Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-260 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 punktu ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T-101 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos“.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          PATVIRTINTA

                              Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                    2015 m. rugsėjo 24 d.

                                                                                                                     sprendimu Nr. T-260

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO

VERTINIMO TAISYKLĖS

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Alytaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teisės aktų projektų rengėjų ir vertintojų antikorupciniu požiūriu Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atliekamo norminių teisės aktų projektų (toliau – teisės aktų projektai) antikorupcinio vertinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

2.2. Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas – Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos, Savivaldybės tarybos nariai ir frakcijos, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos padaliniai.

2.3. Teisės akto projekto vertintojas antikorupciniu požiūriu (toliau – teisės akto projekto vertintojas) – Savivaldybės administracijos darbuotojas (-ai) (padalinys), atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.

 

II.                TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

4. Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka teisės akto projekto vertintojas. Teisės akto projekto vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo.

5. Savivaldybės teisės akto, kuris yra skelbtinas Teisės aktų registre (TAR), projekto kopiją rengėjas siunčia teisės akto projekto vertintojui po to, kai teisės akto projektą vizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atsakingas už teisės aktų atitiktį nustatytiems turinio, formos, struktūros ir kalbos reikalavimams  ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atsakingas už Savivaldybės teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir kitiems galiojantiems teisės aktams.

6. Teisės akto projekto vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja jo turinį, vertina jį pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje, kurios forma pateikta priede, nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai), prognozuoja, kaip teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.

7. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas.

 

III.             TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS

RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

8. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir pateikia ją teisės akto projekto tiesioginiam rengėjui.

9. Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas, įvertinęs teisės akto projekto vertintojo nustatytus vertinto teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, patikslina teisės akto projektą pagal teisės akto projekto vertintojo pastabas ir pasiūlymus ir (arba) atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pateikia savo argumentus dėl teisės akto projekto vertintojo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka, taip pat pateikia pažymą ir patikslintą teisės akto projektą teisės akto projekto vertintojui.

10. Teisės akto projekto vertintojas atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pažymi, ar teisės akto projekto tiesioginio rengėjo pataisų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Nuostatas, kurių pataisymų, teisės akto projekto vertintojo nuomone, nepakanka, ir konkrečius jų vertinimo kriterijus teisės akto projekto vertintojas išvardija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos preambulėje.

11. Teisės akto projekto vertintojo ir teisės akto projekto tiesioginio rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma kartu su teisės akto projektu pateikiama Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, priėmimo, siuntimo derinti ar pateikimo teisės aktą priimančiam subjektui.

12. Atlikus teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nenustačius teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu pateikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, priėmimo, siuntimo derinti ar pateikimo teisės aktą priimančiam subjektui.

13. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

 

IV.             PAKARTOTINIS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

14. Kai derinant teisės akto projektą su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis, asociacijomis ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis jame atsiranda naujų pagal nustatytus kriterijus nevertintų nuostatų arba pakeičiamos antikorupciniu požiūriu jau vertintos teisės akto projekto nuostatos, arba kai teisės akto projekto nuostatos, kurioms nustatyti kriterijai nebuvo aktualūs antikorupcinį vertinimą atliekant pirmą kartą, pakeičiamos taip, kad minėti kriterijai tampa joms aktualūs, teisės akto projekto tiesioginis rengėjas pateikia jį teisės akto projekto vertintojui pakartotiniam antikorupciniam vertinimui atlikti.

15. Pakartotinis teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Taisyklių II ir III skyriuose nustatyta tvarka.

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Į pradžią