Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-466 2017-04-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO IR SKELBIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PORTALE WWW.ALYTUS.LT TAISYKLIŲ TVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO IR SKELBIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  PORTALE WWW.ALYTUS.LT TAISYKLIŲ TVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr.  DV-466

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, siekdamas užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo www.alytus.lt informacijos pateikimą laiku:

                      T v i r t i n u:

1.1. Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisykles (pridedama).

1.2. Už informacijos portale www.alytus.lt turinį, pateikimą ir aktualumą atsakingų asmenų sąrašą (pridedama).

1.3. Už informacijos portale svietimas.alytus.lt turinį, pateikimą ir aktualumą atsakingų asmenų sąrašą (pridedama).

1.4. Už informacijos portale aplinkosauga.alytus.lt turinį, pateikimą ir aktualumą atsakingų asmenų sąrašą (pridedama).

2018 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-543 redakcija

 

2. Į p a r e i g o j u asmenis, nurodytus šio įsakymo prieduose, kartą per mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos išnagrinėti ir įvertinti portale  www.alytus.lt paskelbtos informacijos aktualumą ir parengti reikalingus atnaujintus Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisyklių II skyriuje numatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr.  DV-466

 

INFORMACIJOS TEIKIMO IR SKELBIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PORTALE WWW.ALYTUS.LT  TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1.    Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

2.    Šios taisyklės nustato tvarką ir sąlygas, kuriomis vadovaudamiesi savivaldybės administracijos padalinių tarnautojai ir darbuotojai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai (toliau – tarnautojai ir darbuotojai) skelbia ir atnaujina informaciją Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt (toliau – portalas).

3.    Portalo paskirtis – skleisti internetu informaciją apie Alytaus miesto savivaldybės tarybą, administraciją, jos funkcijas, struktūrą, veiklą, skatinti veiklos skaidrumą, teikti administracines paslaugas elektroninėmis ryšio priemonėmis.

4.    Portalo tvarkymo bei informacijos atnaujinimo tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, užtikrinti efektyvų informacijos apie savivaldybės tarybos, administracijos, jos tarnautojų ir darbuotojų veiklą, teikiamas paslaugas gavimo ir teikimo procesą.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA IR ATSAKOMYBĖ

 

5.    Informacija į portalą įdedama naudojantis „Liferay“ turinio valdymo sistema, skirta informacijai skelbti, redaguoti, viešinti ir saugoti.

6.    Už informacijos sklaidą, jos aktualumą, atnaujinimo ir tvarkymo organizavimą portale atsakingas Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už viešuosius ryšius.

7.    Už informacijos įdėjimą ir skelbimą portale bei jo administravimą atsakingas Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vyr. specialistas.

8.    Už informacijos įdėjimą ir skelbimą portaluose taryba.alytus.lt, aplinkosauga.alytus.lt, kultūra.alytus.lt, svietimas.alytus.lt atsakingi atskirų veiklos sričių specialistai.

9.    Už informacijos portale turinį, pateikimą ir aktualumą atsakingi Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai, kurių sąrašą įsakymu tvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

10.    Į duomenų banką gali būti  įdėti įvairių formatų dokumentai: .docx, .pptx, .xlsx,  .jpg, .pdf ir kt. Dokumentai, kurie yra sukurti licencijuojamų programų paketais, turi būti konvertuoti į atviro kodo formatus, pvz.: .pdf, , .odt.

11.    Į duomenų banką nuotraukos, paveikslėliai turi būti įdėti: straipsnių santrumpoms – 150 taškų pločio, straipsnio pirmai nuotraukai – 250 taškų pločio, visos kitos nuotraukos neturi viršyti 456 taškų pločio ir neviršyti 200 KB.

12.    Nauja kaičioji reklama į portalą turi būti įdėta ne didesnio nei 150x50 pikselių dydžio ir neviršyti 100 KB.

13.    Videoinformacija turi būti įdėta į youtube.com portalo duomenų banko sukurtą Alytaus miesto savivaldybės administracijos prieigą  ir portale pateikiama nuorodomis.

14.    Informacija turi būti įdedama į „Liferay“ turinio valdymo sistemoje sukurtus aplankus, kurie gali būti papildomi, koreguojami.

15.    Nauji administracinių paslaugų aprašymai portale skelbiami tik juos nustatyta tvarka patvirtinus ir pateikus Vidaus administravimo skyriaus atsakingam darbuotojui.

16.    Veiklos sritis aprašoma pagal schemą: veiklos srities pavadinimas, trumpas veiklos srities aprašymas, kontaktai, teisinė informacija, veikla, paslaugos, nuorodos.

17.    Portale turi būti paskelbta tik aktuali, susisteminta informacija, suderina su savivaldybės administracijos vyr. specialistu kalbos tvarkytoju ir Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vyr. specialistu, atsakingu už viešuosius ryšius. Prie visos portale paskelbtos informacijos turi būti nurodytas informacijos rengėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefonas.

18.    Informacija, skirta įdėti ir skelbti portale, turi būti pateikta el. paštu atsakingam Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus specialistui su derinimo su Viešųjų ir užsienio ryšių specialistu ir vyr. specialistu kalbos tvarkytoju istorija. Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus atsakingas specialistas informaciją portale turi paskelbti tą pačią dieną.

19.    Informacija portale turi būti pateikta taisyklinga lietuvių kalba.

20.    Dėl informacijos pateikimo kitomis kalbomis, suderinus su administracijos direktoriumi, sprendžia ir yra atsakingas Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius.

 

 

___________________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m balandžio 10 d.

įsakymu Nr. DV-466

 

2018 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-543 redakcija

 

UŽ INFORMACIJOS PORTALE WWW.ALYTUS.LT  TURINĮ, PATEIKIMĄ IR AKTUALUMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

 

www.alytus.lt  informacijos pavadinimas

Atsakingas asmuo

1. NAUJIENOS

Visi skyriai

  1.1. Visos naujienos

A. Grigaliūnaitė

2. SKELBIMAI

Visi skyriai

3. STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

A. Levandavičienė

3.1. Taryba

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

3.2. Tarybos ir mero sekretoriatas

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

3.3. Kontrolės ir audito tarnyba

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

3.4. Meras

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

3.5. Mero pavaduotoja

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

3.6. Mero pavaduotojas

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

3.7. Mero patarėja

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

3.8. Administracija

A. Levandavičienė

3.9. Pavaldžios įstaigos

Pavaldžių įstaigų kuratoriai

3.10. Profesinė sąjunga

A. Andrušaitis

3.11. Kontaktai

A. Levandavičienė

4. TEISINĖ INFORMACIJA

-

4.1. Teisės aktai

-

4.1.1. Administracijos direktoriaus įsakymai

E. Bražinskienė

4.1.2. Tarybos sprendimai

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

4.1.3. Mero potvarkiai

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai                            

A. Levandavičienė

4.1.4. Teisės aktų projektai

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

J. Grinienė

4.2. Tyrimai ir analizės

R. Paulauskas

4.3. Teisės aktų pažeidimai

-

4.3.1. Seimo kontrolierių pažymos

E. Butkevičienė (gautos pažymos ir jų nuasmeninimas);                        

S. Vrubliauskienė (siunčiami atsakymai ir jų nuasmeninimas);

4.3.2. Valstybės kontrolierių sprendimai

R. Paulauskas

4.3.3.Teismo sprendimai

R. Paulauskas

4.3.4. Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

V. Auruškevičienė

4.4. Teisinio reguliavimo stebėsena

R. Paulauskas

5. VEIKLOS SRITYS

 -

5.1. Asmenų aptarnavimas

A. Maldonienė

5.2. Architektūra

M. Matažinskas

5.2.1. Išorinė reklama

S. Žiūkaitė

5.2.2. Specialieji architektūriniai reikalavimai

M. Matažinskas

5.2.3. Statybą leidžiantys dokumentai

M. Palumickas, L. Plytnikienė

5.2.4. Statinių naudojimo priežiūra

J. Zelenė

5.2.5. Teritorijų planavimas ir dokumentai

L. Kračkienė,

M. Matažinskas,

5.2.6. Žemės sklypų verčių urbanistiniai – ekologiniai koeficientai

G. Kazlauskienė

5.2.7. Dalinis dalyvavimas

M. Matažinskas, S. Stumbras

5.2.8. Miesto adresai

S. Žiūkaitė

5.2.9. Teritorijų planavimo komisija

M. Matažinskas, L.Kračkienė

5.3. Aplinkos apsauga

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Aplinkos apsaugos sk. tarnautojai

