Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-42 2008-03-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE

ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 2008 m. kovo 6 d. Nr. T-42

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 104-4636; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251) 3 straipsnio 3 dalimi ir 17 straipsnio 49 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr. 38-1721; 2006, Nr. 87-3397) 191 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (Žin., 2007, Nr. 103-4218) 2.2 ir 4 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. kovo 6 d.

sprendimo Nr. T-42

 

ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja viešųjų įstaigų, kurių dalininkė arba savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose staigose“.

3. Šios taisyklės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms taikomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui.

 

II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI ĮGYVENDINANT DALININKO (SAVININKO) TEISES

 

4. Viešosiose įstaigose, kuriose visas įstaigos kapitalas priklauso savivaldybei ir savivaldybė yra jos savininkė, savininkės teises ir pareigas įgyvendina taryba. Tarybos sprendimai prilygsta visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams ir atskiras įgaliojimas nėra išduodamas.

5. Viešosiose įstaigose, kuriose dalis įstaigos kapitalo priklauso savivaldybei ir savivaldybė yra jos dalininkė, dalininkės teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius,suteikdamas įgaliojimus fiziniams asmenims – savivaldybės karjeros valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (įgaliotiniams),atstovauti savivaldybei visuotiniuose dalininkų susirinkimuose ar viešųjų įstaigų įstatuose numatytų kolegialių organų veikloje.

 6. Tarybos sprendimų projektus ir įgaliojimus rengia tie savivaldybės administracijos skyriai, kurių reguliavimo sričiai (pagal funkcijas) priskirta viešoji įstaiga.

 7. Įgaliojime nurodoma, kokiu mastu įgaliotinis ar kolegialaus organo narys naudojasi Viešųjų įstaigų įstatyme nustatytomis dalininko teisėmis ir kaip jis turi balsuoti visuotinio dalininkų susirinkimo ar įstaigos kolegialaus organo posėdžio darbotvarkės klausimais.

 8. Dalininko teises ir pareigas įgyvendindamas savivaldybės administracijos direktorius siekia, kad viešosios įstaigos įstatai visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtų sprendimo priėmimo teisę dėl viešosios įstaigos:

 8.1. tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

 8.2. naujų dalininkų priėmimo;

 8.3. veiklos strategijos tvirtinimo;

 8.4. viešosios įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo;

             8.5. viešosios įstaigos veiklos vertinimo kriterijų nustatymo.

2018 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-56 redakcija

 

 8.6. Neteko galios.

2018 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-56 redakcija

 

9. Viešosios įstaigos likvidavimo atveju savivaldybei, kaip viešosios įstaigos dalininkei (savininkei), tenkantis finansinis turtas (pinigai) pervedamas į savivaldybės biudžetą.

10. Viešoji įstaiga pranešimą apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą įstaigos įstatuose nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos, savivaldybei pateikia registruotu laišku paštu arba administracijos Vidaus administravimo skyriui (priimamajame) pasirašytnai.

 

 III. BALSAVIMO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME PRINCIPO NUSTATYMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTATUOSE

 

           11. Vienas dalininkas visuotiniame akcininkų susirinkime turi vieną balsą, jei viešosios įstaigos įstatuose nenustatyta kitaip.

               2018 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-56 redakcija

 

IV. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI KELIAMI KANDIDATAI Į KOLEGIALIŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ORGANŲ, KURIUOS RENKA VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS, NARIUS

 

12. Keliamų kandidatų į kolegialius viešosios įstaigos organų narius kvalifikaciniai reikalavimai yra šie:

12.1. būti Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju arba

darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį;

 12.2. būti susipažinusiam su viešosios įstaigos organų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe;

12.3. išmanyti ir mokėti praktiniame darbe taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų veiklą;

12.4. būti susipažinusiam su viešosios įstaigos įstatais.

13. Kandidatu į kolegialių viešosios įstaigos organų narius negali būti:

13.1. asmuo, kuriam neišnykęs teistumas;

13.2. asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus atšauktas iš viešosios įstaigos organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.

14. Apie šių taisyklių 13 punkte nurodytų aplinkybių buvimą arba atsiradimą ketinamas skirti arba paskirtas asmuo privalo pranešti administracijos direktoriui per 5 dienas nuo turėjimo arba privalėjimo sužinoti apie aplinkybes dienos.

15. Kiekvienas kandidatas į kolegialius viešosios įstaigos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su viešąja įstaiga ir su viešąja įstaiga susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

 

V. ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME IR NE VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO METU IŠDAVIMO TVARKA

 

16. Įgalotiniui duodamą įgaliojimą pasirašo savivaldybės administracijos direktorius. Įgaliojimas tvirtinamas antspaudu.

17. Įgaliojime atstovauti savivaldybei viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo metu nurodoma:

17.1. įgaliotinis;

17.2. įgaliojimo registracijos numeris ir data;

17.3. viešosios įstaigos pavadinimas ir kodas;

17.4. viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo data;

17.5. įgaliojimo galiojimo laikas;

17.6. kaip įgaliotinis turi balsuoti kiekvienu visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, taip pat dėl kitų tokią teisę turinčių asmenų pasiūlytų visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų projektų, papildomų kandidatų į visuotinio dalininkų susirinkimo renkamų viešosios įstaigos organų narius, audito įmonės. Prireikus įgaliojime taip pat nurodoma, kokius naujus visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų projektus, papildomus kandidatus į visuotinio dalininkų susirinkimo renkamo viešosios įstaigos organo narius arba audito įmonę turi siūlyti įgaliotinis susirinkimo metu ir už juos balsuoti;

17.7. kokius veiksmus įgaliotinis įgaliojamas atlikti.

18. Įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises ne visuotiniame dalininkų susirinkime taikomi šių Taisyklių 17 punkto reikalavimai, išskyrus 17.4 ir 17.6 punktų nuostatas.

19. Įgaliojime neturi būti suteikta galimybė įgaliotiniui perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, kuriuos jis yra įgaliotas atlikti.

20. Įgaliotiniu negali būti:

20.1. asmuo, kuriam neišnykęs teistumas;

20.2. asmuo, kuris yra viešosios įstaigos dalininkas;

20.3. asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo savivaldybei;

20.4. asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus atšauktas iš viešosios įstaigos organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.

21. Ketinamas skirti arba paskirtas įgaliotiniu asmuo privalo nedelsdamas pranešti administracijos direktoriui apie šių Taisyklių 20 punkte nurodytų aplinkybių buvimą arba atsiradimą.

22. Įgaliotinis privalo:

22.1. vykdyti veiksmus, kuriuos atlikti jis yra įgaliotas;

22.2. per 3 darbo dienas informuoti administracijos direktorių apie atliktus veiksmus, kuriuos įgaliojimas jam suteikia teisę atlikti, ir apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

 

VI. SAVIVALDYBEI ATSTOVAUJANČIŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ

 

 23.. Įgaliotinis, kolegialaus organo narys, priėmęs sprendimą, kurio priimti nebuvo įgaliotas, ar sprendimą, neatitinkantį įgaliojimo ir tuo padaręs žalą savivaldybei, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 24. Viešosios įstaigos kolegialaus organo narys įstatymų nustatyta tvarka atsako už savivaldybės administracijos direktoriui ar skyrių vadovams pateiktą klaidingą informaciją, pagal kurią šie priėmė sprendimą, padariusį žalą Savivaldybei.

 

VII. KITOS NUOSTATOS

 

25. Tarybai priėmus sprendimą dėl konkrečios viešosios įstaigos reorganizavimo arba pertvarkymo, Tarybos sprendime nurodoma institucija, kuriai pavedama įgyvendinti savivaldybės, kaip po viešosios įstaigos pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas.

______________

 

 

Į pradžią