Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-691 2014-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TAISYKLIŲ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TAISYKLIŲ

 

2014 m. spalio 17 d.  Nr.  DV-691    

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 793 redakcija) „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 ir 8 punktais,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Alytaus miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisykles (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. spalio 17 d.

įsakymu Nr. DV-691

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Alytaus miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklėse (toliau – taisyklės) nustatomi viešųjų prekių aukcionų (toliau – aukcionas) organizavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje būdai ir vykdymas, įskaitant aukciono paskelbimą, parengiamuosius darbus ir atsiskaitymą už aukciono rengimą ir jame nupirktą turtą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose tvarkos apraše (toliau – aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 793 redakcija)  „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

3. Taisyklių nuostatos taikomos ir tiesioginiam aukcionui, ir elektroniniam aukcionui, vartojama sąvoka „aukcionas“.

4. Aukcione dalyvauti gali fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

5. Jeigu turtas nebuvo parduotas aukcione, jis gali būti naudojamas kitu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytu būdu, nurašomas arba parduodamas pakartotiniame aukcione, sumažinus pradinę pardavimo kainą ne daugiau kaip 30 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos, o pradedant ketvirtuoju aukcionu – ne daugiau kaip 50 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos. Pakartotinių aukcionų skaičius neribojamas.

6. Aukcione gali būti neparduodamas turtas, kurio rinkos vertė yra mažesnė už aukciono organizavimo išlaidas.

 

II. AUKCIONO RENGĖJAS

 

7. Tiesioginį aukcioną rengia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Alytaus miesto savivaldybės administracijoje pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimui ir vykdymui komisija (toliau – Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija) arba viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parinktas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija arba šiose valstybėse įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys. Elektroninis aukcionas rengiamas per valstybės įmonės Registrų centro administruojamą informacinę sistemą. Su viešųjų pirkimų nustatyta tvarka parinktu aukciono rengėju turi būti sudaryta pavedimo sutartis ir atsiskaitoma sutartyje nurodyta tvarka.

8. Aukciono organizavimo ir vykdymo komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip trys asmenys. Aukciono organizavimo ir vykdymo komisijai vadovauja aukciono vedėjas. Aukciono organizavimo ir vykdymo komisijoje turi būti buhalteris ir aukciono sekretorius, kiti nariai. 

9. Aukcionas organizuojamas ir vykdomas pagal šias taisykles.

 

III. AUKCIONO SKELBIMAS

 

10. Apie rengiamą aukcioną Alytaus miesto savivaldybės administracija turi ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono pradžios paskelbti interneto portale www.alytus.lt ir bent viename iš nacionalinių Lietuvos Respublikos dienraščių, o prireikus – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Jeigu aukcioną rengia ne Alytaus miesto savivaldybės administracija, ši informacija taip pat gali būti skelbiama interneto portale www.alytus.lt.

11. Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta:

11.1. turto valdytojas;

11.2. aukciono rengėjas, jeigu aukcioną rengia ne turto valdytojas;

11.3. informacija apie parduodamą turtą:

11.3.1. pavadinimas,

11.3.2. pagaminimo metai,

11.3.3. techniniai duomenys,

11.3.4. ar parduodamas turtas yra sertifikuotas, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus atitikties sertifikatas privalomas,

11.3.5. ar parduodamas turtas yra registruotas kuriame nors iš valstybės registrų, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus registruoti privaloma,

11.3.6. pradinė pardavimo kaina,

11.3.7. minimalus kainos didinimo intervalas,

11.3.8. trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą;

11.4. aukciono dalyvių registravimo, asmens duomenų patvirtinimo tvarka, vieta, data ir laikas;

11.5. aukciono vykdymo būdas, vieta ir laikas (tiesioginio aukciono pradžios data, laikas (valanda, minutė), elektroninio aukciono – jam vykdyti skirtos interneto svetainės adresas, pradžios ir pabaigos data ir laikas (valanda, minutė);

11.6. aukciono rengėjo paskirto kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, jeigu jis jį turi;

11.7. parduodamo turto apžiūros vieta, data ir laikas;

11.8. informacija apie bendros ūkinės paskirties atskirų parduodamo turto vienetų, sudarančių neparduotą turtinį kompleksą, pardavimą tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu taip nusprendė Alytaus miesto savivaldybės administracijos sudaryta komisija;

11.9. atsiskaitymo už aukcione nupirktą turto objektą tvarka ir terminas.

 

IV. PARENGIAMIEJI DARBAI

 

12. Aukciono vykdymo būdą parenka Alytaus miesto savivaldybės administracija, atsižvelgdama į aukciono rengėjo paslaugos kainą ir technines galimybes.

13. Parduodamo turto pradinę pardavimo kainą nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija. Parduodamo turto pradinė pardavimo kaina nustatoma atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytą jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą ir rinkos vertę. Parduodamas turtas, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra didesnė negu 50 tūkst. litų (14 tūkst. 481 Eur*) ar turto, dėl kurio pradinės pardavimo kainos nesutaria Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos nariai, vertinamas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

14. Bendros ūkinės paskirties atskiri parduodamo turto vienetai gali būti jungiami į parduodamą turtinį kompleksą, jeigu taip nusprendžia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija ir parduodamas turtinis kompleksas turi didesnę vertę negu atskiri parduodamo turto vienetai. Kai aprašo nuostatos taikomos ir parduodamo turto vienetui, ir parduodamam turtiniam kompleksui, vartojama sąvoka „turto objektas“.

15. Prieš aukcioną rengiama parduodamo turto apžiūra, kuri turi trukti ne mažiau kaip 3 dienas. Parduodamo turto apžiūroje turi teisę dalyvauti kiekvienas pageidaujantis asmuo. Parduodamą turtą pageidaujančiam apžiūrėti asmeniui parodo už turtą atsakingas asmuo.

16. Taisyklėse ir jų prieduose žvaigždute (*) pažymėta valiuta atsiskaitoma  nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

V. AUKCIONO VYKDYMAS

 

17. Tiesioginis aukcionas vyksta Alytaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, skelbime nurodytoje vietoje. Aukcioną vykdo ir įformina Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija.

18. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame įsiregistravo ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

19. Asmuo, registruojamas aukciono dalyviu, registruodamasis aukciono dalyviu, nurodo asmens duomenis, adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju. Registruojant tiesioginio aukciono dalyvį, jam išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris. Dalyvio bilietas išduodamas asmeniui, pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Komisijos narys, registruodamas asmenį aukciono dalyviu, pildo Tiesioginio aukciono dalyvių registracijos sąrašą (forma pateikiama taisyklių 1 priede).

20. Aukciono rengėjas aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

21. Prieš pradedant kiekvieno parduodamo turto objekto aukcioną, aukciono dalyviams turi būti pranešamas parduodamo turto objekto pavadinimas, jeigu yra galimybė, parodoma nuotrauka, pranešama pradinė pardavimo kaina ir minimalus kainos didinimo intervalas. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

22. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą. Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą, padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu.

23. Tiesioginio aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti turto objektą, siūlo kainą, atitinkančią šių taisyklių 22 punkte nustatytus reikalavimus, ją garsiai paskelbdamas ir pakeldamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietą su įrašytu tiesioginio aukciono dalyvio numeriu, nukreiptu į tiesioginio aukciono vedėjo pusę.

24. Tiesioginio aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio tiesioginio aukciono dalyvio numerį.

25. Jeigu nė vienas tiesioginio aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, tiesioginio aukciono vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, tiesioginio aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis parduodamas turto objektas parduotas už paskutinę paskelbtą kainą.

26. Tiesioginio aukciono laimėtojas privalo parodyti tiesioginio aukciono vedėjui tiesioginio aukciono dalyvio bilietą. Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina įrašoma į Viešo prekių tiesioginio aukciono vedėjo registrą (forma pateikiama taisyklių 2 priede).

27. Pasibaigus vieno turto objekto aukcionui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto objektas.

28. Kiekvienas tiesioginiame aukcione neparduotą turtinį kompleksą sudarantis turto vienetas gali būti parduodamas tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu tai buvo nurodyta skelbime apie aukcioną ir turto valdytojo sudaryta komisija nustatė kiekvieno turto vieneto pradinę pardavimo kainą.

29. Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą iki pasibaigiant parduodamo turto objekto aukcionui, pripažįstamas šio parduodamo turto objekto aukciono laimėtoju, o paskutinė pasiūlyta kaina yra parduodamo turto objekto pardavimo kaina. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją informuoja apie atsiskaitymo už nupirktą turto objektą tvarką ir terminus, nupirkto turto objekto atsiėmimo vietą.

30. Laikoma, kad turto objektas neparduotas aukcione, jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai, arba jeigu įvykus aukcionui nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo kainos, lygios ar didesnės už pradinę turto objekto pardavimo kainą.

31. Jeigu yra techninių galimybių, sudaromos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną to pageidaujantiems asmenims: tiesioginį aukcioną – dalyvaujant tiesioginio aukciono vykdymo vietoje, elektroninį aukcioną – prisijungus prie elektroninio aukciono svetainės. Žiūrovai turi teisę stebėti tiesioginį aukcioną, bet neturi teisės įsigyti aukcione parduodamo turto.

32. Viešo prekių tiesioginio aukciono vedėjo registrą (forma pateikiama taisyklių 2 priede) veda tiesioginio aukciono vedėjas.

33. Tiesioginio aukciono protokolą parengia komisijos sekretorius.

34. Elektroniniai aukcionai vykdomi naudojant interneto ryšį ir pritaikytus galinius telekomunikacijų įrenginius aukciono rengėjo paskirtoje ir skelbime apie aukcioną nurodytoje elektroninio aukciono svetainėje.

35. Registruodamasis elektroninio aukciono dalyviu, asmuo tapatybę gali patvirtinti naudodamasis elektroniniu parašu, internetinės bankininkystės teikiamomis galimybėmis ar kitu su elektroninio aukciono rengėju sutartu būdu.

36. Asmeniui, registruojamam elektroninio aukciono dalyviu, suteikiamas prisijungimo prie informacinės sistemos elektroninio aukciono dalyvio teisėmis slaptažodis.

37. Elektroninio aukciono dalyvis kainą už turto objektą, kuri turi atitikti aprašo 22 punkto reikalavimus, gali siūlyti jungdamasis prie informacinės sistemos skelbime apie elektroninį aukcioną nurodytu laiku arba naudodamasis informacinės sistemos teikiamomis galimybėmis automatiškai, nurodęs savo siūlomą kainos didinimo intervalą ir maksimalią kainą.

38. Vykstant turto objekto elektroniniam aukcionui, elektroninio aukciono interneto svetainėje iki skelbime apie elektroninį aukcioną nurodytos turto objekto aukciono pabaigos nuolat skelbiama aprašo 21 punkte nurodyta informacija ir didžiausia iki to laiko pasiūlyta kaina.

39. Pasibaigus elektroniniam aukcionui, informacinės sistemos pranešimas apie kiekvieną parduoto turto objektą, jo aukciono laimėtoją ir pardavimo kainą arba apie neįvykusį parduodamo turto objekto aukcioną kitą darbo dieną po elektroninio aukciono pabaigos elektroninio aukciono rengėjo nustatyta tvarka pateikiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE PARDUOTĄ TURTĄ

 

40. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito per banko įstaigas per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos – perveda pinigus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą LT39 4010 0510 0362 4972 Luminor Bank AB.

2017 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1331 redakcija

 

41. Jeigu per 40 taisyklių punkte nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šį turto objektą galima parduoti naujame aukcione. Tokiu atveju turto valdytojas turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

42. Aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos narys (buhalteris), gavęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina, apie tai informuoja aukciono vedėją, jis 2 egzemplioriais surašo Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą (forma pateikiama taisyklių 3 priede). Jį pasirašo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jį pavaduojantis asmuo ir aukciono laimėtojas, o aukcione nupirktą turto objektą išduoda už turtą atsakingas asmuo.

2017 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1331 redakcija

 

43. Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turto objektas, Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas ir su šio turto objekto naudojimu susijusi dokumentacija perduodama per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos.

44. Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra jo nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

45. Pasibaigus aukcionui, aukciono dokumentai nustatyta tvarka saugomi Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriuje.

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Alytaus miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių

1 priedas

 

(Tiesioginio aukciono dalyvių registracijos sąrašo forma)

 

TIESIOGINIO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄRAŠAS

 

Aukciono vieta ___________________

 

Aukciono data ____________________

 

 

Tiesioginio aukciono dalyvio bilieto

numeris 

Aukciono dalyvio duomenys

Prekės

pavadinimas

 

Vardas, pavardė

(juridinio asmens pavadinimas)

Adresas (buveinė), el. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukciono vedėjas  (-a)                          _____________                             ___________________

(parašas)                                 (vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Alytaus miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių

2 priedas

 

(Viešo prekių tiesioginio aukciono vedėjo registro forma)

 

VIEŠO PREKIŲ TIESIOGINIO AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS NR. _____

 

Aukciono vieta ___________________________

 

Aukciono data ___________________________

  

Parduodamas turto objektas

Pradinė pardavimo kaina litais/eurais*

Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina litais/eurais*

Aukciono laimėtojas

 

vardas, pavardė (pavadinimas)

asmens (įmonės) kodas

adresas (buveinė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Žvaigždute (*) pažymėta valiuta galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

Aukciono vedėjas (-a)

______________

________________________

 

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Alytaus miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių

3 priedas

 

(Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo akto forma)

 

VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTO TURTO OBJEKTO PERDAVIMO AKTAS

 

20....... m. ........................................... d. Nr. ...

Alytus

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas Juridinių asmenų registre 188706935, buveinės adresas: Rotušės a. 4, Alytus

....................................................................................................................................................

perduoda, o ......................................................................................................................................... ,

(laimėtojo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

veikiantis .............................................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vardu, pagal 20............ m. .................................... d. įgaliojimą Nr. ..............  priima nuosavybėn

20........... m. .................... d. vykusiame viešame Alytaus miesto savivaldybės turto aukcione įsigytą

................................................................................................................................................................

(perduodamo turto objektas, markė, rodikliai, identifikavimo ir kiti duomenys, reikalingi šiam turtui

................................................................................................................................................................

registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka)

už .....................................................................................................................................................  Lt.

(kaina, už kurią parduotas turtas, žodžiais)

2. Informacija apie parduotą turto objektą:

2.1. ........................................................................................................................................... ;

(trečiųjų asmenų teisės)

2.2. ........................................................................................................................................... ;

(atitinkamų valstybės institucijų nustatytos naudojimosi taisyklės (reglamentai)

2.3. ........................................................................................................................................... ;

(reikalavimai registruoti valstybės registruose)

2.4. ........................................................................................................................................... .

(dokumentai, reikalaujantys sertifikuoti)

 

3. Šis aktas yra įsigyto turto objekto nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

 

PRIDEDAMA:

1. Techninis pasas, ... lapas (-ai, -ų).

2. Dokumentai, patvirtinantys parduoto turto objekto trečiųjų asmenų teises, ... lapas (-ai, -ų).

3. Turto objekto naudojimo taisyklės (reglamentai), ... lapas (-ai, -ų).

4. Dokumentai, patvirtinantys turto registravimą valstybės registruose, ... lapas (-ai, -ų).

5. Atitikties sertifikatas, ... lapas (-ai, -ų).

6. Kiti turto valdytojo pateikti dokumentai, ... lapas (-ai, -ų).

 

Administracijos direktorius (-ė)

_______________

________________________

 

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

Aukciono laimėtojas (-a)

_______________

________________________

 

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

 

 

Į pradžią