Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-120 2015-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2015 m. balandžio 30 d.   Nr. T-120 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                            2015 m. balandžio 30 d.

                                                                                            sprendimu Nr. T-120

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisijos (toliau – komisija) tikslus, funkcijas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, teises ir pareigas ir kitus su komisijos veikla susijusius klausimus.

                      2. Komisijos nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – reglamentas).

                      3. Šie nuostatai netaikomi Laikinajai balsų skaičiavimo komisijai, kuri veikia tiesiogiai pagal reglamente įtvirtintas procedūras ir kuri skaičiuoja balsus pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje ar kituose tarybos posėdžiuose, kol teisės aktų nustatyta tvarka nėra parengtas ir priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuolatinės komisijos sudarymo.

                      4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, reglamentu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

                     5. Komisija yra atsakinga ir atskaitinga Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

                     6. Pagrindiniai komisijos veikimo principai: teisingumas, nešališkumas, atsakomybė, skaidrumas ir viešumas, išskyrus slapto balsavimo procedūrų vykdymą.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

 

7. Komisija sudaroma Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – taryba) kadencijos laikotarpiui.

8. Savivaldybės tarybos sprendimu komisija sudaroma iš 5 savivaldybės tarybos narių. Jei savivaldybės taryboje yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), ne mažiau kaip vienas komisijos narys turi būti skiriamas iš savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytų savivaldybės tarybos narių. Komisijos pirmininką mero teikimu paskiria savivaldybės taryba savo sprendimu.

9. Komisijos sekretorių ir pirmininko pavaduotoją išsirenka komisija.

 

III. KOMISIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR DARBO TVARKA

 

10. Komisijos tikslas – teisingų balsavimo procedūrų atlikimo užtikrinimas.

11. Komisijos uždavinys – užtikrinti teisingą atviro ar slapto balsavimo procedūrų atlikimą dėl tarybos posėdžio metu priimamų sprendimų.

12. Komisijos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

13. Sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

14. Komisija savivaldybės tarybos posėdžiuose skaičiuoja balsus, išskyrus, kai balsavimas vykdomas naudojantis elektronine balsų skaičiavimo sistema.

15. Kai savivaldybės taryba priima sprendimus rankos pakėlimu, nuostatų 12, 13 punktuose nurodyti komisijos posėdžiai neorganizuojami, o balsus, atsižvelgdami į komisijos pirmininko pavedimus, skaičiuoja ir apie balsavimo rezultatus komisijos pirmininką informuoja balsus suskaičiavę komisijos nariai. Suskaičiavus balsus, komisijos pirmininkas apie įvykusio balsavimo rezultatus informuoja tarybos posėdžio pirmininką, kuris balsavimo rezultatus paskelbia tarybos posėdyje. Priimant sprendimus rankos pakėlimu, komisijos nariai, kuriems pavesta skaičiuoti balsus, turi garsiai įvardyti pavardes tų tarybos narių, kurie balsavo „prieš“ ir susilaikė.

16. Komisija, atlikdama slapto balsavimo procedūras:

16.1. pasirašytinai išduoda tarybos nariams nustatyta tvarka parengtus, tarybos antspaudu patvirtintus balsavimo biuletenius;

16.2. prižiūri, kad būtų užtikrintas balsavimo procedūrų slaptumas;

16.3. stebi, kad balsavimo kabina naudotųsi tik vienas tarybos narys;

16.4. suskaičiuoja balsus, sprendimą dėl biuletenių pripažinimo negaliojančiais priima balsuodama;

16.5. surašo slapto balsavimo rezultatų nustatymo protokolą, kurį pasirašo visi balsų skaičiavime dalyvaujantys komisijos nariai ir sekretorius;

16.6. balsadėžėje rastus ir suskaičiuotus biuletenius sudeda į voką, ant voko užrašo jo turinį, voką užklijuoja, antspauduoja ir perduoda tarybos posėdžio pirmininkui;

16.7. pasibaigus slaptam balsavimui, komisijos pirmininkas paskelbia slapto balsavimo rezultatus ir slapto balsavimo rezultatų nustatymo protokolą perduoda tarybos posėdžio pirmininkui.

17. Komisijos pirmininkas atstovauja komisijai ir yra atsakingas už jos darbo organizavimą.

18. Komisijos sekretorius rengia komisijos dokumentų projektus, protokoluoja posėdžius ir vykdo kitus techninio pobūdžio veiksmus komisijos pirmininko pavedimu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Šiuose nuostatuose neaptarti veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią