Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-92 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-92

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2017 m. kovo 30 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-92

 

2019 m. spalio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-323 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo (toliau – rinkimai) ir atšaukimo iš pareigų tvarką.

                      2. Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius – renka seniūnaitijų gyventojai. Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis.

                      3. Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos savivaldybės tarybos nariai, taip pat jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, netenka seniūnaičio statuso pareiškus nepasitikėjimą arba negali atlikti funkcijų dėl ligos. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia ir rinkimų būdą nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau – administracijos direktorius) arba administracijos direktoriaus pavedimu – paskirtas valstybės tarnautojas, tvirtindamas grafiką.

                      4. Renkant seniūnaičius vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir šiuo aprašu.

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ DATŲ PASKELBIMAS IR RINKIMŲ VYKDYMAS

 

                      5. Administracijos direktoriaus patvirtintas rinkimų grafikas ir kita aktuali informacija ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki rinkimų paskelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė) www.alytus.lt ir savivaldybės administracijos patalpose įrengtoje skelbimų lentoje, vietinėse ar regioninėse žiniasklaidos priemonėse. Skelbime nurodoma: seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, seniūnaičio rinkimo būdas (gyventojų susirinkimas, apklausa ar apklausa elektroninių ryšių priemonėmis), rinkimų vieta, laikas. Skelbime taip pat nurodoma, kad su seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu galima susipažinti interneto svetainėje www.alytus.lt.

                      6. Kandidatų į seniūnaičius registracija pradedama po seniūnaičių rinkimų datos paskelbimo, o baigiama ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki seniūnaičių rinkimų.

                      7. Kandidatus į seniūnaičius per 2 kalendorines dienas po kandidatų registravimo pabaigos savivaldybės administracija viešai paskelbia interneto svetainės www.alytus.lt skiltyje „Alytaus seniūnaitijos“, savivaldybės administracijos patalpose įrengtoje skelbimų lentoje, vietinėse ar regioninėse žiniasklaidos priemonėse. Skelbime nurodoma:

                      7.1. seniūnaitijos, kurioje vyks rinkimai, pavadinimas;

                      7.2. rinkimų data, vieta ir laikas, rinkimų būdas;

                      7.3. kandidatai į seniūnaičius;

                      7.4. kita reikalinga informacija.

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

                      8. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai ir bendruomeninės organizacijos (toliau – rinkėjai).

                      9. Kandidato į seniūnaičius kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 20 rinkėjų (užpildomas rinkėjų parašų rinkimo lapas, kurio forma pateikiama aprašo 1 priede). 

                      10. Rinkėjų siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius Alytaus miesto savivaldybės administracijai teikiami raštu. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

                      10.1. užpildyti rinkėjų parašų rinkimo lapai arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas (jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija);

                      10.2. kandidato sutikimas (forma pateikiama 2 priede);

                      10.3. pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu kandidatas pasirašytinai neišreiškia sutikimo, jog informaciją apie jo deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės administracija gautų pati;

                      10.4. jei kandidatas pageidauja – trumpas visuomeninės veiklos aprašymas (CV);

                      10.5. viena 3x4 cm dydžio nuotrauka.

                      11. Kandidatas iki balsavimo pradžios paskelbimo gali atšaukti savo kandidatūrą. Atšaukdamas kandidatūrą kandidatas administracijai turi pateikti rašytinį atsisakymą.

 

IV SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA NE DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

                      12. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime. Susirinkimo pirmininką ir sekretorių iš valstybės tarnautojų įsakymu paskiria administracijos direktorius. Gyventojų susirinkimui vadovauja pirmininkas. Jis susirinkusiems gyventojams paaiškina seniūnaičio rinkimo procedūrą, pateikia rinkėjų registracijos lapą (forma pateikiama aprašo 3 priede), į kurį įrašomi susirinkime dalyvaujantys asmenys.

                      13. Dalyvauti susirinkime ir balsuoti renkant seniūnaitį gali 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaitis renkamas. Prieš pradedant balsavimo procedūras komisijos sekretorius patikrina rinkėjų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir deklaruotą gyvenamąją vietą, susirinkimo pirmininkas pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos antspaudu pažymėtą susirinkime dalyvaujančių rinkėjų registracijos lapą ir prašo rinkėjus užsiregistruoti. Baigus pildyti registracijos lapus, suskaičiuojami susirinkimo dalyviai, jų skaičius įrašomas protokole. Kitų asmenų prieš balsavimą paprašoma išeiti iš rinkimų patalpų.

                      14. Susirinkimo pirmininkas rinkėjus supažindina su kandidatais į seniūnaičius, praneša jų vardus ir pavardes.

                      15. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidatui prisistatyti skiriama iki 10 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodama klausimų. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių.

                      16. Atlikus aprašo 15 punkte nurodytus veiksmus, iš susirinkusių gyventojų išrenkami ne mažiau kaip du gyventojai (ne kandidatai į seniūnaičius), kurie balsavimo metu skaičiuos balsus.

                      17. Baigus kalbas, komisijos pirmininkas skelbia balsavimą. Balsuojama atviru balsavimu atskirai už kiekvieną kandidatą laikantis abėcėlės eiliškumo tvarkos pagal pavardes.

                      18. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Jei balsai tarp dviejų daugiausia balsų gavusių kandidatų pasiskirsto po lygiai, skelbiamas pakartotinis balsavimas. 

                      19. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (forma pateikiama aprašo 4 priede), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas registruojamas vieno langelio informacinėje sistemoje (toliau – VLIS) „Avilys“ ir perduodamas susipažinti administracijos direktoriui. Susirinkimo pirmininkas privalo užtikrinti protokolo saugumą tol, kol jis bus perduotas saugoti Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Susirinkimo protokolai registruojami ir saugomi Dokumentacijos plane nustatyta tvarka.

                      20. Rinkimuose dalyvavę gyventojai, nesutinkantys su balsavimo rezultatais, tą pačią dieną po rinkimų turi teisę raštu teikti pastabas ir pretenzijas, kurios pridedamos prie protokolo ir kartu su juo perduodamos savivaldybės administracijos direktoriui.

                      21.  Balsavimo rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.alytus.lt ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

                      22. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar, esant galimybei, elektroninių ryšių priemonėmis. Rinkimus organizuoja administracijos direktoriaus sudaryta ne mažiau kaip 5 asmenų komisija.

                      23. Ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną savivaldybės administracija parengia patalpas ir priemones gyventojų susirinkimui ir (arba) balsavimui raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis savo valią gyventojai gali išreikšti seniūnaičių rinkimams skirtoje interneto svetainėje savarankiškai arba atvykę į administracijos tam numatytas vietas. Svetainės adresas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, administracijos patalpose įrengtoje skelbimų lentoje. Elektroninių ryšių priemonėmis apklausoje dalyvaujantys asmenys identifikuojami elektroniniu būdu (prisijungę per elektroninę bankininkystę, el. parašu, asmens tapatybės kortele ir kt.)

                      24. Organizuojant balsavimą raštu,  užpildomas administracijos parengtas gyventojų apklausos lapas (forma pateikiama aprašo 5 priede), kuriame nurodoma kandidato (-ų) į seniūnaičius vardas (-ai) ir pavardė (-ės). Apklausos lapai turi būti pažymėti administracijos antspaudu.

                      25. Dalyvauti apklausoje, t. y. rinkti seniūnaitijos seniūnaitį, gali 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaitis renkamas.  Komisija, siekdama įsitikinti, ar dalyvaujantis seniūnaičio rinkimuose asmuo atitinka šiame punkte  nustatytus reikalavimus, prieš pateikdama dalyvaujančiam renkant seniūnaitį apklausos anketas, patikrina, ar asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje renkamas seniūnaitis.

                       26.  Apklausos lapai pildomi paruoštoje patalpoje rinkimų dieną nuo 8.00 iki 20.00 val. (savivaldybės administracijos direktorius įsakymu gali nustatyti kitas apklausos lapų pildymo valandas). Užpildyti apklausos lapai metami į balsadėžę.

                      27. Rinkėjų registracijos lapuose (forma pateikta 3 priede) pasirašo rinkėjas ir komisijos narys, išdavęs apklausos lapą.

                      28. Negaliojančiais apklausos lapais laikomi: nenustatyto pavyzdžio, neantspauduoti, nepažymėti,  pažymėti daugiau kaip vieną kartą apklausos lapai, taip pat jei apklausos lapai pažymėti, tačiau neįmanoma nustatyti gyventojo išreikštos valios.