5.4. Aukcionai

Turto valdymo ir verslo skyrius

5.5. Turto privatizavimas

I. Biekšienė

5.6. Būstas

D. Versockienė,

L. Baliukonienė

5.7. Daugiabučių namų valdymas

R. Pikšilingienė, J. Bajerčienė

5.8. Civilinė metrikacija

R. Briliauskienė

5.9. Civilinė sauga

D. Česynas, V. Černiauskas

5.10. Finansai, biudžetas

D. Dumbliauskienė

5.10.1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

D. Dumbliauskienė, D. Miglinienė

5.10.2. Finansinių ataskaitų rinkiniai

D. Dumbliauskienė, D. Miglinienė

5.11. Geodezija

G. Kazlauskienė

5.12. Gyvenamosios vietos deklaravimas

A. Vėsienė, D. Koriaginienė

5.13. Investicijos, ES projektai

I. Dimšienė

5.14. Jaunimas

D. Kavolynienė

5.14.1. Jaunimo iniciatyvos

D. Kavolynienė

5.15. Mobilizacija

J. Muzikevičius, R. Ogulevičienė

5.16. Miesto ūkis

-

5.16.1. Apšvietimas ir eismo reguliavimo priemonės

A. Ulčickas

5.16.2. Gyvūnai

A. Ulčickas

5.16.3. Laidojimas

J. Grinienė

5.16.4. Miesto teritorijų tvarkymas ir priežiūra

V. Krakauskas                                   V. Intukienė

5.16.5. Žemės (kasinėjimo) darbai

J. Zelėnė

5.16.6. Pagalbos telefonai

D. Česynas, V. Černiauskas

5.16.7. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas

P. Raškauskienė

5.16.8. Informacija norintiems susitvarkyti aikšteles

A. Kavaliauskas

5.16.9. Dovana miestui

P. Raškauskienė

5.17. Kalbos taisyklingumas

D. Žukaitienė

5.18. Kultūra

D. Čečkauskienė

5.19. Kultūros paveldas

N. Adomaitis

5.20. Pirminė teisinė pagalba

J. Mocevičiūtė, E. Šerpenskaitė, R. Paulauskas

5.21. Prekyba

R. Abramavičiūtė

5.22. Saugus eismas

A. Kavaliauskas

5.23. Socialinė parama

R. Samuolytė-Kisielienė

5.24. Sportas

D. Jakubauskienė

5.25. Sveikata

G. Sodaitytė-Berlickė

5.26. Tarptautinis bendradarbiavimas

L. Gaižiuvienė

5.27. Transportas

A. Tarasevičius

5.28. Turtas

I. Biekšienė

5.29. Šilumos ūkis

A. Povilaitis

5.30. Švietimas

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Švietimo sk. tarnautojai

5.31. Vaiko teisės

Ž. Abromaitienė

5.32. Verslas

A. Zenevičienė

5.33. Viešieji pirkimai

J. Puleikytė

5.34. Viešieji ryšiai

A. Grigaliūnaitė

5.35. Žemėtvarka

V. Bartusevičienė  

6. KORUPCIJOS PREVENCIJA

J. Mocevičiūtė

7. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

 

7.1. Nuostatai

A. Levandavičienė

7.2. Planavimo dokumentai

R. Poškevičienė

7.2.1. Plėtros planas

R. Poškevičienė

7.2.2. Strateginis veiklos planas

R. Poškevičienė

7.2.3. Administracijos veiklos planas

R. Poškevičienė

7.2.4. Investicinė programa

R. Poškevičienė

7.2.5. Bendrasis planas

M. Matažinskas

7.2.6. Alytaus miesto savivaldybės specialieji planai

M. Matažinskas, A. Povilaitis

7.3. Darbo užmokestis

L. Ragelienė

7.4. Paskatinimai ir apdovanojimai

D. Elsneris

7.5. Viešieji pirkimai

J. Puleikytė

7.6. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

D. Dumbliauskienė

7.7. Finansinių ataskaitų vykdymo rinkiniai

D. Dumbliauskienė,

D. Miglinienė

7.8. Veiklos ataskaitos

Mero potvarkiu patvirtinti tarnautojai

7.9. Ūkio subjektų priežiūra

R. Paužienė

7.10. Tarnybiniai lengvieji automobiliai

I. Vieraitienė

7.11. Alytiškių iniciatyvos

A. Grigaliūnaitė

7.12. Projektinė iniciatyva „Tau Alytau“

D. Čečkauskienė,

D. Jakubauskienė,

D. Milkevičienė,

L.Mulmienė

D. Kavolynienė

7.13. Administracinės naštos mažinimas

R. Jučienė

8. PASLAUGOS

 -

8.1. Informacijos rinkmenos

R. Grėbliūnienė

8.2. Administracinės paslaugos

Paslaugos aprašo rengėjas

8.3. Licencijos ir leidimai

Paslaugos teikėjas

8.4. Prašymai

Visi skyriai

8.5. Georeferencinių duomenų sistema

G. Kazlauskienė

9. NUORODOS

A. Grigaliūnaitė

10. PRIĖMIMAS Į DARBĄ

V. Auruškevičienė

11. RENGINIAI

 

11.1. Mėnesio renginiai

D. Čečkauskienė

11.2. Savivaldybės pastate vyksiantys renginiai

A. Kuniejienė

12. APIE ALYTŲ

-

12.1. Vizija ir prioritetai

R. Poškevičienė

12.2. Verslo plėtra

R. Poškevičienė

12.3. Darni aplinkos plėtra

R. Poškevičienė

12.4. Žmogiškųjų išteklių plėtra

R. Poškevičienė

12.5. Miesto istorija

A. Grigaliūnaitė

12.6. Alytus Myliu

A. Mažeika

12.7. Miesto herbas

A. Grigaliūnaitė

12.8. Miesto vadovai

A. Grigaliūnaitė

12.9. Garbės piliečiai

A. Grigaliūnaitė

12.10. Apdovanojimai

A. Grigaliūnaitė

12.11. Žvilgsnis į Alytų

A. Grigaliūnaitė

13. ALYTAUS SENIŪNAITIJOS

J. Grinienė

14. E. DEMOKRATIJA

-

14.1. Darbotvarkės

-

14.1.1. Vadovų darbotvarkė

A. Kuniejienė

14.1.2. Registruokitės į priėmimą pas merą

A. Maldonienė

14.2. Teisinė informacija

Žr. pirmesnį įrašą

14.3. Svarstymai ir iniciatyvos

A. Grigaliūnaitė

14.4. Diskusijos

A. Grigaliūnaitė

14.5. Apklausos

A. Grigaliūnaitė

14.6. Praneškite apie problemą

-

14.6.1. Aplinkos tvarkymas

Aplinkos apsaugos skyrius

14.6.2. Dviračių takų problemos

Statybos skyrius

14.6.3. Energetika ir inžinerija

Miesto ūkio skyrius

14.6.4. Gatvių apšvietimas

Miesto ūkio skyrius

14.6.5. Gatvių priežiūra ir tvarkymas

Miesto ūkio skyrius

14.6.6. Eismo organizavimas

Miesto ūkio skyrius

14.6.7. Kapinių priežiūra

Miesto ūkio skyrius

14.6.8. Apšvietimas

Miesto ūkio skyrius

14.6.9. Komunalinių atliekų tvarkymas

Aplinkos apsaugos skyrius

14.6.10. Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai

Viešosios tvarkos skyrius

14.6.11. Triukšmo prevencijos viešosiose vietose pažeidimai

Viešosios tvarkos skyrius

14.6.12. Želdinių priežiūra

Aplinkos apsaugos skyrius

14.6.13. Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimai

Aplinkos apsaugos skyrius

14.6.14. Vaikų žaidimo ir sporto aikštelių priežiūra bei įrengimas

Miesto ūkio skyrius, Statybos skyrius

14.6.15. Viešasis transportas

Viešosios tvarkos skyrius

14.7. Pranešimai

D. Čečkauskienė                                          V. Liaukuvienė                                         F. Vyšniauskienė

14.8. Žemėlapiai

-

14.8.1. Alytaus miesto žemėlapis

G. Kazlauskienė

14.8.2. Bendrojo plano sprendinių žemėlapis

G. Kazlauskienė

14.8.3. Želdynų

Aplinkos apsaugos skyrius

14.8.4. Švietimo įstaigų

J. Masionienė

14.8.5. Socialinių įstaigų

B. Samuolytė-Kisielienė

14.8.6. Kultūros įstaigų

D. Čečkauskienė

14.8.7. Sveikatos įstaigų

G. Sodaitytė-Berlickė

14.8.8. Sporto įstaigų

D. Jakubauskienė

14.8.9. Kultūros vertybių

N. Abromaitis

14.8.10. Turizmo

Turto valdymo ir verslo skyrius

14.8.11. Dviračių takų

G. Kazlauskienė

14.8.12. Vaizdo kamerų

G. Kazlauskienė

14.8.13. Rinkimų

S. Žiūkaitė

14.9. Prenumerata

A. Grigaliūnaitė

15. GYVENTOJUI

A. Grigaliūnaitė

16. VERSLININKUI

A. Grigaliūnaitė

17. TURISTUI

Turto valdymo ir verslo skyrius

 

 

_____________________________


 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. DV-466

 

2018 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-543 redakcija

 

 

 

UŽ INFORMACIJOS PORTALE SVIETIMAS.ALYTUS.LT TURINĮ, PATEIKIMĄ IR AKTUALUMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

 

svietimas.alytus.lt informacijos pavadinimas

Atsakingas asmuo

Informacijos talpinimas, skelbimas

J. Masionienė

1. NAUJIENOS

R. Ališauskienė                               V. Galbuogienė                                           J. Masionienė                                            D. Pasaravičienė                                                    E. Ingelevičius                                      R. Zdanavičius                       

2. STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

R. Ališauskienė                              

3. ŠVIETIMO SKYRIUS

J. Masionienė

4. TEISINĖ INFORMACIJA

R. Ališauskienė                               V. Galbuogienė                                           J. Masionienė                                            D. Pasaravičienė                                                    E. Ingelevičius                                      R. Zdanavičius                       

5. VEIKLA

J. Masionienė

6. ŠVIS

-

6.1. Švietimo įstaigos

J. Masionienė

6.2. Švietimo finansavimas

V. Galbuogienė

6.3. Mokinių skaičius

J. Masionienė                                            E. Ingelevičius                                      R. Zdanavičius  

R. Ališauskienė                                                  

6.4. Neformalus vaikų švietimas

D. Milkevičienė

6.5. Neformalus suaugusiųjų švietimas

R. Zdanavičius  

6.6. Darbuotojų skaičius, užmokestis

J. Masionienė                                         V. Galbuogienė

6.7. Atestacija

6.8. Metodinė taryba ir būreliai

6.9. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) plėtra

J. Masionienė

6.10. Popamokinė veikla

R. Zdanavičius

6.11. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

6.12. Tarptautinis bendradarbiavimas

R. Ališauskienė                                                  

6.13. Sveikatos priežiūra

E. Ingelevičius                                      R. Zdanavičius

6.14. Maitinimas ir pavežimas

E. Ingelevičius                                      R. Zdanavičius

6.15. Įstaigų infrastruktūra

A. Ardaravičienė                                                J. Masionienė

6.16. Aplinkos apsauga

R. Zdanavičius

6.17. Antikorupcinis švietimas

R. Zdanavičius

6.18. Stebėsenos rodikliai

J. Masionienė

6.19. Mokyklų išorinis vertinimas

J. Masionienė

7. ŠVIETIMO ISTORIJA

R. Ališauskienė                                                  

8. EGZAMINAI

R. Ališauskienė                                                  

9. PREVENCIJA

R. Zdanavičius

10. LAISVOS VIETOS VAIKAMS

E. Ingelevičius                                     

11. PRIĖMIMAS Į DARBĄ

J. Masionienė

12. NAUDOKITĖS PATALPOMIS

J. Masionienė

13. PASLAUGOS

R. Ališauskienė                                                  

14. NUORODOS

J. Masionienė

 

 

_____________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. DV-466

2018 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-543 redakcija

 

UŽ INFORMACIJOS PORTALE APLINKOSAUGA.ALYTUS.LT  TURINĮ, PATEIKIMĄ IR AKTUALUMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

 

aplinkosauga.alytus.lt informacijos pavadinimas

Atsakingas asmuo

1. NAUJIENOS

V. Mačernienė

L. Mulmienė

R. Zubrė

R. Paužienė

2. TEISINĖ INFORMACIJA

V. Mačernienė

L. Mulmienė

3. VEIKLA

V. Mačernienė  

L. Mulmienė                             

R. Zubrė

R. Paužienė

4. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

V. Mačernienė                        

L. Mulmienė

5. ATLIEKŲ TVARKYMAS

R. Paužienė

6. ATMOSFERA

R. Zubrė

7. DIRVOŽEMIO APSAUGA

R. Zubrė

8. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA

R. Zubrė                                   

L. Mulmienė

9. VANDENS APSAUGA

L. Mulmienė

R. Zubrė

10. APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMAS

L. Mulmienė

11. TRIUKŠMAS

L. Mulmienė

12. APKLAUSA

V. Mačernienė

L. Mulmienė                             

R. Zubrė

R. Paužienė

13. VIDEOGALERIJA

L. Mulmienė

14. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAI

R. Paužienė

15. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO PROJEKTAS

L. Mulmienė

R. Zubrė

16. NUORODOS

L. Mulmienė

17. KLAUSIMAI

L. Mulmienė

R. Zubrė

R. Paužienė

 

 

_____________________________

 

 

 

 

Į pradžią