Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-40 2017-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 9 d. Nr. T-40

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10-4 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 187 punktu, 2017-02-09 sprendimu Nr. T-39 „Dėl  Alytaus miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 m. strateginiu veiklos planu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-14 įsakymu Nr. DV-559 patvirtintu Biudžeto sudarymo ir vykdymo, kitų piniginių išteklių planavimo tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:             

                      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžetą:

                      1. 48030,5 tūkst. eurų pajamas (1 priedas), iš jų 21713,0 tūkst. eurų savivaldybės prognozuojamas gauti  pajamas skaičiuojant savivaldybės biudžeto finansinį rodiklį pagal 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 8 priedėlį;

2. 5702,0 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

3. 53732,5 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (2 priedas) ir lėšų šaltinius (3 priedas), iš jų:

3.1. 44019,3 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 20154,5 tūkst. eurų darbo užmokesčio

fondą;

3.2. 9713,2 tūkst. eurų turtui įsigyti.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-40 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
T-40 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
T-40 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO - 3 PRIEDAS
Į pradžią