Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-39 2017-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 9 d. Nr. T-39

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimo Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ 5.3 punktu, 2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba 
 n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą (pridedama).  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2017 m. vasario 9 d. sprendimu Nr.T-39

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

VEIKLOS KONTEKSTAS

 

                      Alytaus miesto savivaldybės, kaip institucijos, misija – plėtoti ir skatinti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, kurti ir vykdyti efektyvią Alytaus miesto savivaldybės ūkinę-finansinę veiklą, užtikrinti miesto bendruomenės poreikių tenkinimą ir subalansuotą plėtrą.

                      Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 m. strateginis veiklos planas skirtas įgyvendinti Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginį planą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-34. Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano strateginiai tikslai atitinka Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų plano tikslus. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 m. strateginį veiklos planą sudaro dešimt programų. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, jų siekimo uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti jų pasiekimo rodikliai.

 

ALYTAUS MIESTO VYSTYMOSI POKYČIAI

 

Viena didžiausių problemų, kurias patiria Lietuva ir Alytaus miestas, yra prastėjantys demografiniai rodikliai. Mažėja gyventojų skaičius – per pastaruosius keletą metų mieste gyventojų sumažėjo beveik 10 proc.:  2011 m. Alytaus mieste gyveno 60,3 tūkst. gyventojų, o 2017-01-01 dienai išankstinais duomenimis – 52,9 tūkst. (žr. 1 pav.).

 

1 pav. Alytaus m. gyventojų skaičius metų pradžioje 2011–2017- 01-01 m.* Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas (*– išankstiniai duomenys)

Gyventojų mažėja dėl kelių priežasčių – neigiama natūrali gyventojų kaita, migracija į užsienio šalis ( neto tarptautinė migracija 2016 m. pradžioje buvo -754), vidinė migracija į kitas savivaldybes (neto bendra migracija 2016 m. pradžioje buvo -1027). Pastaroji priežastis turi didelės įtakos gyventojų skaičiaus mažėjimui Alytaus mieste, nes gyventojai, turintys didesnes pajamas, dažnai yra linkę persikelti į didesnius miestus arba užmiestį. Gyventojų netenkina gyvenimo kokybė miesto daugiabučių namų kvartaluose, kur dauguma namų yra energetiškai neefektyvūs, neestetiškos išvaizdos, viešųjų erdvių ir kiemų infrastruktūra susidėvėjusi ir nepatraukli, nesutvarkyti želdiniai, trūksta vietų automobiliams statyti.  Dėl to žmonės siekia susikurti naują gyvenimo kokybę individualių namų kvartaluose užmiestyje. 2016 m. mieste gyveno 63,1 proc. darbingo amžiaus žmonių, 22,7 proc. pensijinio amžiaus ir 14,2 proc. gyventojų iki 15 metų.

Kita problema – senėjanti visuomenė. Keičiasi visuomenės struktūra – mažėja darbingo amžiaus, vaikų procentas, daugėja pensinio amžiaus žmonių. Demografinės senatvės koeficientas rodo, kiek pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių tenka šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus – Alytaus mieste nuo 2011 m. jis išaugo beveik 40 proc. (žr. 2 pav.). Ši tendencija būdinga daugumai Europos šalių, ne išimtis yra Lietuva ir Alytaus miestas. Jauni žmonės išvyksta studijuoti ar dirbti į šalies sostinę, užsienio valstybes, nebegrįžta į gimtąjį miestą. Šalys ir miestai, kuriuose trūksta jaunimo, darbingo amžiaus žmonių, nėra patrauklūs investuotojams. Taip pat augant demografinės senatvės koeficiento reikšmei, svarbu miesto infrastruktūrą bei viešąsias paslaugas pritaikyti besikeičiančiai visuomenės struktūrai.

         

2 pav. Alytaus miesto demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) 2011–2015 m. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus mažėja ir mokinių skaičius. Iš 3 pav. matosi, kad nuo 2012 m. mokinių skaičius mieste sumažėjo 1162 mokiniais, t. y. 13,9 proc. Iš kitų savivaldybių mokyklose mokosi 1130 mokinių, ikimokyklinėse įstaigose – 552 vaikai, neformaliojo švietimo įstaigose (Alytaus Jaunimo centras, muzikos mokykla, dailės mokykla) – 307 vaikai.

 

                            

                      3 pav. Mokinių skaičius Alytaus mieste. Šaltinis – savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

 

                      Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) dydis, tenkantis vienam gyventojui, per pastaruosius penkerius metus išliko panašus, vienam Alytaus miesto gyventojui teko 1133 Eur TUI (4 pav.). Tai yra gana žemas rodiklis (Lietuvos Respublikoje – 4673 Eur, Panevėžyje – 2614 Eur, Klaipėdoje – 5578 Eur, Druskininkuose – 1725 Eur, Marijampolėje – 410 Eur, Utenoje – 4144 Eur, Tauragėje – 565 Eur. 

 

                     

                      4 pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyventojui 2011–2015 m. Eur

 

                      Materialinės investicijos mieste taip pat mažėja (žr. 5 pav.). Tai gana žemas rodiklis (Lietuvos Respublikoje – 5869,2 tūkst. Eur, Panevėžyje – 123,1 tūkst. Eur, Klaipėdoje – 483,4 tūkst. Eur, Druskininkuose – 31,1 tūkst. Eur, Marijampolėje – 97,5 tūkst. Eur, Utenoje – 70,9 tūkst. Eur, Tauragėje – 41,1 tūkst. Eur).

 

                       

                      5 pav. Materialinės investicijos Alytaus mieste 2011–2015 m. tūkst. Eur

 

                      Alytaus mieste yra ir gerų pokyčių. Didėja užsiėmusių (turinčių darbą, studijuojančių) gyventojų skaičius (žr. 6 pav.).

         

          6 pav. Alytaus m. užsiėmusių gyventojų skaičius metų pradžioje 2011–2015 m. (tūkst.) Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

                      Didėjantis užimtumas yra svarbus ekonomikos augimo ir gerėjančios gyvenimo kokybės veiksnys. Nedarbo problemas yra siekiama spręsti kompleksiškai – ne tik taikyti aktyvios darbo rinkos politikos priemones bedarbiams, bet ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą.

                      2011–2015 m. mažėjo nedarbo lygis, tačiau 2016 m. jis smarkai išaugo ir pasiekė 5,6 proc. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis sudarė 10,5 proc. (žr. 7 pav.).

 

 

7 pav. Alytaus m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011–2016 m. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

 

                             Išlieka kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problema. Sparčiai augantis laisvų darbo vietų skaičius įspėja apie ryškėjančią darbo pasiūlos neatitiktį paklausai.

                      Tęsiamas aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas – vykdoma viešųjų darbų programa. Miesto savivaldybės viešųjų darbų programoje dalyvavo apie 380 asmenų.

                      Didėja vidutinis mėnesinis darbo užmokestis mieste. Nuo 2012 m. padidėjo 18 proc. ir 2016 m. III ketv. sudarė 691,4 Eur (žr. 8 pav.). Šis rodiklis nesiekia šalies vidurkio – 748,0 Eur. (Panevėžyje – 758,9 Eur, Klaipėdoje – 845,1 Eur, Druskininkuose – 647,8 Eur, Marijampolėje – 675,1 Eur, Utenoje – 700,6 Eur, Tauragėje – 665,1 Eur).

         

8 pav. Vidutinis mėn. darbo užmokestis Alytaus mieste 2012–2016 m. pradžioje, Eur. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

                     

                      Vidutinė tikėtina miesto gyventojų gyvenimo trukmė – 76,04 metų, ji žymiai didesnė negu šalies – 74,69 metai.

                      Gerėja miesto verslumo situacija. Veikiančių ūkio subjektų  skaičius 2016 m. išaugo ir sudarė 1749, mažų ir vidutinių įmonių – 1230 (žr. 9 pav.). Gyventojų verslumo koeficientas 2015 m. sudarė 31,1 (tūkstančiui gyventojų teko 31,1  ūkio subjektų). Alytaus mieste labiausiai išplėtotos ekonominės veiklos sritys, sukuriančios didžiausią pridėtinę vertę, yra didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto prekybos ir remonto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (apie 30 proc.), pramonė (apie 21 proc.), viešasis valdymas, švietimas, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (apie 16 proc.),  nekilnojamo turto operacijos (apie 8 proc.) ir statyba (apie 10 proc.).

                      Mažiausią pridėtinę vertę sukuriantys ekonominės veiklos sektoriai yra administracinė ir aptarnavimo, profesinė ir mokslinė veikla (apie 2 proc.), informacijos ir ryšių veikla (apie 1 proc.), meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (apie 3 proc.), finansinė ir draudimo veikla (apie 1 proc.). Mieste yra 1016 darbuotojų, dirbančių valstybės tarnyboje. Tai sudaro 0,02 proc. nuo visų gyventojų. (Įstaigose, pavaldžiose Teisingumo ministerijai dirba 29,1 proc., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 27,2 proc., savivaldybių institucijose ir įstaigose – 17,4 proc., įstaigose, pavaldžiose Vidaus reikalų ministerijai – 12,7 proc. Aplinkos ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose, teismuose ir prokuratūroje, Vyriausybės kanceliarijoje dirba 13,6 proc valstybės tarnautojų).

 

                            

 

9 pav. Veikiančių ūkio subjektų, mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje Alytaus mieste 2011–2016 m. pradžioje. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

 

Alytaus gamtinės aplinkos kokybė yra vidutiniška – būdinga daugumai  didesnių miestų. Buvo atliekami NO2 ir SO2 koncentracijų tyrimai bei KD10 koncentracijų matavimai. Atliekant kasmetinę aplinkos stebėseną, užterštų teritorijų ir taškų nenustatoma.

Siekiant geresnės aplinkos oro kokybės, reikia mažinti eismo srautus, todėl labai svarbu išvystyti susiekimo viešuoju transportu infrastruktūrą bei maršrutus, propaguoti naudojimąsi ne individualiu automobiliu, o viešuoju transportu, pėsčiomis, dviračiu. Lyginant Alytų su kitais Lietuvos miestais, matyti, kad Alytuje viešasis transportas nėra populiarus ir žmonės retai juo naudojasi. 2015 m. vienam miesto gyventojui per metus vidutiniškai teko 43 kelionės autobusu. Kituose miestuose šis rodiklis žymiai didesnis (Šiauliuose – 154, Kaune – 180).

Taip pat labai svarbu pritaikyti susisiekimo infrastruktūrą pėstiesiems, dviratininkams ir sudaryti saugias eismo sąlygas visiems eismo dalyviams. 2016 m. Alytuje įregistruoti 275 kelių eismo įvykiai.

VEIKSNIAI, SĄLYGOJANTYS MIESTO PLĖTRĄ

Savivaldybės veiklai teigiamą poveikį darantys ir veiklos plėtros galimybes sąlygojantys veiksniai

Savivaldybės silpnybės ir galimos grėsmės

Pakankamas viešojo sektoriaus aktyvumas ir valdymo srities kompetencija

Valstybės regioninės plėtros politikos kaita ir nepalankių teisės aktų priėmimas

Pažangių ir inovatyvių veiklos formų, metodų taikymas viešajame ir privačiame sektoriuose

 Administracijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kaitą bei veiklos kokybę įtakoja savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai

Palaikomi glaudūs ryšiai su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio šalių miestais

 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos apimčių mažėjimas

 

