Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1287 2016-12-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO TIRTI ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS, SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO TIRTI ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS, SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS

 

2016 m. gruodžio 27 d. Nr.  DV-1287

Alytus

 

                                                                                         

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 76 ir 80–82 punktais, 615 straipsnio 1 ir 3 dalimis:

                      1. Į g a l i o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus:

1.1. pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus:

1.1.1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiuosius specialistus – dėl Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 185 straipsnyje (Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimas) numatytų administracinių nusižengimų;

2019 m. kovo 15 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-215 redakcija

 

1.1.2. vyriausiąjį specialistą (savivaldybės gydytoją) – dėl ANK 46 straipsnyje (savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku) ir 48 straipsnyje (Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas) numatytų administracinių nusižengimų;

1.1.3. Neteko galios.

2018 m. liepos 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-924 redakcija

 

1.1.4. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiuosius specialistus – dėl ANK 78 straipsnyje (energinių gėrimų pardavimas, nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims), 80 straipsnyje (kliudymas vaikui mokytis), 549 straipsnyje (neteisėtas mokymo ar studijų ir (ar) su studijomis susijusios veiklos organizavimas), 519 straipsnyje (vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimas) numatytų administracinių nusižengimų;

2019 m. kovo 15 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-215 redakcija

 

1.1.5. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoją savivaldybės vyriausiąjį architektą ir vyriausiuosius specialistus – dėl ANK 112 straipsnio (riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas), 113 straipsnio (geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas), 144 straipsnio (reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas) 1, 4 ir 5 dalyse, 350 straipsnyje (statinio statyba pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus) numatytų administracinių nusižengimų);

2019 m. kovo 15 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-215 redakcija

 

                      1.1.6. Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoją – dėl ANK 148 straipsnyje (informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas), 149 straipsnyje (privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas) numatytų administracinių nusižengimų;

                      1.1.7. Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiuosius specialistus – dėl ANK 150 straipsnyje (komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas), 152 straipsnyje (Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas), 153 straipsnyje (Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas), 154 straipsnyje (Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas), 155 straipsnyje (pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas), 156 straipsnyje (teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas), 166 straipsnyje (kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas), 167 straipsnyje (kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojų padarytas Elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas), 168 straipsnyje (Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas), 178 straipsnyje (žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas), 179 straipsnyje (atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas), 180 straipsnyje (teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas), 349 straipsnyje (teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas) numatytų administracinių nusižengimų;

1.1.8. Teisės skyriaus vyriausiuosius specialistus – dėl ANK 223 straipsnyje (juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas), numatytų administracinių nusižengimų;

2018 m. gegužės 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-635 redakcija

2018 m. liepos 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-924 redakcija

 

1.1.9. Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoją ir vyriausiuosius specialistus – dėl ANK 281 straipsnyje (Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas), 367 straipsnyje (savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas), 368 straipsnyje (savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas) numatytų administracinių nusižengimų;

1.1.10. 1.1.10. Miesto ūkio skyriaus vyriausiuosius ir vyresniuosius specialistus – dėl ANK 114 straipsnyje (gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas), 319 straipsnyje (savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas); 332 straipsnyje (vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas), 346 straipsnyje (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas), 359 straipsnyje (statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį), 360 straipsnyje (statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas), 365 straipsnyje (savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus), 366 straipsnyje (Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas), 369 straipsnio (Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų pažeidimas) 1, 2, 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

2017 m. gruodžio 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1489 redakcija

 

1.1.11. Neteko galios.

2017 m. gruodžio 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1489 redakcija 

 

1.1.12. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiuosius ir vyresniuosius specialistus – dėl ANK 48 straipsnyje (Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas), 144 straipsnio (reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas) 1, 4 ir 5 dalyse, 152 straipsnyje (Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas), 153 straipsnyje (Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas), 154 straipsnyje (Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas), 281 straipsnyje (Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas), 346 straipsnyje (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas), 366 straipsnyje (Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas), 367 straipsnyje (savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas), 368 straipsnyje (savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas), 414 straipsnyje (neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose), 417 straipsnio (kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas) 2 dalyje, 418 straipsnyje (Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas), 419 straipsnyje (Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas), 431 straipsnyje (Transporto priemonės savininkui (valdytojui) nustatytų reikalavimų nevykdymas), 434 straipsnio (Draudžiamų vežti medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas) 2 dalyje, 439 straipsnyje (naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas), 446 straipsnyje (važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi), 447 straipsnyje (autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas), 448 straipsnio (Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas) 1, 2, 3 dalyse, 449 straipsnio (Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimas), 457 straipsnio (keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas), 459 straipsnio (eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas), 484 straipsnyje (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose), 485 straipsnyje (alkoholinių gėrimų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro jaunesni negu aštuoniolikos metų asmenys), 488 straipsnyje (viešosios rimties trikdymas), 491 straipsnyje (Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose, žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių pažeidimas), 492 straipsnyje (Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas), 516 straipsnyje (nustatytos tvarkos vykdant mobilizaciją ar demobilizaciją, teikiant priimančiosios šalies paramą pažeidimas), 518 straipsnyje (savavaldžiavimas), 519 straipsnyje (vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimas), 526 straipsnyje (Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas) numatytų administracinių nusižengimų;

1.1.13. vyriausiąjį specialistą (kalbos tvarkytoją) – dėl ANK 497 straipsnyje (valstybinės kalbos nevartojimas), 498 straipsnyje (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas), 499 straipsnyje (valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas), 500 straipsnyje (valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje), 501 straipsnyje (dokumentų pateikimas nevalstybine kalba), 502 straipsnyje (televizijos ir radijo programų, televizijos, kino filmų nevertimas į valstybinę kalbą), 503 straipsnyje (autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas) numatytų administracinių nusižengimų;

1.1.14. šio įsakymo 1.2.1–1.2.13 punktuose išvardintus pareigūnus nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti sprendimus dėl ANK 546 straipsnyje (tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas) numatytų administracinių nusižengimų;

2019 m. balandžio 12 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-299 redakcija

 

1.1.15. šio įsakymo 1.1.1–1.1.14 punktuose išvardytus pareigūnus tirti administracinius nusižengimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl ANK 224 straipsnio (asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai), 505 straipsnio (kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas) 1 dalyje, 507 straipsnyje (valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas), 546 straipsnyje (tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas) numatytų administracinių nusižengimų;

2018 m. liepos 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-924 redakcija

 

1.2. nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti nutarimus:

1.2.1.  Finansų ir investicijų skyriaus vedėją ir vedėjo pavaduotoją – dėl šio įsakymo 1.1.1 punkte numatytų administracinių nusižengimų.

2019 m. kovo 15 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-215 redakcija

 

1.2.2.  vyriausiąjį specialistą (savivaldybės gydytoją) – dėl šio įsakymo 1.1.2 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.3. Neteko galios.

2018 m. liepos 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-924 redakcija

 

1.2.4. Švietimo ir sporto skyriaus vedėją ir vedėjo pavaduotoją – dėl šio įsakymo 1.1.4 punkte numatytų administracinių nusižengimų“;

2019 m. kovo 15 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-215 redakcija

 

1.2.5. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėją – dėl šio įsakymo 1.1.5 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.6. Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją – dėl šio įsakymo 1.1.6 ir 1.1.7 punktuose numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.7. Teisės skyriaus vedėją – dėl šio įsakymo 1.1.8 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

2018 m. liepos 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-924 redakcija

 

1.2.8. Aplinkos apsaugos skyriaus vedėją – dėl šio įsakymo 1.1.9 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.9. Miesto ūkio skyriaus vedėją ir vedėjo pavaduotoją – dėl šio įsakymo 1.1.10 papunktyje numatytų administracinių nusižengimų;

2017 m. gruodžio 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1489 redakcija

 

1.2.10. Statybos skyriaus vedėją – dėl šio įsakymo 1.1.11 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.11. Viešosios tvarkos skyriaus vedėją – dėl šio įsakymo 1.1.12 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.12. vyriausiąjį specialistą (kalbos tvarkytoją) – dėl šio įsakymo 1.1.13 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.13. Socialinės paramos skyriaus vedėją – dėl šio įsakymo 1.1.14 punkte numatytų administracinių nusižengimų;

1.2.14. šio įsakymo 1.2.1 – 1.2.13 punktuose išvardintus pareigūnus nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti sprendimus ANK 224 straipsnyje (asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai), 505 straipsnio (kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas) 1 dalyje, 507 straipsnyje (valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas), 546 straipsnyje (tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas) numatytų administracinių nusižengimų;

2018 m. liepos 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-924 redakcija

 

                      2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią