Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-258 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PATVIRTINTA

            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

            2015 m. rugsėjo 24 d.

            sprendimu Nr. T-258

              

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau – komisija) tikslus, uždavinius, veikimo principus, įgaliojimus, darbo tvarką ir kitus su komisijos veikla susijusius klausimus.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Korupcijos prevencijos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Pagrindiniai komisijos veikimo principai: teisingumas, nešališkumas, skaidrumas, viešumas, atskaitomybė.

4. Komisija formuoja ir vykdo korupcijos prevencijos politiką Alytaus miesto savivaldybėje, skatina bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos klausimais.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Komisijos uždaviniai:

5.1. užtikrinti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

5.2. stebėti, kaip savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės vykdo korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.3. teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms;

5.4. skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene.

6. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

6.1. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo planą bei teikia išvadas Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl šios programos įgyvendinimo;

6.2. dalyvauja atliekant savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą;

6.3. analizuoja savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių korupcinio pobūdžio darbuotojų ir valstybės tarnautojų veikas (jeigu tokių veikų buvo nustatyta), nagrinėja korupcijos ir su ja susijusius reiškinius ir atvejus, priima sprendimus nagrinėjamais klausimais, kontroliuoja, kaip savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės juos vykdo;

6.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

6.5. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo;

6.6. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus savivaldybės veiklos analizę antikorupcijos požiūriu ir pateikus motyvuotą išvadą, teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę;

6.7. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie antikorupcinės veiklos rezultatus;

6.8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama korupcijos prevencijos srities valstybės politika.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija turi teisę:

7.1. gauti reikalingą informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų;

7.2. kviesti į Komisijos posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus ir darbuotojus ar kitus asmenis;

7.3. priimti sprendimą perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms;

7.4. suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovais, pasitelkti į pagalbą kitų valstybės ir savivaldybės įstaigų tarnautojus ar kitus darbuotojus ir specialistus sudėtingiems klausimams nagrinėti.

8. Komisijos pareigos:

8.1. komisijos nariai privalo neskelbti informacijos, saugomos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat sudarančios valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį;

8.2. vengti interesų konflikto ir nenaudoti duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai;

8.3. komisijos narių pareigos privalomos ir pasitelktiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

 

IV. KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ FUNKCIJOS

 

9. Komisijos pirmininkas privalo:

9.1. rengti komisijos darbo planus;

9.2. tvirtinti komisijos posėdžio darbotvarkę;

9.3. organizuoti komisijos posėdžius ir jiems vadovauti;

9.4. vykdyti kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

10. Komisijos nariai:

10.1. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

10.2. informuoja komisiją apie galimą viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą ir nusišalina nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti, ir nusišalinimo faktą fiksuoja atitinkamuose dokumentuose;

10.3. gavę informaciją apie korupcines veiklas, turinčias nusikalstamos veikos požymių nedelsdami informuoja savivaldybės merą. STT ar kitas atsakingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

10.4. saugo informaciją, kurią sužinojo eidami tarnybines pareigas, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir nenaudoja duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei ar kitų asmenų naudai;

10.5. kol komisija priims sprendimą dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbia informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui, arba ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį.

 

V. KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Komisijos nariai gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai.

12. Gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Komisija gali kviesti į posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis ir kitus asmenis, tačiau jie nedalyvauja komisijai priimant sprendimus.

13. Taryba komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš savivaldybės tarybos narių. Jei yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Komisijos pirmininko kandidatūras meras teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

14. Komisijos pirmininko pavaduotoją iš komisijos narių renka komisijos nariai.

15. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą. Komisijos atsakingasis sekretorius neturi komisijos nario teisių.

16. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja komisijos pirmininkas, jam nesant komisijos pirmininko pareigas laikinai eina ir posėdžiui vadovauja komisijos pirmininko pavaduotojas.

17. Komisija jos kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose.

18. Komisija į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų. Gali būti šaukiami neeiliniai komisijos posėdžiai, posėdžius šaukia ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.

19. Apie posėdį komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

20. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių.

21. Komisijos posėdžiai yra vieši, išskyrus atvejus kai komisija nusprendžia rengti uždarą posėdį, kuriuose gali dalyvauti tik komisijos pakviesti asmenys.

22. Komisijos sprendimai priimami komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma ir įforminami komisijos protokolu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

23. Komisijos nariai turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, jei nesutinka su komisijos sprendimu.

24. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir atsakingasis sekretorius.

25. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

25.1. rekomenduoti skirti tarnybines nuobaudas netinkamai savo pareigas einantiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojams;

25.2. atkreipti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų dėmesį į įstatymų nesilaikymą, tarnybinės etikos ir kitus pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti;

25.3. perduoti medžiagą tirti atitinkamoms institucijoms pagal jų kompetenciją;

25.4. atsisakyti nagrinėti skundą ar klausimą arba nutraukti jo nagrinėjimą.

25.5. Komisija priima ir kitus sprendimus, reikalingus komisijos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti.

 

VI. KOMISIJOS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

26. Komisijos veiklą koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės taryba.

27. Komisija periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, teikia savivaldybės tarybai veiklos ataskaitą.

28. Visa informacija, susijusi su komisijos veikla (komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jos veiklos ataskaitos, pranešimai, skirti visuomenės informavimo priemonėms ir pan.), skelbiama savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Už komisijos veiklos rezultatus yra atsakingas komisijos pirmininkas.

30. Už komisijos dokumentų registravimą, komisijos posėdžių protokolų įforminimą, sprendimų išsiuntimą suinteresuotiems asmenims ir informacijos apie komisijos veiklą skelbimą savivaldybės interneto tinklalapyje yra atsakingas komisijos atsakingasis sekretorius.

31. Komisijos nariai, pažeidę šiuos nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Nuostatai keičiami ir papildomi savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią