Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-883 2013-12-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ VALSTYBINĖS KALBOS TIKRINIMO KONTROLINIO KLAUSIMYNO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ VALSTYBINĖS KALBOS TIKRINIMO KONTROLINIO KLAUSIMYNO TVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 17 d.  Nr.  DV-883

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 7 straipsnio 12 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 1, 2 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-15 įsakymu Nr. DV-807 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės ūkio subjektų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės taisykles, 2013-08-07 įsakymu Nr. P-255 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto kalbos tvarkytojo pareigybės aprašymo 11.1–11.13 punktus,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės ūkio subjektų valstybinės kalbos tikrinimo kontrolinio klausimyno formą (pridedama).

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-883

 

(Alytaus miesto savivaldybės ūkio subjektų valstybinės kalbos tikrinimo kontrolinio klausimyno forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ VALSTYBINĖS KALBOS TIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

Eil. Nr.

Klausimas

Taip

Ne

Netikrinta

1.

Ar Alytaus miesto ūkio subjektas yra patvirtinęs darbuotojų (valstybės tarnautojų) pareigybių, kurioms taikomos konkrečios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, sąrašą?

 

 

 

2.

Ar  Alytaus miesto ūkio subjekto vadovas yra nustatęs valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas pareigybėms, kurių aprašyme nustatytos bendravimo su asmenimis, dokumentų
rengimo ar pildymo funkcijos, ir sudaręs šių pareigybių sąrašą?

 

 

 

3.

Ar  Alytaus miesto ūkio subjekto darbuotojai (valstybės tarnautojai) yra išlaikę egzaminus (arba pateikę reikiamus dokumentus) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarime Nr. 1688 ,,Dė1 valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ nustatytus reikalavimus?

 

 

 

4.

Ar Alytaus mieste veikiantis ūkio subjektas raštvedybą, apskaitos, atskaitomybes, finansinius ir techninius dokumentus tvarko valstybine kalba?

 

 

 

5.

Ar Alytaus mieste veikiantis ūkio subjektas susirašinėja valstybine kalba?

 

 

 

6.

Ar Alytaus miesto oficialūs ūkio subjekto organizuojami renginiai (susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai ir kiti) vyksta valstybine kalba?

 

 

 

7.

Ar Alytaus miesto ūkio subjekto antspauduose, spauduose vartojama valstybinė kalba?

 

 

 

8.

Ar Alytaus miesto ūkio subjekto dokumentų blankuose vartojama valstybinė kalba?

 

 

 

9.

Ar Alytaus miesto ūkio subjekto iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose vartojama valstybinė kalba?

 

 

 

10.

Ar Alytaus miesto ūkio subjekto viešieji užrašai yra taisyklingi?

 

 

 

11.

Ar Alytaus mieste veikiantis ūkio subjektas laikosi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kalbos taisyklingumo reikalavimų?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tikrinusio valstybės tarnautojo pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

(Ūkio subjekto atstovo pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

Į pradžią