                      29. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

                      30. Išrinktu seniūnaičiu laikomas daugiausia balsų gavęs kandidatas.

                      31. Komisija rinkimų dieną po 20.00 val. suskaičiuoja gautų apklausos lapų ar /ir balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis rezultatus. Rezultatai įrašomi komisijos protokole  (forma pateikiama aprašo 6 priede), kurį pasirašo komisijos pirmininkas, sekretorius, komisijos nariai. Apklausos lapai, susirinkimo protokolas ir elektroninio balsavimo rezultatai saugomi Alytaus miesto savivaldybės administracijoje Dokumentacijos plane nustatyta tvarka.

                      32. Apklausos rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.alytus.lt ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

                      33. Išnagrinėjus visus 40 ir 41 punktuose nustatyta tvarka pateiktus skundus ir pretenzijas (jei buvo paduoti), galutinius seniūnaičių rinkimų rezultatus – seniūnaičių sąrašą įsakymu patvirtina administracijos direktorius. Administracijos direktorius gali netvirtinti galutinių rinkimų rezultatų ir nuspręsti organizuoti seniūnaičių rinkimus iš naujo, jei organizuojant seniūnaičių rinkimus nustatomi teisės aktų pažeidimai, galėję turėti įtakos rinkimų rezultatams.

                      34. Išrinktiems seniūnaičiams ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų pasirašytinai įteikiami administracijos direktoriaus nustatytos formos mero pasirašyti seniūnaičių pažymėjimai. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami žurnale, kurį tvarko ir apskaito administracijos direktoriaus paskirtas administracijos padalinys.

 

VII SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

                      35. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

                      36. Administracijos direktoriui nepasitikėjimą seniūnaičiu gyventojai turi pareikšti motyvuotu raštu ir pridėti rinkėjų, nepasitikinčių seniūnaičiu, parašų rinkimo lapą (forma pateikiama aprašo 7 priede).

                      37. Įvertinęs, kad nepasitikėjimas seniūnaičiu pareikštas pagal 35 ir 36 punktuose nustatytus reikalavimus, administracijos direktorius įsakymu atšaukia seniūnaitį iš seniūnaičio pareigų.  

                      38. Atšauktasis seniūnaitis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi grąžinti seniūnaičio pažymėjimą, veiklos dokumentus, atsiskaityti už jo, kaip seniūnaičio, veiklai skirtas išmokas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      39. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniai rinkimai vykdomi vadovaujantis šiame apraše reglamentuota tvarka, tačiau netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių asmenų skaičiaus.

                      40.  Veiksmai, neveikimas ir/ar sprendimai, kuriais pažeidžiamos šio aprašo nuostatos, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas gali būti skundžiami administracijos direktoriui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                      41. Savivaldybės administracijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo skundo registravimo savivaldybės administracijoje dienos sudaro ne mažiau kaip 3 valstybės tarnautojų komisiją skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo komisijos sudarymo dienos ir išvados teikiamos administracijos direktoriui. Administracijos direktorius, atsižvelgęs į komisijos išvadas, turi teisę priimti sprendimą pripažinti rinkimų rezultatus atitinkamoje seniūnaitijoje negaliojančiais ir pavesti organizuoti naujus rinkimus. 

                      42. Aprašas papildomas ir (ar) keičiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

                                                                                     

 

 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      1 priedas

 

(Kandidatą į seniūnaičius palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašų

rinkimo lapo forma)

 

KANDIDATĄ Į SENIŪNAIČIUS PALAIKANČIŲ (SIŪLANČIŲ)

RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPAS

 

20___ m. ___________________d. Nr. _____

 

           Mes, žemiau pasirašę rinkėjai, palaikome (siūlome) kandidatą (-ę) į  _____________________

                                                                                                                    (seniūnaitijos pavadinimas)

seniūnaitijos seniūnaičius ___________________________________________________________

                                                                               (kandidato, -ės vardas, pavardė)

 

Eil.

Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjas patvirtina, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta yra toje seniūnaitijoje (Taip/Ne)

Rinkėjo parašas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

Parašus rinko         _________________________________                  ___________________

                                           (parašas)                                                         (vardas, pavardė)


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      2 priedas

 

(Sutikimo tapti kandidatu į seniūnaičius forma)

 

___________________________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________

(adresas, telefonas, el. pašto adresas)

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijai

 

 

SUTIKIMAS

 

20__ m. __________________d.

Alytus

 

                       

                      Sutinku būti kandidatu (-e) į  ________________________________ seniūnaičius ir

                                                                                       (seniūnaitijos pavadinimas)                                           

dalyvauti rinkimuose.

