Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-310 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO 

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-310

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-04-23 sprendimą Nr. 773 „Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PATVIRTINTA

              Alytaus miesto savivaldybės tarybos

    2014 m. lapkričio 27 d.

              sprendimu Nr. T-310

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVAIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos (toliau vadinama Privatizavimo komisija) veiklą.

2. Privatizavimo komisija sudaroma Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir yra atskaitinga savivaldybės tarybai.

3. Privatizavimo komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų pateikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai savo veiklos ataskaitą.

4. Privatizavimo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Privatizavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais nuostatais.

 

II. PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ ŠAUKIMO TVARKA

 

5. Privatizavimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 7 narių, iš kurių ne mažiau kaip 2 narius teikia ir atšaukia savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos, jeigu tokios yra. Komisijos sudėtį, pirmininką ir nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

6. Privatizavimo komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Privatizavimo komisijos pirmininkas. Jeigu Privatizavimo komisijos pirmininkas negali atvykti į Privatizavimo komisijos posėdį, Privatizavimo komisijos nariai išrenka Privatizavimo komisijos narį, tame posėdyje atliekantį Privatizavimo komisijos pirmininko funkcijas. Privatizavimo komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Privatizavimo komisijos kviesti asmenys.

7. Apie rengiamą Privatizavimo komisijos posėdį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki posėdžio Privatizavimo komisijos pirmininkas turi raštu pranešti visiems Privatizavimo komisijos nariams, kartu pateikti darbotvarkę, sprendimų projektus ir jų paaiškinamąją medžiagą.

8. Posėdžiuose dalyvauja Privatizavimo komisijos nariai, posėdžio sekretorius ir Privatizavimo komisijos sprendimu pakviesti su posėdžio darbotvarkėje svarstomais klausimais susiję asmenys.

9. Posėdžio darbotvarkę sudaro Privatizavimo komisijos pirmininkas arba kitas Privatizavimo komisijos narys, įvertinęs savivaldybės administracijos skyriaus siūlymus .

 

III. PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Privatizavimo komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje Privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka.

11. Privatizavimo komisijos sprendimai priimami 2/3 posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsais.

12. Savivaldybės privatizavimo komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių, įskaitant ir komisijos narius, balsuojančius raštu. Privatizavimo komisijos nario balsavimas raštu yra įskaitomas į posėdžio kvorumą ir posėdžio rezultatus. Posėdžio protokole pažymima, kad Privatizavimo komisijos narys balsavo raštu.

13. Privatizavimo komisijos narys neturi teisės balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis ar jo artimi asmenys (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, vaikai, vaikų, brolių, seserų, vaikaičių sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka) yra asmeniškai suinteresuoti sprendimo rezultatais. Apie tai, kad yra suinteresuotas svarstomu klausimu, Privatizavimo komisijos narys privalo informuoti posėdžio dalyvius.

14. Visi Privatizavimo komisijos nariai, pirmininkas ir posėdžio sekretorius turi raštu įsipareigoti saugoti konfidencialią informaciją.

15. Visi Privatizavimo komisijos posėdžiai protokoluojami. Kiekvieno posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Posėdžio sekretorius nėra Privatizavimo komisijos narys.

 

III. PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS FINANSAVIMAS

 

16. Privatizavimo komisija dirba visuomeniniais pagrindais.

17. Privatizavimo komisiją techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyrius.

18. Lėšas, kurių reikia Privatizavimo komisijos išlaidoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatyme numatytų funkcijų vykdymu, pagal pateiktą sąmatą kas pusę metų tvirtina miesto savivaldybės taryba.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                        19. Privatizavimo komisijos nuostatai gali būti papildyti, pakeisti, panaikinti savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią