Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-741 2017-06-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PPROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS  SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PPROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 14 d. Nr.  DV-741

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-85 (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-179 redakcija)Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į 2017 metų Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2017-06-13 posėdžio protokolą Nr. KPPt-178,

t v i r t i n u 2017 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.02.03 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                           

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. birželio 14 d.

įsakymo Nr. DV-741

priedas

2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS  SPORTO KLŪBŲ VEIKLOS PPROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

VšĮ Alytaus tinklinio klubas „Jotvingiai“

Tinklinio sporto populiarinimas Alytaus miesto bendruomenėje

17100,00

2.

VšĮ „Dzūkijos sportas“

Vyrų krepšinio sporto vystymas Alytaus mieste

128000,00

3.

VšĮ Alytaus rankinio klubas “Varsa-Stronglasas“

Rankinio sporto populiarinimas Alytaus miesto bendruomenėje

41800,00

4.

VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“

Alytaus miesto reprezentacija ir įvaizdžio gerinimas per pagrindinį miesto futbolo klubą

33100,00

 

                                                                                              ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

Į pradžią