Aktyvios pilietinės ir visuomeninės veiklos, smulkaus ir vidutinio verslo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas. Užimtumo darbo rinkoje didinimas

Nepakankamas tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų pritraukimas

 

Vykdomos investicijos į viešosios infrastruktūros modernizavimą ir pritaikymą viešosioms bendruomeninėms reikmėms, pastatų / daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimą

Mažas verslo sektoriaus konkurencingumas ir investicinės aplinkos patrauklumas

 

Vykdomos kryptingos investicijos į socialinių paslaugų teikimo, sveikatos priežiūros, švietimo sistemos modernizavimą

Mieste trūksta automobilių stovėjimo vietų. Neišasfaltuotos gatvės, esančios atokiau nuo miesto centro,

Mažėjantis įvairių socialinių išmokų gavimo, bet didėjanti socialinių paslaugų įvairovė ir poreikis

Nepalankios demografinės tendencijos – senstanti visuomenė, sparti emigracija

Patogi ir išskirtinė Alytaus miesto geografinė padėtis, turtinga gamtinė aplinka

Mažos daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo apimtys, socialinio būsto fondo trūkumas

Intensyvėjantis gyvenimo tempas ir dėl to augantys vartotojų reikalavimai poilsio kokybei ir infrastruktūrai

 

ALYTAUS MIESTO VYSTYMO PRIORITETAI

                      Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2020 metų plane išskirti trys miesto vystymo prioritetai:

                      1. Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę.

                       2. Miesto ekonominio augimo skatinimas, didinant verslo konkurencingumą, eksporto apimtis ir gyventojų užimtumą.

                       3. Darni miesto infrastruktūros plėtra.

                      Alytaus miesto savivaldybės veiklos rezultatams poveikį darantys siekiai yra glaudžiai susiję ne tik su Alytaus miesto savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetinėse srityse nurodytais tikslais ir uždaviniais, bet ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos daugumos veiklos programos nuostatomis. Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentai rengiami ir veiklos prioritetai nustatyti vadovaujantis darnaus miestų plėtros principais.

                      Toliau pateikiama informacija, ką Alytaus miesto savivaldybės institucijos ketina nuveikti 2017–2019 m., įgyvendindamos prioritetuose numatytus tikslus, uždavinius ir priemones.

Veiklos prioritetų įgyvendinimas yra siejamas su numatomais strateginiais savivaldybės ekonominės, socialinės plėtros ir valdymo sričių pokyčiais. Jie orientuoti į savivaldybės ekonominio konkurencingumo didinimą, socialinės aplinkos patrauklumą ir gyvenamosios aplinkos gerinimą, verslo subjektų, viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimą, valdymo efektyvumo didinimą. 2017–2019 metais išskiriamos trys pagrindinės sritys, kuriose turi įvykti esminiai pokyčiai: darni bendruomenė, konkurencinga ekonomika, saugi ir patogi gyventi aplinka.

 

2017–2019 METŲ POKYČIŲ INICIATYVOS

 

Pokyčių kryptys

Numatomi darbai

 

Efektyvus viešasis valdymas ir administravimas

Parengti švietimo sistemos tobulinimo strategiją

2017

Optimizuoti  Alytaus miesto švietimo įstaigų tinklą

2017–2019

Didinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos efektyvumą ir skaidrumą

2017–2019

Centralizuoti standartinių paslaugų teikimą savivaldybės įstaigoms

2017–2019

 Skatinti piliečius ir verslo subjektus naudotis savivaldybės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis

2017–2019

 Modernizuoti Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainę (portalą)_

2017–2019

 Reguliariai vykdyti tikslines suinteresuotų šalių pasitenkinimo paslaugomis, savivaldybės vykdoma veikla apklausas, tyrimus

2017–2019

 Parengti Alytaus miesto administracinių ribų pakeitimo schemą

2017–2018

Aktyvinti savivaldybės bendruomenių, NVO, verslo subjektų dalyvavimą priimant sprendimus

2017–2019

Diegti intelektualias kultūros, švietimo, viešojo valdymo sričių informacines technologijas:

·         didinti muziejaus ekspozicijų atraktyvumą;

·         didinti bibliotekos paslaugų atraktyvumą;

·         diegti elektronines sistemas švietimo įstaigose;

·         parengti skaitmeninį reklamos ir mažosios architektūros registrą

2017–2019

Ekonominė plėtra

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti verslo aplinkos stebėseną, skleisti informaciją apie miesto verslo galimybes ir sąlygas, parengti realiai veikiančių įmonių mieste registrą

2017–2019

Plėsti verslo vystymo galimybes, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą

2017–2019

Tobulinti atliekų tvarkymo infrastruktūrą

2017–2019

Skatinti viešojo ir privataus sektoriaus ekonominės ir socialinės plėtros bendradarbiavimą

2017–2019

Stiprinti bendradarbiavimą su Alytaus aukštojo ir profesinio mokymo įstaigomis, rengiant miestui labiausiai reikalingus specialistus, siekiant išlaikyti ir pritraukti jaunimą Alytaus mieste

2017–2019

Gyvenimo kokybė ir aplinka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizuoti / plėtoti komunalinio ūkio infrastruktūrą, prioritetą teikiant gatvių ir perėjų apšvietimo ir modernizavimo, gatvių asfaltavimo, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai, šaligatvių remonto darbams vykdyti, taikant universalaus dizaino principus, kuriant visiems patogią aplinką

2017–2019

Skatinti savivaldybės bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo subjektų veiklą, aktyviai įsitraukiant į sprendimų priėmimą, dalyvaujant projektinėje veikloje

2017–2019

Taikyti įvairias paramos formas vykdant investicijas į daugiabučių namų infrastruktūros modernizavimą / atnaujinimą

2017–2019

Vystyti Alytaus aerodromą

2017–2019

Įrengti aktyvaus ir ekstremalaus sporto aikšteles

2017–2019

Perimti Alytaus šilumos ūkį iš „Litesko“ir optimalizuoti šilumos kainas

2017–2018

Tobulinti viešojo reguliaraus susisiekimo paslaugas

2017–2019

Parengti miesto mažosios architektūros ir meno objektų, aplinkotvarkos įrangos  išdėstymo schemas, įrengti ir atnaujinti lankytinų vietų nuorodas

2017–2019

 

Formuoti miesto išskirtinumą,kuriant naujas patrauklias erdves

2017–2019

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

21

Švietimo programa

22

Sveikatos apsaugos programa

23

Socialinės apsaugos programa

24

Kultūros programa

25

Kūno kultūros ir sporto programa

26

Savivaldybės veiklos programa

 

Viešojo administravimo organizacijose per pastaruosius kelerius metus galima pastebėti labai didelį susidomėjimą viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo gerinimo sprendimais. Sistemingai gerinti, tobulinti veiklą ir didinti teikiamų paslaugų kokybę savivaldybę taip pat skatina išaugę vartotojų (piliečių) aptarnavimo lūkesčiai bei ES mastu plėtojama iniciatyva ir rekomendacijos. Siekiant užtikrinti savivaldybės veiklos valdymo efektyvumą ir patenkinti vartotojų aptarnavimo lūkesčius, numatomos priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, užtikrinant sistemingą savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymąsi, gerinant savivaldybės veiklos planavimą ir valdymą, diegiant modernius vadybos metodus, skatinant aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene. Numatyta efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės valdomą ir nuomojamą turtą, plėtoti elektroninės valdžios ir elektroninės demokratijos priemones.

                      2017–2019 m. bus siekiama užtikrinti ugdymo kokybę bendrojo ugdymo įstaigose naudojant modernias švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant ugdymo aplinką. Toliau bus įgyvendinamos neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mokymo / švietimo programos. Prioritetas teikiamas švietimo paslaugų kokybei, vaikų socializacijai, meninei, kūrybinei saviraiškai skatinti ir remti. 2017 m. bus modernizuojami švietimo įstaigų pastatai, gerinama aplinkos infrastruktūra, patalpose įrengiama moderni edukacinė aplinka. Įrengus  naujus sporto aikštynus šalia mokyklų, pagerės ne tik mokyklų auklėtinių kūno kultūros veiklos sąlygos, bet ir bus sudarytos sąlygos vietos bendruomenei aktyviai praleisti laisvalaikį. Alytuje daugėja akademinio jaunimo. Sklandus savivaldybės, kolegijos, profesinių ir bendrojo ugdymo mokyklų ir verslo organizacijų bendradarbiavimas sudarytų prielaidas jaunimui neišvykti iš miesto ir kurti savo gyvenimą Alytuje, prisidėtų prie jaunimo pritraukimo į Alytų skatinimo.

                      2017–2019 m. prioritetinėmis jaunimo politikos sritimis mieste laikomos: jaunimo užimtumo didinimas, savanorystė ir mentorystė, jaunimo iniciatyvos ir verslumo skatinimas, jaunimo sveikatos stiprinimas, jaunimo pilietiškumo skatinimas, jaunimui patrauklios infrastruktūros kūrimas.

                      2017–2019 m. dėmesys bus telkiamas į kultūros sektoriaus paslaugų kokybės, atraktyvumo ir prieinamumo įvairioms kultūros vartotojų grupėms didinimą, kultūros infrastruktūros bei kultūros paveldo modernizavimą, aktualizavimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams, e. kultūros paslaugų teikimą, tradicinių amatų, etnokultūros populiarinimą. Toliau bus tęsiamas kultūros ir meno iniciatyvų skatinimas.

                      2017–2019 m. toliau bus skatinama ir remiama sportinė veikla, gerinama sporto salių, lauko sporto aikštelių būklė, įrengiami lauko treniruokliai. Siekiama padidinti vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų aktyvumą, fizinį pajėgumą, propaguoti sveiką gyvenseną. Bus organizuojami įvairaus pobūdžio ir tikslinėms grupėms skirti sporto renginiai, tarptautinės sporto varžybos. Siekiama kelti sporto renginių organizavimo kokybę, didinti masiškumą, prestižą.

                      2017–2019 m. bus plėtojama šiuolaikinė ir efektyvi bendruomenės poreikius tenkinanti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų sistema. Visuomenės sveikatos ugdymas ir stiprinimas, sveikatos sauga, ligų ir traumų prevencija yra svarbus miesto uždavinys. Bus siekiama, kad sveika gyvensena ir sveika elgsena taptų bendruomenės vertybėmis, mažėtų atskirų bendruomenės grupių atskirtis ir netolygumai, būtų užtikrinamas pirminės sveikatos priežiūros, kaip savarankiškos savivaldybės funkcijos, prieinamumas. Bus skatinamas įvairių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės, privataus sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė, stiprinamas bendruomenės aktyvumas ir atsakomybės už savo sveikatą suvokimas, inovatyvių visuomenės sveikatos sistemos valdymo priemonių diegimas. Toliau bus įgyvendinamos prevencinės programos.

                      Ilguoju planavimo periodu (iki 2020 m.) bus siekiama socialinių paslaugų teikimo deinstitucionalizacijos ir bendruomenėse teikiamų paslaugų (nestacionarių socialinių paslaugų) plėtros. Alytuje išlieka aktualus bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo, pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose, integralios pagalbos paslaugų poreikis. Todėl, siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą įvairioms socialinių paslaugų gavėjų grupėms, 2017–2019 m. bus įgyvendinama bendruomenės inicijuojama veikla, vietinio užimtumo programos, didinamas socialinio būsto fondas, socialinių paslaugų prieinamumas ir kokybė. Investuojama į esamos socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų kokybės gerinimą, prevencinio darbo aktyvinimą.

                      2017–2019 m. siekiant pagerinti miesto demografinę situaciją, visų lygių institucijų ir įstaigų, organizacijų veikla ir pastangos bus telkiamos į sveiko senėjimo, sveikos gyvensenos propagavimą, sveikatos prevencinių programų įgyvendinimą, gyventojų aktyvumo, užimtumo didinimą, patrauklios ir saugios gyvenimo aplinkos kūrimą, gyventojų verslumo skatinimą ir darbo vietų kūrimą.

 

02 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

27

Ekonominės plėtros programa

30

Urbanistinio planavimo programa

 

                      Siekiant didinti miesto ekonominį ir socialinį konkurencingumą, kurti patrauklią aplinką investicijoms ir verslų plėtrai, 2017–2019 m. bus stiprinamas verslo subjektų, viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių bendradarbiavimas, stebima verslo aplinka, skleidžiama informacija apie verslo galimybes ir sąlygas. Planuojama aktyviai dirbti su potencialiais ir esamais investuotojais, efektyviai skleisti informaciją apie investicines miesto galimybes. Aktyviais rinkodaros veiksmais tikslinėse rinkose siekiama gerinti miesto įvaizdį tarp potencialių investuotojų ir pritraukti naujų finansinių išteklių. Gyventojų ekonominiam aktyvumui didinti bus įgyvendinamos integruotos teritorijos vystymo programos priemonės. Bus siekiama įveiklinti viešąją infrastruktūrą – ją pritaikyti bendruomenės, verslo poreikiams.

                      Didelis dėmesys bus skiriamas ir harmoningai miesto teritorijų plėtrai. Atsižvelgus į Bendrojo plano sprendinius, planuojama atnaujinti svarbias miesto teritorijas, parengti specialiuosius planus.

                      Svarbu yra plėsti ir atnaujinti nuotekų šalinimo, vandens tiekimo, atliekų surinkimo, apdorojimo ir panaudojimo sistemas, kad būtų užtikrinamas geros kokybės vandens tiekimas, lengvai prieinamos, centralizuotai teikiamos nuotekų šalinimo, paslaugos gyventojams.

 

 

 

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

28

Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa

29

Turto valdymo ir plėtros programa

 

                      2017–2019 m. numatomos investicijos į susisiekimo sistemos modernizavimą. Prioritetas bus teikiamas miesto gatvių įrengimui, asfaltavimui, šaligatvių ir perėjų apšvietimo modernizavimui, pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtrai. Planuojama parengti ir patvirtinti Alytaus miesto darnaus judumo planą, geležinkelio plėtros galimybių studiją.

                      Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje prioritetinės aplinkos apsaugos sritys yra keturios: darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas; aplinkos kokybės gerinimas; ekosistemų stabilumo išsaugojimas; klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių.

                      Prie Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos tikslų įgyvendinimo prisideda ir Alytaus miesto savivaldybė. 2017–2019 m. bus siekiama vystyti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, didinti viešosios paskirties objektų, daugiabučių namų atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą, toliau tęsti bei vykdyti aplinkos apsaugos priemonių taikymą, vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą.

Gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę, numatoma įgyvendinti gyvenamųjų teritorijų modernizavimo ir pastatų energetinio modernizavimo projektus, atnaujinti mikrorajonų vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir kitus įrenginius. Taip pat prie patogios gyvenamosios aplinkos kūrimo prisidės šiam tikslui įgyvendinti numatomi veiksmai pritaikant ne tik viešosios infrastruktūros objektus, bet ir gyvenamąjį būstą žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Siekiant patenkinti miestiečių rekreacinių zonų poreikį, numatoma kuo daugiau miesto žaliųjų zonų pritaikyti poilsiui ir laisvalaikiui, prižiūrėti miesto vandens telkinius ir jų pakrantes. Atsižvelgiant į šiandienos ekologiškos gyvenamosios aplinkos aktualijas, bus siekiama plėsti efektyvią ir saugią atliekų surinkimo, apdorojimo ir panaudojimo sistemą, gerinti atmosferos oro ir geriamojo vandens kokybę, mažinti triukšmą ir užtikrinti ekologišką miesto gamtinę aplinką. Fiziniam gyventojų saugumui užtikrinti numatoma įgyvendinti saugaus miesto iniciatyvą.

                      Susisiekimo sistemos plėtra yra susijusi su susisiekimo infrastruktūros techninių parametrų gerinimu, trūkstamų jungčių tiesimu ir pralaidumo didinimu, eismo saugos užtikrinimu, aplinkosaugos, darnaus judumo priemonių diegimu.

                      Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus duomenimis, 2016 m. pabaigoje mieste vietinės reikšmės viešųjų kelių, kuriuos prižiūri savivaldybė, ilgis buvo 191,9 km, iš jų su pagerinta danga (asfalto, trinkelių, grindinio) – 148,3 km, su žvyro danga – 33,7 km, grunto keliai – 9,9 km, dviračių takų ilgis – 27,9 km.

                     

STRATEGINIAI TIKSLAI IR EFEKTO KRITERIJAI

 

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2019 m.):

E-01-01 Gyventojų skaičiaus pokytis  < -4 %

E-01-01 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė  > 76,3

 

02 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui

Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2019 m.):

E-02-01 Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų) – > 35

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką

E-03-01 Parų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10; matavimų oro kokybės stotyse duomenys) – ne daugiau kaip 30 (neviršijami norminiai rodikliai)

E-03-02 Įregistruotų kelių eismo įvykių skaičius (per metus), vnt.  < 220

 

 

VEIKLOS STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮVERTINIMO KRITERIJAI

 

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Rezultato kriterijus

Rezultatų kriterijų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2017

2018

2019

Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų, proc.

15

25

35

Vidaus administravimo skyrius, Informacinių ir ryšių technologijų skyrius

Gyventojų, patenkintų savivaldybės teikiamomis paslaugomis, dalis, proc.

70

73

75

Vidaus administravimo skyrius

Šilumos kainos sumažėjimas, proc.(lyginant su 2015 m.)

15

25

30

Miesto ūkio skyrius

Įdiegtas el. bilietas viešajame transporte

 

taip

taip

Miesto ūkio skyrius

02 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui

Metinis užsiėmusių asmenų skaičius, žm.

27 000

27 150

27 300

Turto valdymo ir verslo skyrius

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyv., Eur

1200

1500

2000

Turto valdymo ir verslo skyrius

Veikiančių ūkio subjektų padidėjimas, proc.

2

2

3

Turto valdymo ir verslo skyrius

Investuotojų pramonės parke padidėjimas, proc.

20

20

20

Turto valdymo ir verslo skyrius

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką

Atnaujintų, modernizuotų daugiabučių ar visuomeninės paskirties pastatų skaičius, vnt.

9

25

30

Miesto ūkio skyrius

Dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km

28,4

30,7

33,4

Statybos skyrius

Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio mieste, proc.

77,0

77,8

78,6

Statybos skyrius

Atnaujintų perėjų skaičius, proc.

90

100

100

Miesto ūkio skyrius

 

 

Dokumento priedai:
T-39 - ŠVIETIMO PROGRAMA
T-39 - SVEIKATOS PROGRAMA
T-39 - SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
T-39 - KULTŪROS PROGRAMA
T-39 - KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
T-39 - SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
T-39 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA
T-39 - INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
T-39 - TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
T-39 - URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA
T-39 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ (ATSAKINGŲ SKYRIŲ) KODŲ KLASIFIKATORIUS
Į pradžią