jurgita Šukevičienė, Valdas Račkauskas.

Posėdyje taip pat dalyvavo Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariai: Valė Gibienė, Valerijus Vencius, Vilma Krušnienė, Šarūnas Klėgeris, Povilas Labukas.

Posėdyje nedalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Gediminas Daukšys, Valdemaras Chomičius.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-213 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152 „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

2. TŽ-206 Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo.

3. TŽ-208 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas.

4. TŽ-217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbuotojų maitinimo“ pakeitimo.

5. TŽ-200 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

6. TŽ-204 Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

7. TŽ-215 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

8. TŽ-214 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

9. TŽ-203 Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. TŽ-207 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

11. TŽ-210 Dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatų patvirtinimo.

12. TŽ-216 Dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

13. Protokolinis klausimas. Dėl nuomininkų atleidimo nuo nuomos mokesčio mokėjimo.

14. TŽ-201 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

15. TŽ-211 Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypą Ulonų g. 67A, Alytuje.

16. TŽ-202 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T-108 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

17. TŽ-205 Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.

18. TŽ-212 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“ ir 2018-02-22 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-213 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152 „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152  „Dėl Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktu sudarytą Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją ir vietoje žodžių „Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys“ įrašyti žodžius „Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė“.

Pranešėja pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų 13 punkte nustatyta, kad,  komisija  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma iš 7 narių, iš kurių 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto, deleguoti nariai. V. Liaukuvienė pridūrė, kad Kultūros, švietimo ir sporto komitetas pasiūlė J. Šukevičienės kandidatūrą į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją.

Komiteto pirmininkė N. Makštutienė paminėjo, kad kultūros premija kiekvienais metais buvo teikiama Miesto dienų šventės metu ir teiravosi, kada numatyta šiemet teikti.

V. Liaukuvienė informavo, kad jei karantinas tęsis, tai planuojama kultūros premijų įteikimo ceremonija liepos 6 d.

J. Šukevičienė pritarė, kad liepos 6 d. būtų galima organizuoti šį renginį, ir pridūrė, kad priklausys nuo Vyriausybės sprendimo kokia situacija tuo metu bus ir kokie apribojimai galios.

Komiteto nariai diskutavo ir buvo nuspręsta, kad klausimas bus svarstomas birželio mėnesio komitetų posėdžiuose, o dėl kultūros premijų įteikimo ceremonijos nutarta palaukti Vyriausybės sprendimo ir kokios tuo metu galios karantino švelninimo priemonės.  

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

 2. SVARSTYTA. TŽ-206 Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatus ir įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją pasirašyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus nuostatus, ir iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. juos įregistruoti VĮ Registrų centre.

Pranešėjas informavo, kad Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas, neįvykdžius Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo 2.2 papunkčio „parengti ir artimiausiam tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją parengti ir artimiausiam tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą. Taip pat pridūrė, kad nuostatų projektas išsiųstas mokyklos bendruomenei, laukiama pritarimo arba nepritarimo.

Komiteto pirmininkė N. Makštutienė teiravosi, ar šie nuostatai tipiniai, ar turi kokį nors išskirtinumą.

 V. Valūnas pažymėjo, kad rengiant nuostatų projektą buvo atsižvelgta į įstaigos specifiką ir pridūrė, kad nuostatų projektas išsiųstas mokyklos bendruomenei, laukiama pritarimo, pastabų, pasiūlymų. Pranešėjas akcentavo, kad jei mokyklos bendruomenė turės pastabų ar pasiūlymų, nuostatų projektas bus pakoreguotas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, lyginamąją lentelę.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

3. SVARSTYTA. TŽ-208 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, informavo, kad pasitarus su savivaldybės meru, nuspręsta šį klausimą išimti iš posėdžio darbotvarkės ir nesvarstyti savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose.

4. SVARSTYTA. TŽ-217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbuotojų maitinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbuotojų maitinimo“ 1 punktą.

 Pranešėjas paminėjo, kad pritarus šiam sprendimo projektui, būtų suteikta galimybė Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių darbuotojams valgyti darbo laiku šių įstaigų valgyklose pagamintus pietus, nustatant 20 procentų antkainį prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pietų kainos, kurią sudaro 40 procentų visos dienos maitinimo normos vienam vaikui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

5. SVARSTYTA. TŽ-200 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

Pranešėja informavo, kad tvarkos aprašas parengtas atsižvelgiant į Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktą 2019 m. vertinimą ir ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. D.
Kavolynienė pakomentavo, kad buvo prašoma papildyti tvarkos aprašą, reglamentuojant aiškesnę iniciatyvų finansavimo, sutarčių sudarymo ir kontrolės tvarką. Pranešėja pridūrė, kad aprašas papildytas keturiais naujais skyriais, taip pat trumpai apžvelgė lyginamąją lentelę su siūlomais pakeitimais.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, lyginamąją lentelę, teiravosi, ką keičia aprašo papildymas naujais skyriais.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

6. SVARSTYTA. TŽ-204 Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti  Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą.

Pranešėjas paminėjo, kad tarybą sudarytų 3 savivaldybės paskirti asmenys, 3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai ir 3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai. P. Jagelavičius išvardijo visų bendruomenės sveikatos tarybos narių pavardes ir pridūrė, kad yra gauti, visų minėtų asmenų, sutikimai.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

7. SVARSTYTA. TŽ-215 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ dėstomąją dalį – vietoje Lino Jakštonio, asociacijos Alytaus centro bendruomenės atstovo, įrašyti Editą Jurčienę, asociacijos Jurgiškių bendruomenės atstovę.

Pranešėja pridūrė, kad Alytaus miesto  bendruomeninių organizacijų tarybą būtina tikslinti, kadangi buvo gautas nario L. Jakštonio pranešimas dėl pasitraukimo iš šios tarybos narių.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

8. SVARSTYTA. TŽ-214 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – imti trumpalaikę 4 708,0 tūkst. eurų paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto prognozuojamam pajamų trūkumui padengti, kai šiam tikslui nepakanka savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų.

N. Rinkevičiūtė pakomentavo, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija paskelbė prognozuojamą 2020 m. savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio netekties sumą. Alytaus miesto savivaldybei 2020 m. prognozuojama gyventojų pajamų mokesčio netektis – 4 708,0 tūkst. Eur, todėl atsižvelgiant į pateiktas prognozes, Alytaus miesto savivaldybė, esant apyvartinių lėšų trūkumui, gali kreiptis į Finansų ministeriją dėl trumpalaikės paskolos ėmimo. Paminėjo, kad jei bus pritarta sprendimo projektui, šiomis lėšomis bus užtikrintas atsiskaitymas su darbuotojais, socialinių išmokų (pašalpų) gavėjais, prekių ir paslaugų tiekėjais bei laiku sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

9. SVARSTYTA. TŽ-203 Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti savivaldybės materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Pranešėja informavo, kad tvarkos aprašas rengiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos, pakeitimus. Vieni iš tokių pagrindinių pakeitimų – numatyta galimybė organizuoti elektroninį viešąjį nuomos konkursą, taip pat jei nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kas aktualu šiandien, Turto nuomos konkurso laimėtojas negali atvykti pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, bet pateikia tai įrodančius dokumentus, nuomos sutarties pasirašymo terminas gali būti pratęstas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

10. SVARSTYTA. TŽ-207 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą – negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje.

Pranešėja, informavo, kad šiuo metu nurodytos patalpos išnuomotos UAB „Genutės sodyba“ viešojo maitinimo veiklai. Nuomos sutarties terminas baigiasi 2020-06-07 ir sutartis negali būti atnaujinta, nes UAB „Genutės sodyba“ patalpas nuomojasi jau 10 metų, todėl bus rengiamas nuomos konkursas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

11. SVARSTYTA. TŽ-210 Dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatų patvirtinimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus, įgalioti UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorių pasirašyti UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Pranešėja informavo, kad rengiant UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatų projektą buvo atsižvelgta į tai, kad šiuo metu yra likviduojama viešoji įstaiga „Alytaus infrastruktūra“ ir, kad funkcijos, kurias vykdė ši įstaiga, būtų įtrauktos į šių įstatų projektą.

A. Juonienė paminėjo, kad svarstant šį klausimą kituose komitetų posėdžiuose buvo diskutuojama dėl įstatų papildymo, kad būtų įtrauktas punktas dėl bendrovės valdybos sudarymo.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, teiravosi, ar kitų savivaldybės įstaigų įstatuose irgi įtraukta nuostata, numatanti valdymo organą – valdybą.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

12. SVARSTYTA. TŽ-216 Dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti, likviduojamu ir nurašomu savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – kiemo statinius (tvoras).

