Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-227 2013-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2013 m. rugsėjo 26 d. Nr.T-227

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Kęstutį Ąžuolą  pasirašyti nuostatus ir įpareigoti juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. T-230  „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) arba Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. rugsėjo 26 d.

sprendimu Nr. T-227

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) nuostatai reglamentuoja administracijos veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas, administracijos valdymą ir struktūrą, veiklos kontrolę, administracijos pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2.  Administracija yra savivaldybės viešojo administravimo įstaiga.

3. Administracijos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė. Administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, Rotušės a. 4, Alytus, kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Tarybos veiklos reglamentas, kiti teisės aktai.

4. Administracijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Administracijos buveinės adresas – Rotušės a. 4, 62504 Alytus, Lietuvos Respublika. Juridinio asmens kodas  188706935.

5. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – taryba) sprendimais, mero potvarkiais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Tarybos veiklos reglamentas), kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

6. Administracijos santykiai su valstybinėmis institucijomis ar įstaigomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais.

7. Administracijai kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja administracijos direktorius arba pagal kompetenciją jo įgalioti kiti administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir/ar darbuotojai).

8. Administracija finansuojama iš savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Administracijos finansavimo šaltiniai taip pat gali būti valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, kitos teisės aktuose nustatytos ir teisėtai gautos lėšos.

9. Administracija turi sąskaitų bankuose, antspaudą su pavadinimu „Alytaus miesto savivaldybės administracija“ ir savivaldybės herbu.

10. Savivaldybės administracija ir jos struktūriniai padaliniai turi blankus su savo pavadinimais.

11.  Administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

12.  Administracija yra paramos gavėja.

13.  Administracijos veikla neterminuota.

14. Administracijos vieši pranešimai skelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. 

 

II. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

15. Administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybėje ir atliekant Alytaus miesto savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

                      16. Administracijos veiklos uždaviniai, siekiant iškeltų tikslų, yra užtikrinti:

16.1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus;

16.2. savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;

16.3. savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;

16.4. veiklos skaidrumą;

16.5. bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą;

16.6. viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;

16.7. savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;

16.8. žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

17. Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

17.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

17.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius tarybos sprendimų;

17.3. įgyvendina tarybos patvirtintą miesto plėtros strategiją;

17.4. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

17.5. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

17.6. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo institucijose;

17.7. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir mero potvarkių projektus;

17.8. atlieka tarybos narių,  savivaldybės mero, Tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

17.9. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. ADMINISTRACIJOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINAČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

                      18. Taryba:

                      18.1. priima sprendimą dėl administracijos buveinės pakeitimo, administracijos reorganizavimo, likvidavimo, skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidavimo komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;

                      18.2. administracijos direktoriaus siūlymu savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia administracijos struktūrą, jos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijoje;

18.3. sprendžia savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės (pavaduotojų pareigybių) steigimo klausimą; didžiausias galimas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų skaičius nustatomas atsižvelgiant į savivaldybės tarybos narių skaičių;

18.4. priima į pareigas ir atleidžia iš jų administracijos direktorių, administracijos direktoriaus pavaduotoją (-us), nustato jų darbo užmokestį, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

18.5. skiria tarnybines nuobaudas administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (-ams)) už tarnybinius nusižengimus; tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (-ų)) tarnybinius nusižengimus;

18.6.  tvirtina ir keičia administracijos nuostatus;

18.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose nuostatuose savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priskirtus klausimus.

 

IV. ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

                       

19. Administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro administracijos struktūriniai padaliniai – skyriai – ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

20. Administracijos pareigybių sąrašą, neviršydamas savivaldybės tarybos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus, tvirtina administracijos direktorius.

21. Administracijos valstybės tarnautojai ir/ar darbuotojai priimami į pareigas ir atleidžiami iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir  įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Administracijos karjeros valstybės tarnautojai  ir/ar darbuotojai atskaitingi administracijos direktoriui.

23. Savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

24. Administracijos direktoriaus kompetenciją nustato įstatymai, nuostatai ir pareigybės aprašymas.

25. Administracijos direktorius yra administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus tarybai, atskaitingas tarybai ir savivaldybės merui.

26. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

27. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) (jeigu ši (-ios) pareigybė (-ės) steigiama (-os)) į pareigas skiriamas administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

28. Administracijos direktorius:

28.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

28.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus administracijos skyriams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams ir/ar darbuotojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

28.3. organizuoja administracijos darbą, įsakymais tvirtina administracijos skyrių veiklos nuostatus, atsako už administracijos vidaus administravimą;

28.4. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus administracijai;

28.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

28.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos valstybės tarnautojus ir/ar darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

28.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

28.8. organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų mokymą;

28.9. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas tarybai ir merui;

28.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

28.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų pareigybių skaičiaus administracijoje;

28.12. savivaldybės tarybos pavedimu tvirtina savivaldybės detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus specialiuosius planus (galioja iki 2014-01-01);

28.13. tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus (įsigalioja nuo 2014-01-01);

28.14. teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus (įsigalioja nuo 2014-01-01);

28.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir savivaldybės administracijos direktoriaus  kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą (įsigalioja nuo 2014-01-01);

28.16. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos (įsigalioja nuo 2014-01-01);

28.17. tarybos nustatyta tvarka savivaldybės vardu pasirašo sutartis.

29.  Kai Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas (-ai) yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

30. Administracijos skyriai gali turėti antspaudus su savo pavadinimais ir dokumentų blankus.

31. Administracijos skyrių tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, struktūrą ir darbo organizavimą reglamentuoja administracijos direktoriaus patvirtinti administracijos skyrių nuostatai.

32. Administracijos skyriui vadovauja vedėjas.

33. Administracijos skyrių vadovai gali leisti įsakymus skyrių veiklos klausimais.

34. Administracijos valstybės tarnautojai ir/ar darbuotojai negali būti tarybos nariais.

35. Administracijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas.

36. Administracijos valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

37. Administracijos skyriaus vadovą atostogų, komandiruočių, stažuočių, ligos metu ar kitais atvejais, kai jo nėra, pavaduoja skyrių veiklos nuostatuose numatyti arba administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai.

 

V. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

38. Administracijos veikla planuojama vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintais strateginiais planais ir metiniais veiklos planais, kuriuos įsakymu tvirtina administracijos direktorius. Planai skelbiami savivaldybės interneto portalo www.alytus.lt skiltyje „Veikla/ Planavimo dokumentai“.

39. Administracijos darbas organizuojamas vadovaujantis galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyrių veiklos nuostatais ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymais.

40. Administracijos veiklos organizavimo klausimams aptarti direktoriaus paskirtu laiku organizuojami skyrių vadovų pasitarimai. Juose dalyvauja administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai), skyrių vadovai ir valstybės tarnautojai, vykdantys viešojo administravimo funkcijas ir neįeinantys į struktūrinių padalinių sudėtį.

41. Administracijos darbo tvarką nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamentas, kurį įsakymu tvirtina administracijos direktorius.

        

VI. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

42. Administracijos finansinė veikla kontroliuojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Administracijos veiklą kontroliuoja savininkė,  o valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, išorės finansinį ir veiklos auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

43. Administracijos vidaus auditą atlieka Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, Vidaus audito planu ir administracijos direktoriaus pavedimais. 

44. Administracijos padalinių veiklą kontroliuoja ir už ją atsako administracijos vadovybė, o savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą kontroliuoja ir už ją atsako administracijos vadovybė ir administracijos padalinių, kurių reguliavimo sričiai jos priskirtos, vadovai.

45. Administracijos padalinių vadovai pagal savo kompetenciją užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą jų reguliavimo sričiai priskirtose įmonėse, įstaigose, organizacijose ir operatyviai imasi priemonių trūkumams pašalinti.

 

VII. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

46. Administracijos reikalų, dokumentų ir materialinių vertybių perdavimo tvarką nustato administracijos veiklos reglamentas.

 

VIII.  ADMINISTRACIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

47.  Administracija reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

48. Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi taryba, tarybos nariai ir administracijos direktorius.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią