Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-315 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-315

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo  tvarkos aprašą (pridedama).        

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 24 d.

sprendimu Nr. T-315

2018 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-51 redakcija

2019 m. gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-408 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ  TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) apdovanojimų skyrimo, jų teikimo, neteikimo tvarką.

2. Savivaldybės apdovanojimai gali būti teikiami Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams, juridiniams asmenims pagerbti.

3. Pagrindinės apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Atminimo medalis – tonuoto žalvario medalis su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir miesto simbolika.

3.2. Mero vardinė dovana – laikrodis, rašiklis, keramikos dirbinys ar kt. su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir / ar Alytaus miesto savivaldybės mero inicialais.

3.3. Alytaus miesto vėliava – iš vėliavoms siūti skirto audinio pasiūta miesto vėliava.

3.4. Padėkos raštas – specialios formos raštas su miesto savivaldybės herbu ir mero parašu.

3.5. Specialusis prizas – metalo, stiklo arba keramikos dirbinys, skirtas už reikšmingus pasiekimus miesto labui.

4. Savivaldybės administracija rūpinasi apdovanojimų (atminimo medalių, mero vardinių dovanų, vėliavų ir padėkos raštų, specialių prizų) pagaminimu, teikia informaciją miesto bendruomenei apie apdovanotus asmenis, organizuoja iškilmingą apdovanojimų įteikimą, tvarko kitus su apdovanojimų suteikimu susijusius dokumentus.

 

II SKYRIUS

APDOVANOJIMAI UŽ NUOPELNUS IR JŲ NOMINACIJOS

 

5. Atminimo medalis teikiamas:

5.1. Už aktyvią visuomeninę veiklą. Apdovanojama veikli, kūrybinga, drąsi asmenybė, patraukianti paskui save žmones, suburianti efektyviai dirbančias komandas, nevengianti iššūkių, prisitaikanti prie pokyčių ir atvira Alytaus miesto bendruomenei palankioms naujovėms.

5.2. Už labdaringą veiklą. Apdovanojamas Alytaus miesto bendruomenės narys, fizinis ar juridinis asmuo, kuris atliko Alytaus miesto bendruomenei naudingą darbą, negaudamas už tai užmokesčio, savo, įmonės arba organizacijos lėšomis, aktyvino savivaldybės socialinę, kultūrinę, sportinę, edukacinę, sveikatinimo ir kt. veiklą.

5.3. Už nuopelnus sveikatos apsaugai. Apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybės įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), pasiekęs žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų sveikatos apsaugos veikloje.

5.4. Už nuopelnus kultūrai. Apdovanojama Alytaus miesto savivaldybės įstaiga / jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų skatinant bendruomenės kultūrinį aktyvumą ir kultūrinės veiklos kūrybiškumą, plėtojant aktyvią kultūros profesinę veiklą.

5.5. Už nuopelnus sportui. Apdovanojamas Alytaus mieste veikiančios sporto įstaigos darbuotojas, sportininkas, treneris ar komanda, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų aktyvinant savivaldybės gyventojų sportinį gyvenimą ar profesionalią sporto veiklą.

5.6. Už nuopelnus švietimui. Apdovanojama Alytaus miesto savivaldybėje veikianti valstybės ar savivaldybės įstaiga, jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, laisvasis mokytojas, mokslininkas ar mokslininkų grupė, pasiekę žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų edukacinėje ar pedagogo profesinėje veikloje.

5.7. Už verslo nuopelnus. Apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiančios valstybės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, privataus verslo darbuotojas (fizinis asmuo), juridinis asmuo, aktyviai ir socialiai atsakingai plėtojantis verslą Alytaus mieste ir (ar) prisidedantis prie verslo plėtros Alytuje:

5.7.1. metų darbdavys;

5.7.2. socialiai atsakingiausia įmonė;

5.7.3. labiausiai augantis verslas;

5.7.4. efektyvus verslas;

5.7.5. inovatyvus verslas;

5.7.6. geidžiamiausias darbdavys.

5.8. Už nuopelnus vaiko gerovei. Apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, savo iniciatyva ir pastangomis neatlygintinai padėjęs pagalbos reikalingam vaikui / vaikams, suteikęs prasmingą, veiksmingą materialinę, psichologinę ar moralinę pagalbą.

5.9. Už iniciatyvą ir / ar Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje  ir užsienyje. Apdovanojamas Alytaus mieste veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, meno, sporto, švietimo, verslo ar kitų sričių laimėjimais garsinantis ir reprezentuojantis Alytaus miesto savivaldybę šalyje ir / ar užsienyje.

5.10. Už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius. Apdovanojamas fizinis asmuo, pasižymėjęs savo drąsa ir didvyrišku poelgiu.

6. Balsavimo, nustatant 5.1–5.10 punktuose nurodytų nominacijų nugalėtojus, tvarka numatyta IV skyriuje.

7. Specialus prizas teikiamas už  nuopelnus ar pasiekimus, reikšmingus miestui.

8. Mero vardinė dovana teikiama už išskirtinius poelgius, reikalaujančius pilietiškumo, drąsos ir pasiaukojimo, Alytaus miesto savivaldybės mero (toliau – savivaldybės meras) potvarkiu.

9. Alytaus miesto vėliava teikiama valstybinių švenčių proga arba kitomis svarbiomis progomis savivaldybės mero potvarkiu.

10. Savivaldybės mero padėkos raštas teikiamas juridinių asmenų, savivaldybės tarybos komitetų ir frakcijų, savivaldybės struktūrinių padalinių teikimu ir savivaldybės mero potvarkiu už nuopelnus miestui, aktyvią visuomeninę, profesinę veiklą, jubiliejų, įvairių profesinių švenčių ir kitomis progomis.

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į APDOVANOJIMUS SIŪLYMO TVARKA

 

11. Pretendentų į atminimo medalius siūlymo tvarka:

11.1. Pretendentus į kiekvieną 5.1–5.10 punktuose nustatytą kategoriją gali siūlyti Alytaus miesto gyventojai ir  Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninės tarybos: 

11.1.1. už aktyvią visuomeninę veiklą 5 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.2. už labdaringą veiklą 5 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.3. už nuopelnus sveikatos apsaugai 3 pretendentus – Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, 2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.4. už nuopelnus kultūrai 3 pretendentus – Alytaus kultūros ir meno taryba, 2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.5. už nuopelnus sportui 3 pretendentus – Kūno kultūros ir sporto taryba, 2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.6. už nuopelnus švietimui 3 pretendentus – Alytaus miesto švietimo taryba, 2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.7. už kiekvienos nominacijos verslo nuopelnus 3 pretendentus – Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo taryba, 2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.8. už nuopelnus vaiko gerovei 3 pretendentus – Alytaus miesto savivaldybės šeimos taryba, 2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.9. už iniciatyvą ir / ar Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje – 3 pretendentus Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir Nevyriausybinių organizacijų taryba,  2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.1.10. už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius 3 pretendentus –  Nevyriausybinių organizacijų taryba, 2 pretendentus – Alytaus miesto gyventojai;

11.2. Kandidatus atskiroms bendruomeninėms taryboms gali siūlyti ir savivaldybės tarybos, ir savivaldybės administracijos atstovai.

11.3. Į kandidatus negali būti siūlomi miesto savivaldybės tarybos nariai, mieste veikiančių politinių partijų pirmininkai ar vadovai ir jų pavaduotojai.

11.4. Dėl vieno nugalėtojo iš pasiūlytų pretendentų į atminimo medalius nustatymo gali būti suorganizuotas balsavimas šiame tvarkos apraše nustatyta tvarka.

12. Savivaldybės meras miestui nusipelniusius ar garbės piliečius miesto vėliava, atminimo medaliu, padėkos raštu gali apdovanoti ir be siūlymų.

13. Prašymas dėl savivaldybės mero padėkos rašto, vardinės dovanos, atminimo medalio ar vėliavos skyrimo teikiamas Alytaus miesto savivaldybės merui. Prašyme nurodomi teikėjo duomenys ir trumpas apdovanojimo priežasties apibūdinimas. Savivaldybės mero potvarkius dėl padėkos raštų skyrimo rengia Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas.

 

IV SKYRIUS

BALSAVIMAS UŽ NOMINACIJAS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

14. Išrenkama ir atminimo medaliais ar prizu (-ais) apdovanojama po vieną kiekvienos nominacijos fizinį / juridinį asmenį.

15. Nominacijų pretendentus 11.1 punkte nurodytos tarybos ir Alytaus miesto gyventojai teikia el. paštu Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriui, trumpai nurodydami pretendentų nuopelnus. Komunikacijos skyrius organizuoja 5.1–5.10 punktuose nurodytų nominacijų viešąjį balsavimą savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir / arba kitose priemonėse. Balsuoti neteikiama už tuos pasiekimus, kurie įvertinami pagrįstais ir išmatuojamais duomenimis (pavyzdžiui, remiantis VMI pateikta informacija), taip pat balsuoti gali būti neteikiamas vienintelis nominacijos ar specialaus prizo kandidatas. Skelbime pristatomi pateikti kandidatai, nurodomi teikimo nominacijai argumentai, nurodoma balsavimo trukmė ir galutinė data, kviečiama pasirinkti vieną kandidatą iš anketoje nurodytų nominacijų pretendentų. Po nurodytos datos sustabdžius balsavimą, rezultatai sumuojami ir pateikiami kandidatus teikusioms  bendruomeninėms taryboms galutiniam vertinimui atlikti. Esant neaiškumų, balsavimas gali būti pratęsiamas.

16. Kiekvienos kategorijos laimėtojas atrenkamas internetinio balsavimo būdu.

17. Apdovanojimui teikiami atskirų nominacijų pretendentai, surinkę daugiausia balsų.

 

V SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMO TVARKA

 

18. Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimai įteikiami iškilmingų renginių ar progų metu.

19. Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimus įteikia savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.

 

VI SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ NETEIKIMAS

 

20. Jeigu apdovanotojo veikla žemina apdovanotojo vardą, savivaldybės meras 11.1 punkte nurodytų tarybų teikimu priima sprendimą išbraukti šį asmenį iš Apdovanotųjų asmenų sąrašo. Priimtas sprendimas įforminamas mero potvarkiu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Apdovanotojų asmenų sąrašą tvarko, pildo, saugo savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius.

22. Informaciją apie apdovanotus asmenis savivaldybės interneto portale www.alytus.lt skelbia savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius.

23. Šis aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

________________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią