Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-124 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-124

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 234 ir 235 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui viešai informuoti gyventojus apie sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą – paskelbti ją Alytaus miesto savivaldybės interneto portale, jos santrauką – vietinėje spaudoje iki 2017-06-01

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

                                                                                                    PRITARTA

                                                                                                    Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                    2017 m. balandžio 27 d.

                                                                                                    sprendimu Nr. T-124

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Alytaus miesto savivaldybės meras priėmė 87 svečių delegacijas, tarp jų Kinijos, Japonijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Prancūzijos, Švedijos, Italijos, Latvijos, Rumunijos atstovus, taip pat vyko į 17 pasitarimų valstybės institucijose – Prezidentūroje, ministerijose, Vyriausybėje, Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir kitose.

Vykdytas miesto tarptautinis bendradarbiavimas, rengti tarptautiniai renginiai: Europos dienai paminėti skirtas miestų partnerių koncertas, miesto šventės metu priimta 10 užsienio delegacijų, Alytaus ir Suvalkų miestų bendradarbiavimo 20-mečiui paminėti surengta paroda, atidaryta sakurų alėja. Meras Alytuje 4 kartus priėmė Izraelio ambasadorių Amirą Maimoną, taip pat Japonijos ambasadorių Toyoei Shigeedą, Lietuvos Respublikos ambasadorių Japonijoje Egidijų Meilūną. Organizuota tarptautinio jaunimo projekto „Draugų pasaulis“ veikla, joje dalyvavo 8 Europos šalių jaunimas.

Alytaus miesto savivaldybės meras surengė 32 susitikimus su Alytaus verslininkais, susitikimą su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, priėmė 64 miesto piliečius, kurie kreipėsi dėl įvairių problemų – dėl socialinių išmokų, socialinio būsto, daugiabučių namų bendrijų klausimų (aikštelės, privažiavimai, nesutarimai su primininkais), viešosios tvarkos, žemės sklypų ribų nustatymo, gatvių sutvarkymo.

Alytaus miesto savivaldybės meras 2016 m. paskelbė 37 potvarkius dėl darbo grupių, komisijų bei tarybos posėdžių darbotvarkių sudarymo bei sušaukė 12 tarybos posėdžių, juose buvo priimti 364 sprendimai.

2016 m. sausio 28 d. tarybos posėdyje patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, Alytaus miesto vietos plėtros strategija.

 Sausio mėnesį taip pat svarstyta Alytaus miesto 2016–2018 metų negalios strategija, Vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų planas, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, nustatyti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientai.

2016 m. vasario 11 d. patvirtintas 2016 metų savivaldybės biudžetas. Vasario 26 d. posėdyje 2016 m. kovo mėnesį vyko du tarybos posėdžiai, juose patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir jos sąmata, pritarta UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 2016 m. investicijų į Alytaus miesto šilumos ūkį planui, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Taip pat pakeisti Miesto garbės piliečio nuostatai, nustatyti švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientai, patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų tvarkos aprašas. Kovą taryba pritarė pavaldžių įstaigų praėjusių metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniams, sudarė Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją ir patvirtino jos nuostatus, pritarta Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektui, nustatytas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų sąrašas, išklausyta informacija apie atliekų tvarkymą Alytaus mieste.

Balandžio mėnesio tarybos posėdyje nuspręsta pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomi viešosios paskirties pastatai, kurių renovacijai neužtenka savivaldybės biudžeto bei Europos Sąjungos paramos lėšų, būtų renovuojami pagal ESCO ir VPSP modelius su tiekėjais atsiskaitant iš sutaupytų energijos lėšų, taip pat pritarta VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės kiemelio įrengimui ir skirta lėšų šiam projektui, taryba pritarė ir Šv. Benedikto gimnazijos pastato ir sporto aikštyno rekonstrukcijai, sudaryta Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo taryba ir patvirtinti jos nuostatai.

Gegužės mėnesį patvirtintas Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas ir jo priedai, nustatyti 2017 m. nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifai, taip pat pritarta Energiją tausojančių technologijų įdiegimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, projekto įgyvendinimui. Taip pat gegužės mėnesį 2016 metų Alytaus miesto garbės piliečio vardą nuspręsta skirti dirigentui Pranui Stepanovui (po mirties)

2016 m. birželio 16 d. pritarta viešosios įstaigos Alytaus hospiso steigimui, patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklės, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2016–2018 m. programa, pritarta  buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1, Alytuje, pritaikymo verslo vystymui ir plėtrai ir užterštos naftos bazės teritorijos, Santaikos g., sutvarkymo projektams, sudaryta Alytaus miesto architektų taryba ir patvirtinti jos nuostatai, pritarta Mykolo Romerio universiteto, Alytaus miesto savivaldybės ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos sutarčiai dėl Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos įsteigimo ir bendradarbiavimo.

Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį nustatytos UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo administratoriumi paskirtas UAB „Alytaus butų ūkis“, pavesta steigti tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo kabinetą VšĮ Alytaus poliklinikoje ir įgyvendinti jo funkcijas.

Rugsėjo 29 d. patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 m. programa, spręsti klausimai, susiję su savivaldybės turto valdymu, priimti sprendimai švietimo, socialinės apsaugos klausimais.

Spalio mėnesio tarybos posėdyje pakeisti Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniai,  nustatyti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoti 2017 m. pajamų mokesčio dydžiai, patvirtinta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metais programa.

Lapkričio mėnesį Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašą, o gruodžio 22 d. – Alytaus miesto savivaldybės herbo ir vėliavos naudojimo tvarkos aprašus.

2016 metais įvyko 12 frakcijų atstovų pasitarimų.

Vyko pasikeitimai ir Alytaus miesto tarybos sudėtyje – Dobilą Kurtinaitį pakeitė Andrius Jučas (prisiekė 2016-08-25), o Robertą Šarknicką pakeitė Povilas Labukas (prisiekė 2016-11-24).

  Alytaus miesto savivaldybės taryboje dirbo 5 komitetai, taip pat savivaldybės tarybos Etikos komisija, Antikorupcijos komisija ir Administracinė komisija.

  Tarybos nariai beveik kiekvieną savaitę rinkosi ir dirbo tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose.

  Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas (pirmininkas Aurelijus Jaruševičius) 2016 metais posėdžiavo 36 kartus ir apsvarstė 408 klausimus.

  Kultūros, švietimo ir sporto komitetas (pirmininkė Nijolė Makštutienė) 37 posėdžiuose išnagrinėjo 368 klausimus.

  Aplinkos ir plėtros komitetas (pirmininkė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė) 38 posėdžiuose išnagrinėjo 340 klausimų.

  Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas (pirmininkė Lina Sosunovičienė) posėdžiavo 21 kartą ir išnagrinėjo 332 klausimus.

  Kontrolės komitetas (pirmininkas Jurgis Krasnickas) posėdžiavo 7 kartus ir apsvarstė 14 klausimų.

  Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijoje per 2016 m. vyko 8 Etikos komisijos posėdžiai, juose buvo išnagrinėta 18 klausimų.

  Dėl savivaldybės tarybos narių veikos įvertinimo tik pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba pagal šį įstatymą ir Politikų elgesio kodeksą komisija išnagrinėjo 4 klausimus, 2 klausimai buvo nagrinėti VTEK komisijos pavedimu.

Antikorupcijos komisija, kuriai vadovauja Nerijus Cesiulis, suorganizavo 8 posėdžius. Išnagrinėjusi 5 gyventojų pateiktus skundus (pranešimus), komisija jų pagrindu pateikė rekomendacijas savivaldybės administracijos direktoriui, priėmė sprendimus perduoti gautus skundus (medžiagą) tirti teisėsaugos institucijoms (po vieną Kontrolės ir audito tarnybai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai).

Administracinė komisija prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos (pirmininkas Henrikas Šivokas) posėdžiavo 7 kartus ir išnagrinėjo 6 administracinių teisės pažeidimų bylas (iš jų 5 bylose nustatyti administraciniai pažeidimai – savavaldžiavimas, 1 byla nutraukta nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties arba nesurinkus pakankamai įrodymų).

2017-01-01 įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui ir pakeitus Vietos savivaldos įstatymą, Administracinė komisija neteko įgaliojimų.

Alytaus miesto savivaldybėje buvo organizuojamas administracinės naštos mažinimo procesas, planuojamos ir įgyvendinamos naštos mažinimo priemonės, atliekami veiksmai dėl atitinkamų priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir paslaugų suteikimo efektyvinimo. Detali informacija apie šių priemonių įgyvendinimą skelbiama portale www.alytus.lt  (Administracinė informacija/ Administracinės naštos mažinimas).

Svarbiausi miesto mero ir tarybos sprendimų nulemti darbai miesto gyventojams.

1.        Šeimos gyvenamosios aplinkos gerinimas.

· Nuolat buvo dirbama rengiantis miesto šilumos ūkio perėmimui savivaldybės reikmės bei siekiant sumažinti šilumos kainą miesto vartotojams.

· Pradėti tvarkyti vaikų darželių sanitariniai mazgai (dalis neremontuota nuo pastatų statybų), perkamos lovytės, čiužiniai ir kt., darbas tęsiamas ir kitais metais.

· Švietimo įstaigose pradėtos tvarkyti vaikų žaidimų aikštelės, šiemet darželių pajėgomis, kitais metais iš europinių lėšų numatyta įrengti naujas žaidimų aikšteles.

· Renovuota darželio „Boružėlė“ išorė.

· Pasirengta darželio „Pušynėlis“ vidaus rekonstrukcijai – parengtas techninis projektas. 

· A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje atidaryta vienintelė Lietuvoje Alytaus ekonomikos ir verslo akademija,  įkurtas sporto informacinis centras-muziejus.

· Renovuotas Alytaus muzikos mokyklos pastatas, šiemet bus rekonstruojamas vidus.

· Baigtos rekonstruoti Dailiųjų amatų mokyklos patalpos, pasirengta Senamiesčio pradinės mokyklos senojo pastato rekonstrukcijai.

· Mokyklose įrengiami stadionai ir sporto aikštynai, naujas Vidzgirio mokyklos stadionas ir aikštynas, nauja sporto salė Miesto stadione.

· Pradėta Dainavos pagrindinės mokyklos stadiono rekonstrukcija.

· Parengtas projektas Dainavos pagrindinės mokyklos vidaus kapitaliniam remontui, mokykloje įkurtas Artūro Sakalausko atminimo ir mokyklos muziejus.

· Dainavos pagrindinėje mokykloje atidaryta Jaunųjų matematikų akademija, atnaujintos informacinės technologijos.

· Šv. Benedikto gimnazijoje įsteigta Jaunųjų matematikų mokykla,  gimnazijoje įdiegta elektroninio mokinio pažymėjimo sistema.

· Pradėtas rengti Dzūkijos pagrindinės mokyklos daugiafunkcis sporto aikštynas, rekonstruotas mokyklos kiemelis.

· Bendruomenės centre įrengtos atviros jaunimo erdvės ir dienos centras.

· Organizacijai „Gelbėkit vaikus“ perduotas darželis „Eglutė“, jame įkurtas vaiko ir šeimos centras „Gali“.

· Visos švietimo įstaigos ir jų sporto bazės – žaidimų aikštelės, stadionai ir sporto salės – atviros miesto bendruomenei.

· Vaikai saugiai palydimi į mokyklas – rytais prie pėsčiųjų perėjų dirba budėtojai.

· Per metus į visuomenei naudingą veiklą įtraukti 1 369 socialines pašalpas gaunantys asmenys.

· Finansuota ir įgyvendinta 30 jaunimo veiklos projektų ir iniciatyvų, premijuota 14 aukštųjų mokyklų studentų ir profesinio rengimo  mokinių – iš viso 5,0 tūkst. Eur.

· Įkurtas švietimo įstaigų vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centras.

· Per 2016 m. 132 savivaldybės gyventojams iš savivaldybės biudžeto buvo skirta nemokamo dantų protezavimo paslauga už 50 000 eurų.

· Visi neįgaliųjų būstai pritaikyti jų reikmėms – laukiančių eilėje nebeliko, vien šiemet pritaikyta 20 būstų.

· Socialiniai projektai vykdomi su NVO – paslaugas gauna daugiau kaip 120 gyventojų. Slauga ir globa ligoniams namuose – nuolat 65 žmonėms.

· Remontuoti miesto ligoninės pastatai – plečiama konsultacijų poliklinika, eilės pas gydytojus sumažės 10–15 procentų.

· Pradėta Vaikų globos namų pertvarka – 13 vaikų apsigyveno šeimynose 2 butuose.

· Plečiama kortelė „Alytus – viena šeima“, ja naudojasi 230 gausių šeimų, nuolaidas teikia 45 įmonės, kultūros ir sporto įstaigos. Prie projekto jungiasi ir Varėna bei Lukas (Ełk,  (Lenkija) – nuolaidų kortelė veiks ir šiuose miestuose.

· Socialinio būsto laukiančių eilė per metus sumažėjo perpus, būsto laukia 206 asmenys ar šeimos. Per metus nupirkti 7 socialiniai būstai, kitais metais bus perkami dar 28 socialiniai būstai, tad eilė vėl mažės.

· Per šiuos metus bus sutvarkyta beveik 4 kilometrai miesto šaligatvių, jų plotas 5 300 m2. Darbas tęsiamas kitais metais.

· Tvarkytos pėsčiųjų perėjos: įrengtos 9 raudona danga prie šešių mokyklų, 15 su papildomu apšvietimu, viena išmanioji perėja pavojingiausioje Naujosios g. vietoje, šiuolaikiška pėsčiųjų perėja Pirmajame Alytuje.

· Rekonstruotos Aukštoios, Aviečių, Varnėnų gatvės.

· Parengti Domantonių, Vėjo, Aušrinės, Naujakurių, Ežerėlio gatvių techniniai projektai. Šiemet pradedami pirmojo etapo darbai.

· Rengiami A. Žmuidzinavičiaus, privažiavimo kelio prie Dainų slėnio, Vidzgirio, Miško, Užuolankos gatvių rekonstravimo projektai .

· Remontuoti šaligatviai J. Basanavičiaus, S. Dariaus ir S. Girėno, Daugų g., Žalgirio ir Pulko g. sankryžoje.

· Tobulinamas Piliakalnio gatvės rekonstrukcijos projektas, įrengta gabionų sienutė, ieškoma užlipimo ar užvažiavimo dviračiu nuo paupio ant tilto sprendimų.

· Pradedami rengti dviračių ir pėsčiųjų takai, sujungsiantys Alytų žiedu – nuo Ramybės g. iki Piliakalnio g.

· Pradėta sinagogos rekonstrukcija.

· Kultūrinių renginių gausa: X tarptautinė bonsų paroda ir 5-asis Japonų kultūros festivalis, pritraukęs 113 meistrų iš 5 žemynų ir 23 pasaulio šalių. Atidarytas pėsčiųjų ir dviračių tiltas, prisidėta prie kitų renginių finansavimo – gyvosios istorijos festivalio „Jotvos vartai“, pusmaratonio „Alytaus tiltai 2016“, pritraukusio per 700 dalyvių iš visos Lietuvos,  miesto šventei suteiktos naujos erdvės.

· Iškovotas Metų sporto miesto 2016 metų Lietuvos sporto federacijų sąjungos apdovanojimas.

· Įsigyta kapinių valdymo e. sistema ir rengiamasi skaitmeninti seniausias Alytaus miesto Savanorių g. kapines.

· Baigiama tvarkyti laikinų garažų teritorija prie Pirmojo Alytaus kapinių, planuojama įrengti kolumbariumą.

· Bendradarbiaujant su verslu, padedant įmonėms pasodinta 70 sakurų alėja Žaliojoje gatvėje. Įrengtas sveikatingumo ir poilsio kiemelis S. Kudirkos ligoninėje, nupirktas koncertinis fortepijonas Alytaus muzikos mokyklai.

· Mieste pastatytos 3 dviračių remonto stotelės ir 4 geriamojo vandens fontanėliai, jais vien pernai gyventojai sunaudojo 5 000 litrų vandens.

2.        Verslo skatinimas ir investicinės aplinkos gerinimas.

· Patvirtintas Miesto bendrasis planas.

· Verslo liudijimams nustatyti minimalūs mokesčius ir didelės lengvatos, pagal verslo liudijimus dirbo 2 172 gyventojai, lengvatos pritaikytos 1 122 gyventojams.

· Bedarbių skaičius sumažėjo pusantro procento iki 10,5.

· Danijos bendrovė „Theca Furniture“ įsikūrė Alytuje, per metus įkūrė 150 darbo vietų alytiškiams.

· Beveik 3 tūkst. padaugėjo užimtų miesto gyventojų.

· Buvo finansuojami verslumo skatinimo projektai, renginiai, subsidijuotos įmonių steigimo, dalyvavimo parodose ir misijose, projektų rengimo, darbo vietų kūrimo išlaidos.

· Pramonės parkas rengiamas investuotojams – atlikti geologiniai inžineriniai tyrimai beveik 10 ha plote, pasirengta kirsti medžius ir rauti kelmus trims sklypams. Šie veiksmai pagerins Alytaus miesto investicinę aplinką ir padės pritraukti investicijų.

· 2016 metais pasirašytos 2 naujos investicijų sutartys.

· Gerinama viešoji pramonės rajono infrastruktūra, tiesiami, gerinami dviračių ir pėsčiųjų takai.

· Rengiamas dviračių trasų nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje projektas.

· Pradėtas Žirgų gatvės įrengimas, grąžinama nusavinta žemė.

· Vykdomi VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro aplinkos tvarkymo darbai.

· Sutvarkyta Kalniškės, Punsko ir Ūdrijos gatvių sankryža – įrengtas žiedas.

· Tęsiama Naujosios gatvės rekonstrukcija link pramonės rajono.

· Pramonės parke kuriasi naujos įmonės ir steigs mažiausiai 60 naujų darbo vietų.

· Pasirengta Pramonės g. rekonstrukcijai; perspektyvinės gatvės projektas pritaikytas verslo poreikiams.

· Gerinama verslo aplinka miesto centre – įrengta automobilių aikštelė prie Didžiosios Dailidės, įvedama elektra, sudaromos sąlygos verslams.

· Rekonstruojama Jotvingių gatvė.

3.        Savivalda, bendruomenės informavimas, atvirumas ir įtraukimas į sprendimų priėmimą bei finansinė drausmė.

· Bendradarbiaujama su seniau veikiančiomis bei naujai patvirtintomis bendruomeninėmis tarybomis – Šeimos taryba, Kultūros ir meno taryba, Etnokultūros taryba, Verslo plėtros ir koordinavimo taryba, Architektų taryba, Jaunimo reikalų taryba, Visuomenine konsultacine grupė, Bendruomenės vaiko teisių taryba, bendruomenės stebėtojai dirba savivaldybės įstaigose ir kt.

· Pradėtos tarybos posėdžių tiesioginės transliacijos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių protokolai tapo viešai prieinami.

· Keičiasi darbo principai, diegiami nauji metodai, naikinamos perteklinės įstaigos.

· Vystoma ir toliau plečiama dalinio dalyvavimo programa. Bendrai su gyventojais ir įmonėmis į miesto infrastruktūrą investuota apie 300 000 eurų, įrengta 14 stovėjimo aikštelių, 3 įvažiavimo keliukai, viena vaikų žaidimų aikštelė – 9 877 m2.

· Parengta žvyruotų gatvių studija, joje visos neasfaltuotos gatvės ekspertų įvertintos ir surikiuotos į eilę, pagal ją ir bus asfaltuojamos.

· Savivaldybės skola sumažinta 3,5 mln. Eur iki 16,4 mln. Eur, sumokėta ir kitų metų paskola ir dėl to sutaupyta apie 40,0 tūkst. Eur palūkanų.

· Savivaldybės pažymas ir paslaugas galima užsisakyti elektroniniu būdu dar paprasčiau nei anksčiau.

· Vykdomi 18 ES lėšomis finansuojamų projektų.

· Kompensuota iš biudžeto vietinė rinkliava už komunalines atliekas 0,5 mln. Eur.

 

_______________________

 

 

Į pradžią