Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-879 2017-07-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 18 d. Nr.  DV-879

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsniu, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. už 1 punkte patvirtinto tvarkos aprašo vykdymą yra atsakingi savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai;

2.2. šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 18 d.

įsakymu Nr.  DV-879

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) nekilnojamojo turto (toliau – nekilnojamasis turtas) ir jam priskirto žemės sklypo (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono (toliau – aukcionas) būdu organizavimą ir vykdymą,  parduodamo ar nuomojamo žemės ploto nustatymą, sandorių, įvykus aukcionui dėl nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo ir kitų nekilnojamųjų daiktų, sudarymą. 

2.  Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  kituose teisės aktuose.

3.    Aukcione parduodami tik tie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys (toliau – nekilnojamasis turtas) ir jiems priskirti žemės sklypai (jeigu žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas) ir kiti nekilnojamieji daiktai, kurie įtraukti į savivaldybės tarybos patvirtiną Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

 

II SKYRIUS

ŽEMĖS PLOTO NUSTATYMAS, ŽEMĖS IR KITŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS

 

4.    Kartu su nekilnojamuoju turtu gali būti parduodami ir / ar išnuomojami tik šiam turtui priskirti žemės sklypai arba šių žemės sklypų dalys, kai parduodamam nekilnojamajam turtui reikia tik žemės sklypo dalies, suformuoti pagal įstatymų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus, žemės valdos projektus arba žemės sklypų planus, prilyginamus žemės reformos žemėtvarkos projektams arba detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, jeigu Nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti žemės sklypų kadastro duomenys ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patikėjimo teisė į šiuos žemės sklypus.

5.    Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuriam nėra suformuotas žemės sklypas, įtraukus į Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą,  savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyrius (toliau Turto valdymo ir verslo skyrius) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo savivaldybės tarybos sprendimo įregistravimo dienos kreipiasi į savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių (toliau – Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius) dėl žemės sklypo plano, įvardyto aprašo 4 punkte, parengimo.

6.    Dėl žemės sklypo dokumentų parengimo kreipiamasi, kai įregistruotos savivaldybės nuosavybės teisės:

                   6.1. viso pastato ar statinio;

                   6.2. tam tikrų pastato ar statinio dalių;

                   6.3. patalpų, kurios sudaro visą pastatą;

                   6.4. savarankiškai funkcionuojančių įrenginių, Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kaip atskiri objektai.

7.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektų rengimą ir / ar rengia juos.

8.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius, gavęs arba parengęs aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus, kreipiasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovą su prašymu priimti spendimą suformuoti žemės sklypą, priskirtą nekilnojamajam turtui (jeigu žemės sklypas nesuformuotas), nustatyti servitutus, kai to reikia. Prie prašymo pridedamas žemės sklypo planas ir žemės sklypo kadastro duomenų byla, kurios parengimą (kai byla nesuformuota) organizuoja  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius.

9.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius pateikia Turto valdymo ir verslo skyriui parduodamam nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo detaliojo plano ar žemės valdos projekto, ar žemės sklypo plano, prilyginamo žemės reformos žemėtvarkos projektams, taip pat žemės sklypo plano parengimo išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas.

10.  Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyrius (toliau – Strateginio planavimo ir finansų skyrius) pateikia Turto valdymo ir verslo skyriui pagal jo raštišką prašymą duomenis apie privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo nuomos mokesčio tarifo dydį ir nurodo žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus.

11.  Turto valdymo ir verslo skyrius, gavęs iš Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas) 13 punkte nurodytus dokumentus (duomenis), parengia savivaldybės administracijos direktoriaus raštą dėl dokumentų perdavimo ir savivaldybės administracijos direktoriui jį pasirašius, per 10 darbo dienų pateikia juos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kartu nurodydamas savivaldybės tarybos nustatytą žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus, savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktus parduodamam nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo detaliojo plano ar žemės valdos projekto, ar žemės sklypo plano, prilyginamo žemės reformos žemėtvarkos projektams, taip pat žemės sklypo plano parengimo išlaidų skaičiavimus.

 

III SKYRIUS

VIEŠO AUKCIONO INICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

12.  Aukcionas inicijuojamas, organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių, patvirtintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. DV-1216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių tvirtinimo“ nustatyta tvarka.

13.  Turto valdymo ir verslo skyrius, turėdamas individualų nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų turto vertinimą, atliktą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sprendimą, ar nekilnojamajam turtui priskirtas valstybinis žemės sklypas gali būti perleidžiamas nuosavybėn, ar tik išnuomojamas, inicijuoja aukcioną.

14.  Turto valdymo ir verslo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka parengia aukciono sąlygas ir pateikia jas tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

15.  Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus aukciono sąlygas, Turto valdymo ir verslo skyrius apie rengiamą aukcioną ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios skelbia viešai Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir bent per vieną Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonę. Aukcionui neįvykus informacija apie rengiamą naują to paties turto aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios. Skelbime nurodoma informacija remiantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu.

16. Aukcionui vykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriamas aukciono vykdytojas.

17. Vieši aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytinės.lt.

18.  Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis yra 30 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų pradinės bendros nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar pradinės kito nekilnojamojo daikto pardavimo kainos. Registravimo mokestis ir garantinis įnašas aukciono dalyvių turi būti sumokėtas aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais į aukciono sąlygose nurodytą banko sąskaitą.

19.  Aukcionui neįvykus, gali būti skelbiamas naujas aukcionas. Skelbiant aukcioną antrąjį ir daugiau kartų pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kaina naujame aukcione gali būti mažinama 10 procentų nuo pradinės bendros pardavimo kainos, nustatytos prieš tai organizuotame aukcione. Pardavimo kaina negali būti mažinama daugiau kaip 50 procentų nuo pirmame aukcione nustatytos pradinės bendros nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainos.

20.  Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo 52 punkte ir nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais atvejais  aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas, laikomas šalių sutartais minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo.

 

IV SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS IR KONTROLĖ

 

21.  Įvykus aukcionui, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos aukciono dokumentai perduodami Turto valdymo ir verslo skyriui pirkimo–pardavimo sutarčiai rengti ir pasirašyti.

22.  Aukcione parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1178 nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 25 kalendorinių dienų nuo pardavimo viešame aukcione dienos.

23.  Turto valdymo ir verslo skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos išsiunčia elektroninio ryšio priemonėmis, paštu arba pasirašytinai įteikia aukciono laimėtojui nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo ar žemės nuomos sutarčių projektus ir informuoja apie sutarties (sutarčių) pasirašymo datą.

24.  Jeigu savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį sudaro savivaldybės administracija, o jam priskirto valstybės žemės sklypo pirkimo–pardavimo arba nuomos sutartį sudaro centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, sutartyse turi būti nustatyti vienodi atsiskaitymo terminai ir tvarka. Savivaldybės administracija per 2 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo privalo pranešti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui apie sudarytą savivaldybės nekilnojamojo  turto pirkimo–pardavimo sutartį, pateikti jos kopiją ir informuoti apie aukciono laimėtojo atliktus mokėjimus. Dokumentus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui rengia Turto valdymo ir verslo skyrius.

25.  Jeigu aukciono laimėtojas per sutartyje nustatytą terminą arba per papildomai nurodytą laiką neįvykdo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Turto valdymo ir verslo skyrius savivaldybės administracijos raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją apie aukciono laimėtojo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. 

26.  Turto valdymo ir verslo skyrius, gavęs iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo žemės nuomos sutarties kopiją, ją per 5 darbo dienas pateikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui. Strateginio planavimo ir finansų skyrius turi kontroliuoti, kaip vykdoma valstybinės žemės nuomos sutarties, sudarytos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovo ar jo įgalioto darbuotojo su aukciono laimėtoju, sąlyga dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo, o nustatęs pažeidimus – reikalauti pašalinti pažeidimus, kaip tai yra nustatyta savivaldybės tarybos sprendimuose. Savivaldybės administracija gali kreiptis į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, kad šis inicijuotų sutarties nutraukimą.

27.  Apmokėjimo už nekilnojamąjį turtą kontrolę vykdo savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaito skyrius.

28.  Nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartis, pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, o perdavimo–priėmimo aktus – Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

29. Nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų vykdymą administruoja Turto valdymo ir verslo skyrius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.  Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios administracijos direktoriaus įsakymu.

31.  Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai netinkamai įgyvendinant aprašą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32 . Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už šio aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________

 

 

Į pradžią