Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DP-299 2015-11-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 17 d.  Nr.  DP-299-(4.26)

        Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 dalimi ir 6 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Savivaldybės įmonės Alytaus telekino įstatus (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u savivaldybės įmonės Alytaus telekino direktorių:

2.1. pasirašyti Savivaldybės įmonės Alytaus telekino įstatus;

2.2. Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale įregistruoti Savivaldybės įmonės Alytaus telekino įstatus.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas            

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                       PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr.  DP-299-(4.26)

 

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Savivaldybės įmonė Alytaus telekinas (toliau tekste – įmonė) yra Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka iš savivaldybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Alytaus miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise, vykdo veiklą siekdama tenkinti viešuosius interesus.

2. Įmonės teisinė forma – savivaldybės įmonė.

3. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

4. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė turi antspaudą su savo pavadinimu, savarankišką balansą, sąskaitas banko įstaigose.

5. Įmonės veiklos terminas yra neribotas.

6. Įmonės metų pradžia sausio 1 d. ir pabaiga – gruodžio 31 d.

 

II SKYRIUS

ĮMONĖS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

 

7. Įmonė savarankiškai pasirenka savo veiklos formas ir įgyvendinimo būdus.

8. Įmonės veiklos tikslai:

8.1. kokybiškas kino paslaugų teikimas, siekiant pelno;

8.2. visuomenės užimtumas, organizuojant kultūros renginius;

8.3. kitų paslaugų teikimas, gerinant lankytojų aptarnavimą.

9. Pagrindiniai įmonės veiklos uždaviniai yra:

9.1. kino filmų rodymas, kino meno propagavimas, filmų anonsas;

9.2. kino žiūrovų poreikių tenkinimas.

10. Įmonės veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

10.1. kino filmų rodymas 59.14;

10.2. vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 77.22;

10.3. kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.6;

10.4. gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba 47.25.20;

10.5. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 47.9.

11. Įmonė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neatsiejamai susijusi su jos pagrindinės veiklos tikslais.

12. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduodamus reikalingus dokumentus ir licencijas.

 

III SKYRIUS

ĮMONĖS VALDYMAS

 

13. Įmonės savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įmonės savininkės teises ir pareigas Alytaus miesto savivaldybė įgyvendina per Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių.

14. Įmonės organai:

14.1. įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

14.2. vienasmenis valdymo organas – įmonės direktorius.

15. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės direktorių.

16. Įmonės direktorius turi vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar galėtų prieštarauti įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, įmonės direktorius per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

17. Įmonės organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir vadovautis įmonės įstatais. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.

18. Įmonės direktorius, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir įmonės įstatuose, privalo visiškai atlyginti įmonei padarytą žalą.

 

IV SKYRIUS

ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

19. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

19.1. tvirtina įmonės veiklos strategiją;

19.2. nustato įmonės struktūrą;

19.3. nustato įmonės veiklos rodiklius;

19.4. tvirtina įmonės įstatus;

19.5. priima sprendimą pakeisti įmonės buveinę;

19.6. skiria ir atšaukia įmonės direktorių, nustato darbo sutarties su įmonės direktoriumi sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės direktoriumi, priima sprendimą organizuoti įmonės direktoriaus pareigų konkursą, tvirtina įmonės direktoriaus pareigybės aprašymą, konkurso sąlygas, derina atostogų, pavadavimo, komandiruočių klausimus;

19.7. tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas;

19.8. tvirtina įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą;

19.9. parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;

19.10. priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

19.11. priima sprendimą reorganizuoti įmonę;

19.12. priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

19.13. priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą;

19.14. paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių.

20. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ar šiuose įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

21. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti įforminti raštu.

22. Įstatymų numatytais atvejais sprendimams, nurodytiems įstatų 19.11, 19.12, 19.13 punktuose, priimti reikia Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo. Savivaldybės tarybos ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimų projektus jos kompetencijai priskirtais klausimais rengia įmonę kuruojantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Sprendimų projektus gali rengti ir kiti savivaldybės administracijos  struktūriniai padaliniai, tačiau visi jų parengti projektai turi būti suderinti su įmonę kuruojančiu padaliniu.

 

V SKYRIUS

ĮMONĖS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO, ATŠAUKIMO IR ATSISTATYDINIMO TVARKA

 

23. Įmonės direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas. Įmonės direktorių skiria ir jį atšaukia, nustato darbo sutarties sąlygas ir įmonės vardu sudaro ir nutraukia su juo darbo sutartį įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Įmonės direktorius pradeda eiti pareigas nuo sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos.

24. Įmonės direktorius:

24.1. organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu, esant santykiams su kitais asmenimis;

24.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;

24.3. nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

24.4. parengia ir tvirtina įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;

24.5. teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai informaciją apie įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas ir įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;

24.6. tvirtina įmonės filialų ir atstovybių nuostatus.

25. Įmonės direktorius turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

26. Įmonės direktorius negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Įmonės direktorius negali būti įmonės vyriausiasis buhalteris.

27. Įmonės direktorius negali būti ar tapti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu be įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimo. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendimą dėl sutikimo įmonės direktoriui būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu priima gavusi įmonės direktoriaus rašytinį prašymą. Šis įmonės direktoriaus prašymas turi būti išnagrinėtas per 10 darbo dienų nuo jo gavimo institucijos dienos. Sutikimas duodamas, jeigu įmonės direktoriaus buvimas kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu nesukelia interesų konflikto, nekliudo jam tinkamai vykdyti pareigų, nurodytų Civiliniame kodekse, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose. Įmonės direktorius, pažeidęs šį reikalavimą, atšaukiamas iš įmonės direktoriaus pareigų.

28. Įmonės direktorius atsako už:

28.1. įmonės veiklos organizavimą;

28.2. pranešimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;

28.3. įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

28.4. įmonės veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

28.5. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

28.6. įmonės viešų pranešimų paskelbimą;

28.7. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;

28.8. įmonės turto (iš jo Alytaus miesto savivaldybės, valstybės turto, perduoto valdyti, naudoti, disponuoti įmonei patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu) valdymą, naudojimą ir disponavimą juo šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

28.9. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir  tobulinimą;

28.10. kitus veiksmus, kuriuos įmonės direktoriui nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, kiti teisės aktai ir įmonės įstatai.

29. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priėmus sprendimą atšaukti įmonės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

30. Įmonės direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo prašymą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

31. Įmonės direktoriaus ir įmonės darbo ginčai nagrinėjami teisme.

 

VI SKYRIUS

ĮMONĖS SAVININKO PATIKĖJIMO TEISE ĮMONEI PERDUOTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

 

32. Įmonei perduotas ir įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui.

33. Įmonei gali būti perduodamas bet koks savininko turtas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodant jo balansinę vertę.

34. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė naudoja įmonės įstatuose nurodytiems įmonės tikslams pasiekti, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų.

35. Įmonei įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti skiriamos lėšos įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.

36. Apie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą perduoti įmonės turto dalį įmonė per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo turi viešai paskelbti elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia Juridinių asmenų registro tvarkytojas, arba raštu pranešti kiekvienam įmonės kreditoriui. Įmonė privalo suteikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą to pareikalavusiam kreditoriui, jei yra pagrindas manyti, kad prievolę įvykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo viešo paskelbimo apie sprendimą perduoti įmonės turto dalį  dienos arba nuo rašytinio pranešimo įteikimo jam dienos.

 

VII SKYRIUS

ĮMONĖS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

37. Įmonės direktoriaus įsakymai ar kiti įmonės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti įmonės darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų ir įmonės įstatų nustatyta tvarka.

38. Įmonės vieši pranešimai ir kita informacija, kurių skelbimą nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, skelbiami elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia Juridinių asmenų registro tvarkytojas.

39. Tais atvejais, kai konkretaus pranešimo paskelbimo tvarka nėra nustatyta teisės aktų, jo paskelbimo tvarką ir būdą nustato įmonės direktorius, vadovaudamasis įmonės įstatais.

40. Už tai, kad skelbimai ir pranešimai būtų paskelbti laiku, atsako įmonės direktorius.

 

VIII SKYRIUS

ĮMONĖS ĮSTATŲ KETIMO TVARKA

 

41. Įmonės įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ir įmonės direktorius.

___________________________

 

Į pradžią