Pranešėja pridūrė, kad nurodytos tvoros yra buvusiose lopšelių-darželių teritorijose Kalnėnų g. 2B ir Daugų g. 5A, Alytuje. Sprendimo projektas parengtas apžiūrėjus tvoras ir įvertinus jų būklę bei atsižvelgiant į savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos pateiktus siūlymus. Tvoros fiziškai nusidėvėjusios, netinkamos toliau naudoti.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

13. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl nuomininkų atleidimo nuo nuomos mokesčio mokėjimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, informavo, kad tarybos sprendimo projektas jau buvo teiktas svarstyti komitetų posėdžiuose. Priminė, kad parengtame sprendimo projekte buvo numatyta nuomininką savivaldybės tarybos sprendimu atleisti nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos. Taip pat pridūrė, kad buvo pateiktas siūlymas rengti sprendimo projekto alternatyvą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

A. Juonienė pakomentavo, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtintame valstybės pagalbos schemos ir sąlygų apraše įtraukta nuostata, kad jei nuomininkas patalpas nuomojasi iš valstybės turto valdytojo, ši sąlyga taikoma ir savivaldybėms, dalinis nuomos mokesčio kompensavimas neteikiamas ir tokia siūloma subsidija savivaldybės negalės pasinaudoti. Jos sprendžia pačios arba atleidžia nuo nuomos mokesčio savivaldybės biudžeto sąskaita, arba neatleidžia.

Teiravosi, ar komitetai pritartų, kad būtų rengiamas vienas sprendimo projektas dėl visų nuomininkų, kurie kreipėsi, kad būtų atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo.

Visi komiteto nariai pritarė A. Juonienės siūlymui, dėl vieno sprendimo projekto rengimo.

NUSPRĘSTA. Pritarti A. Juonienės siūlymui, kad būtų rengiamas vienas sprendimo projektas.

14. SVARSTYTA. TŽ-201 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis šiuos valstybinės žemės sklypus, nurodytus sprendimo projekte.

M. Matažinskas pridūrė, kad valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybėms neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti. Planuojami perimti naudotis valstybinės žemės suformuoti detaliaisiais planais ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

15. SVARSTYTA. TŽ-211 Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypą Ulonų g. 67A, Alytuje.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių  dėl kitos paskirties rekreacinės teritorijos žemės sklypo, esančio Ulonų g. 67A, Alytuje.

Pranešėjas informavo, kad reikia pakeisti disponavimo teisę, kad būtų galima vykdyti tolimesnius procesus. Alytaus miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi žemės sklypo Ulonų g., Alytuje, suformavimo kempingo įrengimui, kad būtų naudojamas viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio reikmėms.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, ar tikrai tinkama vieta kempingo įrengimui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

16. SVARSTYTA. TŽ-202 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T-108 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, ir jas išdėstyti nauja redakcija.

Pranešėja informavo, kad Alytaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės parengtos vadovaujantis želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas tvarkant ir prižiūrint želdynus ir želdinius. Taip pat pridūrė, kad taisyklių keitimo esmė yra paskelbti Alytaus mieste ne miškų ūkio paskirties žemėje augančius saugotinus medžius, kada medžiai tvarkomi be leidimo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

17. SVARSTYTA. TŽ-205 Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles.

Pranešėja informavo, kad taisyklės keičiamos iš esmės ir pridūrė, kad naujos redakcijos taisyklėse, lyginant jas su ankstesnėmis, ypatingas dėmesys yra skiriamas saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo reikalavimams, draudimams, juos papildant ir išsamiai aprašant, nustatomi paplūdimiuose naudojami informaciniai ženklai, jų reikšmės, nustatoma maudymosi sezono pradžia ir pabaiga, paplūdimių lankymo valandos, rekomendacijos atsitikus nelaimingam įvykiui, nurodoma, kad masiniai renginiai ant ledo gali būti organizuojami vadovaujantis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Taip pat akcentavo, kad taisyklės papildomos nauja dalimi, kurioje nustatomas gelbėjimo darbų paplūdimiuose organizavimas, bei kas kontroliuoja šių taisyklių laikymosi kontrolę.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

18. SVARSTYTA. TŽ-212 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“ ir 2018-02-22 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiais galios ankstesnius Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių, bei dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių.

NUSPRĘSTA. Išklausyta. Dėl sprendimo projekto nebuvo balsuojama, nes nebuvo kvorumo.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                           Nijolė Makštutienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                Jurgita Masionienė

Į pradžią