Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-33 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-33

Alytus

 

 

Pakeistas pavadinimas:

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-206 redakcija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2018-05-15 teikimą Nr. 1-8 (1.18) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-206 redakcija

 

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T-33

 

2016 m. gegužės 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-170 redakcija

 

2017 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-208 redakcija

 

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-206 redakcija

 

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-323 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) paskirtis – apibrėžti valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau – lėšos), skiriamų Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, dokumentų teikimo, lėšų apskaičiavimo ir skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (toliau – NVŠ teikėjas) ir NVŠ programoms,   NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.

2. NVŠ lėšos yra tikslinė dotacija Alytaus miesto savivaldybei siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 (toliau – ŠMM aprašas).

 

II SKYRIUS

NVŠ LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI

 

4. Skirstant lėšas vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę pretenduoti jas gauti turi kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.

5. NVS lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Alytaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.                          

 

III SKYRIUS

NVŠ LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

6. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per  mėn. Jei savivaldybė, atsižvelgdama į prioritetus, nustato kitokią NVŠ lėšų sumą vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui ar skirtingus NVŠ lėšų dydžius, ji negali būti mažesnė nei 10 eurų ir didesnė nei 20 eurų. Nenustatoma didesnė nei 15 eurų per mėnesį suma, jei savivaldybės vaikų dalyvavimo NVŠ veiklose procentas yra mažesnis nei 75 proc. nuo visų savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus. Atsižvelgus į paskirtą NVŠ programoms tikslinę lėšų sumą, NVŠ teikėjų vykdomoms programoms lėšas paskirsto ir tvirtina savivaldybės administracijos direktorius pagal mokinių, pasirinkusių NVŠ programas ir sudariusių su švietimo teikėjais dalyvavimo NVŠ programoje mokymo sutartis, skaičių, programos trukmę mėnesiais ir apskaičiuotą savivaldybės NVŠ lėšų vienam mokiniui dydį. NVŠ lėšos visiems švietimo teikėjams paskirstomos proporcingai pagal NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičių einamųjų metų sausio 15 d. ir spalio 1 d. Mokinių registro duomenimis.

7. Savivaldybė, didinanti ar mažinanti rekomenduojamą lėšų sumą, turi ją pagrįsti ir užtikrinti, kad nenukentėtų ugdymo kokybė, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai ir racionaliai. Jei skiriamas didesnis finansavimas, turi būti aptarti ir aukštesni NVŠ programos vykdymo kokybiniai ir (ar) kiekybiniai rodikliai.

8. Jei vienam vaikui tenka mažiau lėšų, nei nustatyta mažiausia leistina suma (10 Eur), lėšos pirmumo tvarka skiriamos atsižvelgiant į prioritetus, nustatytus aprašo 17 punkte. Pirmumas programose suteikiamas tiems vaikams:

8.1. kurie tais pačiais mokslo metais pageidauja tęsti ugdymą toje pačioje programoje;

8.2. kurie nelanko jokios savivaldybės lėšomis finansuojamos NVŠ programos;

8.3. atsižvelgiant į dalyvaujančių NVŠ programose mokinių socialinę ir ekonominę padėtį.

9. NVŠ lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei visu savivaldybės nustatytu NVŠ krepšelio dydžiu mažinama švietimo teikėjo nustatyta paslaugos kaina asmeniui už neformalųjį vaikų švietimą.

10. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti.

11. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

11.1. NVŠ mokytojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių NVŠ programas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

11.2. ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programų vykdymu (pvz., ugdymui būtinų patalpų nuoma, išlaidos NVŠ programų kokybei užtikrinti ir kt.).

12. Lėšų negalima naudoti ŠMM aprašo 12 punkte nustatytais atvejais.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS IR ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

13. Paraiškas (ŠMM aprašo 1 priedas) teikti ir NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie atitinka ŠMM aprašu nustatytus reikalavimus.

14. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas. NVŠ programų pavadinimai ir aprašymai turi atitikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos keliamus taisyklingos kalbos reikalavimus.

15. NVŠ programos turi būti registruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR).

16. NVŠ programos veiklos rūšys turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį.

17. Savivaldybės nustatyti NVŠ ugdymo krypčių prioritetai:

17.1. lyderystės ir savanorystės ugdymas;

17.2. socialinis-emocinis ugdymas;

17.3. sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas;

17.4. techninė, kultūrinė, meninė, lingvistinė saviraiška;

17.5. patyriminis ugdymas (STEAM mokslų gilinimas siejant formalųjį ir neformalųjį švietimą).

 


 

V SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

18. NVŠ programų atitiktį reikalavimams vertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija (toliau – komisija).

19. Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių NVŠ patirtį. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formos  (ŠMM aprašo 1 priedas) vertinamos 2 kartus per metus – ugdymo proceso ir kalendorinių metų pabaigoje.

20. Komisija:

20.1. nustato, ar NVŠ programa atitinka įsakymu nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis;

20.2. įvertina NVŠ programų atitiktį pagal NVŠ programos atitikties reikalavimams nustatytus vertinimo kriterijus (ŠMM aprašo 2 priedas).

21. Komisija paraiškų ir jų priedų vertinimą atlieka Alytaus miesto savivaldybės švietimo teikėjų parengtų programų neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos veiklos reglamento nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos. Vertinimo išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

22. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų vertinimo dienos savivaldybės administracijos direktoriui pateikia informaciją apie gautas paraiškas, vertinimui perduotas paraiškas ir vertinimo rezultatus bei teikia komisijos siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl NVŠ programų atitikties reikalavimams patvirtinimo ir dėl galimo finansavimo.

23. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams patvirtinimo arba nepatvirtinimo. NVŠ programos atitiktis galioja 3 metus ir gali būti pratęsiama savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, kaip nurodyta šio aprašo 26 punkte.

24. Priėmus sprendimą dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams patvirtinimo, per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo Švietimo skyriaus atsakingas specialistas apie tai pažymi KTPRR.

25. NVŠ teikėjai, pageidaujantys pratęsti NVŠ programos atitiktį, kai yra pasibaigęs jos akreditavimo terminas, kasmet iki gruodžio 31 d. pateikia nustatytos formos prašymą savivaldybės administracijai. NVŠ programos, kurių akreditacija galioja, teikėjai apie tęstinį programos vykdymą kasmet raštu informuoja Švietimo skyrių iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. ir sausio 15 d.

26. Komisija, nustačiusi, kad NVŠ programos įgyvendinimas gali būti tęsiamas, teikia siūlymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl NVŠ programos akreditacijos pratęsimo termino ar tęstinio vykdymo. Tokių programų KTPRR registruoti iš naujo nereikia.

27. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos NVŠ programos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje (www.alytus.lt.) kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) pasirinkti NVŠ programą.

28. Administracijos direktorius:

28.1. tvirtina NVŠ programas;

28.2. paskirsto ir tvirtina lėšas NVŠ programų teikėjams;

28.3. nustato maksimalų vaikų skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje;

28.4. su NVŠ teikėju pasirašo sutartį, kurioje numato NVŠ programoje dalyvaujančių mokinių skaičių, švietimo teikėjo įsipareigojimus, atsakomybę už netinkamą NVŠ lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą ir kitas sąlygas.

29. NVŠ teikėjas:

29.1. NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su paslaugos gavėju, elektroniniu būdu užpildydamas mokymo sutartį (ŠMM aprašo 3 priedas) ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį;

29.2. NVŠ teikėjas Švietimo skyriui pateikia Mokinių registro sistemoje suformuotus ir NVŠ teikėjo patvirtintus programoje dalyvaujančių vaikų sąrašus einamųjų metų sausio 15 d. ir spalio 1 d. duomenimis. Savivaldybės administracija turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programą ir joje dalyvaujančius vaikus;

29.3. NVŠ teikėjas tvarko vaikų, dalyvaujančių NVŠ programose, lankomumo apskaitą NVŠ programos lankomumo žurnale („Google“ forma), jame privalomos šios skiltys:

29.3.1. NVŠ teikėjo ir NVŠ programos pavadinimas, vykdymo metai;

29.3.2. NVŠ mokytojo vardas, pavardė;

29.3.3. vaiko vardas, pavardė;

29.3.4. mėnuo ir programos vykdymo dienos, kur pažymimas vaiko dalyvavimas ar nedalyvavimas užsiėmimuose (neatvykimas žymimas raide „n“);

29.4. jeigu vaikas nelankė užsiėmimų visą mėnesį ir apie tai neinformavo NVŠ teikėjo ir nepateikė pateisinamą priežastį įrodančio dokumento, NVŠ teikėjas, prieš 5 dienas raštu ar elektroniniu paštu įspėjęs vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), nutraukia mokymo sutartį. Vaikams baigus programą arba nutraukus NVŠ teikėjui ar vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) mokymo sutartį, Mokinių registre per tris darbo dienas pašalinamas įrašas apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje;

29.5. NVŠ programos teikėjas užtikrina akredituotos NVŠ programos vykdymo kokybę ir jai įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą pagal sutartyje numatytą tikslinę paskirtį.

30. Esant pažeidimų dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama.

31. Švietimo skyrius:

31.1. konsultuoja NVŠ teikėjus NVŠ programų įgyvendinimo ir savivaldybei teikiamų dokumentų rengimo klausimais;

31.2. tiesiogiai bendradarbiauja su atsakinga už NVŠ institucija, dalyvauja jos rengiamuose pasitarimuose programų rengimo, įgyvendinimo, koordinavimo, administravimo, gerosios patirties sklaidos ir kitais klausimais;     

31.3 teikia informaciją ir ataskaitas atsakingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

31.4. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre suveda akredituotų NVŠ programų duomenis bei tvarko jų kaitą, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams;

31.5. rengia „Google“ formas mokinių lankomumo apskaitai tvarkyti ir formuoja mokinių lankomumo ataskaitas iki tol, kol bus parengta ir įdiegta profesionali realiuoju laiku mokinių lankomumo apskaita.

32. Buhalterinės apskaitos skyrius konsultuoja NVŠ teikėjus finansinių dokumentų rengimo (sąmatų, paraiškų) ir atsiskaitymo klausimais.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

33. Savivaldybė už Europos Sąjungos finansines ir bendrojo finansavimo lėšas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Savivaldybė už panaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) lėšas per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia formą Nr. 2 – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20   m.   d. ataskaitą (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“), banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

35. Iki kitų metų sausio 5 d. savivaldybė skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas turi grąžinti į ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

VII  SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ STEBĖSENA IR PRIEŽIŪRA

 

36. NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą vykdo savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos  patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu.

37. NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą vykdantys asmenys turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programoje dalyvaujančius mokinius, sutartis, sudarytas su mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), sutarčių registravimo žurnalus, mokinių lankomumo žurnalus, užsiėmimų tvarkaraščius, kuriuose turi būti nurodytas konkretus laikas, valandų skaičius, vieta ir patalpos, veiklos ir finansines ataskaitas, taip pat kitą informaciją, susijusią su NVŠ programos įgyvendinimu.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. NVŠ programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Alytaus miesto savivaldybė siekia, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi.

40. Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, turi siekti, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų maksimaliai ir kad būtų užtikrinta NVŠ programų kokybė ir prieinamumas.

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią