Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1204 2018-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI  FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 1 d. Nr.  DV-1204

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimais Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“,  Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-179 redakcija), 27 punktu, dalinai atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2018-10-01 posėdžio protokolą Nr. KPPt-350,

t v i r t i n u 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams dalinai finansuoti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 1 d.

įsakymu Nr. DV-1204

2018 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01. PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS  SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma  Eur

1.

VšĮ Alytaus rankinio klubas „Varsa“

Rankinio sporto populiarinimas Alytaus miesto bendruomenėje

27 600

2.

VšĮ Alytaus tinklinio klubas „Jotvingiai“

Tinklinio sporto populiarinimas Alytaus miesto bendruomenėje

35 000

3.

VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“

Alytaus miesto reprezentacija ir įvaizdžio gerinimas per pagrindinį miesto futbolo klubą – Dzūkijos futbolo klubą „Dainava“

22 000

 

 

___________________________

Į pradžią