Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-125 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-125

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333, 235 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-12 raštą Nr. VD-822 (6.39.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Pavirtinti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama);

2.2. Alytaus miesto savivaldybės iždo 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui apie savo ir administracijos veiklą informuoti savivaldybės gyventojus – paskelbti šį sprendimą Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-125 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
T-125 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
T-125 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO - 3 PRIEDAS
Į pradžią