                     

                      Patvirtinu, kad nesu pripažintas (-a) kaltu (-a) dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, nesu uždraustos organizacijos narys (-ė), nesu teismo pripažintas neveiksniu (-ia) tam tikroje srityje.

                      Sutinku, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija informaciją apie mano deklaruotą gyvenamąją vietą gautų pati.*

 

                      PRIDEDAMA:

                      1. ________________________________________, ____ lapas (-ai, ų).                                                        

                      2. ________________________________________, ____ lapas (-ai, ų).                                                        

                      3. ________________________________________, ____ lapas (-ai, ų).                                                                             

 

 

 

                                              ___________________                     __________________________

                                                      (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

*  PASTABA.  Jei asmuo nesutinka, privalo pateikti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

                                                                                     

 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      3 priedas

 

(Seniūnaitijos rinkėjų registracijos lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

______________________ SENIŪNAITIJOS

RINKĖJŲ REGISTRACIJOS LAPAS

 

20 __ m. ________________ d. Nr. ____

 

Eil. Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

Komisijos nario (-ės) parašas (pildoma, kai išduodamas apklausos lapas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      4 priedas

                                                                                                    

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ________________ d.

 

 

 

SUSIRINKIME BALSAVUSIŲ RINKĖJŲ SKAIČIUS

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato (-ės) vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKARTOTINIO BALSAVIMO REZULTATAI

Eil. Nr.

 

Kandidato (-ės) vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo  pirmininkas (-ė) skelbia, kad _______________________ seniūnaitijos   seniūnaičiu

(-te) išrinktas (-a)  _____________________________________________ .

                                                                 (vardas ir pavardė)

 

Susirinkimo pirmininkas (-ė)                ___________                         _______________________

                                                                 (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

Susirinkimo  sekretorius (-ė)                ____________                       ________________________

                                                                 (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      5 priedas

 

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų apklausos lapo forma)

 

20____ M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

__________________________________ SENIŪNAITIJOS

Antspaudo žymos vieta

 
SENIŪNAIČIO RINKIMŲ

 

 

 

                                                                 APKLAUSOS LAPAS

 

20___ m. ____________________ d. Nr.______

 

Skiltyje „Vieta rinkėjo žymai“ reikia pažymėti „X“ eilutėje, kurioje yra pavardė to kandidato, už kurį balsuojate „už“.

 

Vieta rinkėjo žymai

Kandidatų eilės Nr.

Kandidatai į seniūnaičius

 

 

 

1.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

 

2.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

3.

 

Vardas PAVARDĖ


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      6 priedas

 

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolas)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

___________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. _________________ d.

 

 

RINKIMŲ PRADŽIOS LAIKAS

 

 

RINKIMŲ PABAIGOS LAIKAS

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato (-ės) vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negaliojančių balsavimo lapų skaičius ___________

 

Komisijos pirmininkas (-ė) skelbia, kad _______________________ seniūnaitijos seniūnaičiu

(-te) išrinktas (-ta)  _____________________________________________ .

                                                                      (vardas ir pavardė)

 

 

Komisijos pirmininkas (-ė) ______________               _________________________

                                                                      (parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius (-ė)                        ______________               _________________________

                                                                      (parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai                                       ______________               _________________________

                                                                      (parašas)                                        (Vardas ir pavardė)

 

                                                                      (parašas)                                        (Vardas ir  pavardė)

 

 

                                                                       (parašas)                                       (Vardas ir  pavardė)


                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      7 priedas

                                                                                       

(Nepasitikėjimą seniūnaičiu reiškiančių rinkėjų parašų rinkimo lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS _____________________ SENIŪNAITIJOS RINKĖJŲ, REIŠKIANČIŲ NEPASITIKĖJIMĄ SENIŪNAIČIU,

PARAŠŲ RINKIMO LAPAS

 

20___ m. ___________________d. Nr. _____

 

Mes, žemiau pasirašę rinkėjai, reiškiame nepasitikėjimą  ___________________________                                                                                              (seniūnaitijos pavadinimas) seniūnaičiu (-te) _______________________________    ir prašome atšaukti jį (ją) iš pareigų, nes ______________. 

   (seniūnaičio, -tės vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eil.

Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

Parašus rinko    _________________________________                     ___________________

                                           (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Į pradžią