Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-7 2018-03-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

                                                                                                                               

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 20 d. Nr. M-7

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Teisėkūros pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 9, 14 straipsniais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 103–122 punktais,

t v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės mero

                                                                                                      2018 m. kovo 20 d.

                                                                                                      potvarkiu Nr. M-7

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ

 RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1.        Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų (toliau – tarybos sprendimų projektai) rengimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja tarybos komitetų, komisijų, frakcijų, tarybos narių grupių, tarybos narių, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės kontrolieriaus teikiamų sprendimų projektų rengimą, vizavimą ir derinimą. Šis tvarkos aprašas nenustato sprendimų svarstymo ir priėmimo Alytaus miesto savivaldybės taryboje tvarkos, kurią nustato Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

2.        Tarybos sprendimų projektai turi būti parašyti taisyklinga lietuvių kalba, parengti pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 patvirtintas Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 patvirtintas Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, surinkti kompiuteriu ir įrašyti į VLIS „Avilys“.

3.        Tarybos sprendimų projektai rengiami, vizuojami ir pasirašomi elektroniniu parašu vieno langelio informacinėje sistemoje „Avilys“ (toliau – VLIS „Avilys“).

4.        Tarybos sprendimų projektus su jų rengimo dokumentais rengėjai privalo tinkamai parengti VLIS „Avilys“:

4.1.  VLIS „Avilys“ skilties „Projektai“ rengimo parinktyse pasirinkti funkciją „Naujas vidaus dokumento projektas“ ir pateiktame dokumentų šablonų sąraše pasirinkti šabloną „Tarybos sprendimo projektas“;

4.2.   vidaus dokumento projekto kortelėje užpildyti būtinuosius laukus:

4.2.1.     nurodyti automatinį projekto eigos procesą pagal padalinio pavaldumą ir rengiamo sprendimo projekto sritį iš sąrašo, pateikto tvarkos aprašo 1 priede;

4.2.2.     dokumento antraštę;

4.2.3.     lapų skaičių;

4.2.4.     priedų lapų skaičių;

4.2.5.     pastabą, jeigu ji reikalinga;

4.2.6.     klausimo teikėją pagal šio aprašo 1 punkte nurodytą sprendimo projektų teikėjų sąrašą;

4.2.7.     klausimo pranešėją;

4.2.8.      į savivaldybės tarybos posėdį kviečiamus asmenis, tikslius jų kontaktinius duomenis;

4.2.9.     priskirti projekto viešumo požymį – pažymėti laukelį varnele:

                      4.2.9.1. nuasmeninti – kai teisės aktas skelbiamas išorinėje Alytaus miesto savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje, publikuojamas internete ir jį reikia nuasmeninti.  Jeigu šis požymis nebus pažymėtas, teisės aktas, jį užregistravus ir perdavus publikuoti, automatiškai bus paviešintas išorinėje teisės aktų paieškos sistemoje internete;

2019 m. sausio 23 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-3 redakcija

 

 

4.2.9.2. norminis teisės aktas;

4.2.10. tarybos sprendimo nuorašų adresatus – nurodyti jų kontaktinius duomenis (tikslų pavadinimą, adresą (jeigu tai nėra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys);

4.3.   vidaus dokumento kortelės dokumento turinio lauke pridėti dokumento priedus;

4.4.   jeigu tarybos sprendimo projektas turi priedų, pažymėti dokumento turinio tipą: sprendimo projektą – „Dokumento turinys ir jo priedai“, priedus – „Priedo turinys“. Vidaus dokumento kortelėje gali būti tik vienas dokumento turinio tipas „Dokumento turinys ir jo priedai“;

4.5.   išsaugoti vidaus dokumento projekto kortelę;

4.6.   išsegti dokumentą ir redaguoti jo turinį įkeliant į parengtą dokumento šabloną sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto tekstus ir išsaugoti atliktus pakeitimus;

4.7.   įsegti dokumento turinio pakeitimus skilties „Tvarkyti“ sąraše pasirinkus funkciją „Įsegti“;

4.8.   perduoti parengtą projektą vizuoti paspaudžiant mygtuką „Pažymėti parengtu“;

4.9.   po padalinio vadovo vizavimo:

4.9.1.      nevizuota (yra pastabų) – pakoreguoti sprendimo projektą (nerengiant naujo sprendimo projekto) pagal pateiktas pastabas ir procesą pradėti iš naujo, kaip nurodyta 4.8 punkte;

4.9.2.      vizuota – pakartoti 4.8 punkte nurodytą veiksmą ir procesą tęsti toliau;

4.10.        jeigu tarybos sprendimo projektas turi būti suderintas su kitais skyriais, rengėjas nurodo juos skilties „Derinimas“ funkcijų sąraše pasirinkdamas „Nurodyti vizuojančiuosius“ ir iškilusiame lange prie vizavimo proceso pridėdamas atsakingus darbuotojus arba skyrių vadovus, su kuriais turi būti suderintas sprendimo projektas, ir procesą tęsia kaip nurodyta 4.8 punkte.

5.        Tarybos sprendimų ir jų priedų projektai teikiami vizuoti eilės tvarka:

5.1.  sprendimo projekto rengėjo padalinio vadovui;

5.2.  padalinių, su kurių kompetencija susijęs sprendimo projektas, vadovams 4.10 punkte nustatyta tvarka;

5.21. asmens duomenų apsaugos pareigūnui;

2019 m. sausio 23 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-3 redakcija

 

5.3.  Teisės skyriui;

5.4.  vyriausiajam specialistui kalbos tvarkytojui;

5.5.  administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;

5.6.  administracijos direktoriui;

5.7.  savivaldybės mero pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;

5.8.  Tarybos ir mero sekretoriato vadovui;

5.9.  savivaldybės merui.

6.        Vidaus dokumento projekto kortelėje nurodžius automatinį projekto eigos procesą pagal šio tvarko aprašo 1 priedą, 5 punkte išvardytų vizuotojų nereikia papildomai pridėti prie derinimo proceso, išskyrus 5.2 punkte nurodytus papildomus vizuotojus.

7.        Jeigu vizuotojas turi pastabų, jas nurodo pastabų skiltyje arba naudoja funkcionalumą „Sekti keitimus“ ir privalo dokumentą vizuoti neigiamai, išskyrus tarybos narių parengtus sprendimų projektus – jie gali būti vizuojami teigiamai ir pastabų laukelyje nurodomos pastabos. Neigiamai vizuotas sprendimo projektas grąžinamas rengėjui, jis pakoreguoja sprendimo projektą pagal pateiktas pastabas arba naudoja funkcionalumą „Įtraukti turinio kopiją“ ir vizavimo procesas pradedamas nuo pradžių, kaip nurodyta 4.8 punkte.

2019 m. sausio 23 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-3 redakcija

 

8.        Jeigu vizuotojas pastabų neturi, vizuoja teigiamai. Tokiu atveju sprendimo projektas automatiškai siunčiamas kitam vizuotojui pagal parinktą projekto eigos procesą ir rengėjui jokių veiksmų atlikti nereikia.

9.        Jeigu sprendimo projekto rengėjas VLIS „Avilys“ dokumentui neteisingai priskiria norminio teisės akto požymį, Teisės skyriaus specialistai vizuodami dokumento projektą pastabų laukelyje gali nurodyti, ar teikiamas dokumentas yra norminis teisės aktas.

2019 m. sausio 23 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-3 redakcija

 

                  91. Jeigu sprendimo projekto rengėjas VLIS „Avilys“ neteisingai priskiria projektui nuasmeninimo požymį, asmens duomenų apsaugos pareigūnas, vizuodamas

dokumento projektą, pastabų laukelyje turi nurodyti, ar jį reikia nuasmeninti, ir pateikti kitas pastabas bei nurodymus dėl asmens duomenų naudojimo teisėtumo.

2019 m. sausio 23 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-3 redakcija

 

10.    Vizuotojų pastabos, jeigu tokių yra, turi būti tikslios, aiškios ir konkrečios.

 

11.    Tarybos ir mero sekretoriato vadovas sprendimų projektus gali vizuoti neigiamai,  jeigu dokumentas VLIS „Avilys“ įkeltas nesilaikant tvarkos aprašo 4–5 punktų reikalavimų arba rengėjas neatsižvelgė į vizuotojų pastabas.

12.     Tarybos sprendimų projektai:

12.1. susidedantys tik iš sprendimo projekto ir jo aiškinamojo rašto, be priedų, vizuojami gavimo dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

12.2. turintys norminio teisės akto statusą  ar turintys didelės apimties priedų (tvarkos aprašų, taisyklių, ataskaitų, programų ir pan.) vizuojami ne ilgiau kaip 3 darbo dienas.

13.    Prie tarybos sprendimų projektų turi būti pridedama:

13.1.       Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka parašytas aiškinamasis raštas. Jame turi būti įvardytos pagrindinės priežastys, dėl kurių priimamas sprendimas, laukiami rezultatai ir lėšų, reikalingų sprendimui įgyvendinti, poreikis.

13.2.        Prie sprendimo projekto aiškinamojo rašto turi būti pridedami skaičiavimai, analizė ir kiti rodikliai, reikalingi sprendimo projekto būtinumui pagrįsti. Esant reikalui, sprendimo projekto aiškinamajame rašte turi būti pateiktas lentelės formos lyginamasis variantas.

14.     Kai tarybos sprendimo projektą teikia tarybos narys, aiškinamąjį raštą pasirašo pats projektą teikiantis asmuo.

15.    Tarybos ir mero sekretoriatas VLIS „Avilys“ parengtus tarybos sprendimų projektus registruoja Tarybos sprendimų projektų registre.

16.    Jeigu sprendimo projekto rengėjas nurodė arba Teisės skyriaus specialistai pareiškė pastabą, kad sprendimo projektas yra norminis teisės aktas, Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai tokį sprendimo projektą privalo paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

17.    Tarybos sprendimų projektai turi būti įregistruoti Tarybos sprendimų projektų registre ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki artimiausio komiteto posėdžio. Norminių teisės aktų projektai turi būti įregistruoti Tarybos sprendimų projektų registre ir teikiami svarstyti komitetams  ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki tarybos posėdžio.

18.     Įregistruotų tarybos sprendimo projektų rengėjas negali redaguoti VLIS Avilyje.

19.    Tarybos sprendimų projektai, parengti ne VLIS „Avilys“, Tarybos sprendimų projektų registre neregistruojami.

20.    Tarybos narių rengiamus tarybos sprendimų projektus su jų rengimo dokumentais parengia VLIS „Avilys“ ir kitą techninį darbą atlieka Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai.

21.    Jeigu tarybos sprendimo projekto svarstymas dėl tam tikrų priežasčių tarybos posėdžio metu buvo atidėtas, rengėjas, teikdamas pakartotinai kitam tarybos posėdžiui tą patį sprendimo projektą, aiškinamajame rašte privalo nurodyti, kodėl buvo atidėtas sprendimo projekto svarstymas, kas sprendimo projekte keista, taisyta, tobulinta. Sprendimo projekto derinimo procesas vykdomas iš naujo pirmiau nustatyta tvarka.

22.    Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai bei projektų rengėjai yra asmeniškai atsakingi už parengtų ir teikiamų tarybai svarstyti tarybos sprendimų projektų ir jų atitinkamų siūlymų pagrįstumą, duomenų bei kitų dokumentų teisingumą ir teisėtumą. Už šių reikalavimų nesilaikymą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

23.    Priimti tarybos sprendimai ir dokumentai tarybos posėdžio pirmininkui pasirašyti teikiami su projekto rengėjo ir Tarybos ir mero sekretoriato vadovo vizomis. Jei sprendimo projektas posėdžio metu buvo koreguotas, priimtas sprendimas papildomai gali būti teikiamas vizuoti vyriausiajam specialistui kalbos tvarkytojui ir Teisės skyriui.

24.     Priimtas tarybos sprendimas negali būti taisomas, išskyrus po teisės akto priėmimo pastebėtas korektūros ir kitas kalbos klaidas, nekeičiančias teisės akto turinio ir prasmės. 

25.    Tarybos ir mero sekretoriatas posėdžio pirmininko pasirašytus tarybos sprendimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruoja VLIS „Avilys“, skelbia informaciją apie priimtus tarybos sprendimus savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir VLIS „Avilys“ priemonėmis perduoda susipažinti rengėjams ir vykdytojams.

26.    Norminiai teisės aktai registruojami ir skelbiami Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

27.    Pasirašyti tarybos sprendimai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 118 patvirtintas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 patvirtintas Elektroninių dokumentų valdymo taisykles.

28.    Dokumentai tvarkomi pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentacijos planą.

29.    Elektroniniai dokumentai administruojami ir saugomi VLIS „Avilys“.

_____________________

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

sprendimų projektų rengimo, tvarkos aprašo priedas

 

 

TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO PROCESAI

 

Nr.

Proceso pavadinimas

Naudotojai

1.     

Tarybos sprendimo RP V (sekretoriatas)

Tarybos sekretoriato vadovas

2.     

Tarybos sprendimo RP D (sekretoriatas)

Tarybos sekretoriato darbuotojai

3.     

Tarybos sprendimo RP V (su MP1)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriui, vedėjai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP1)

4.     

Tarybos sprendimo RP V (su MP2)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriui, vedėjai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP2)

5.     

Tarybos sprendimo RP D (su MP1)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriui, darbuotojai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP1)

6.     

Tarybos sprendimo RP D (su MP2)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriui, darbuotojai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotoja (MP2)

7.     

Tarybos sprendimo RP V1 (su MP1)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V1), vedėjai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP1)

8.     

Tarybos sprendimo RP V1 (su MP2)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V1), vedėjai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP2)

9.     

Tarybos sprendimo RP D1 (su MP1)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V1), darbuotojai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP1)

10.          

Tarybos sprendimo RP D1 (su MP2)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V1), darbuotojai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP2)

11.          

Tarybos sprendimo RP V2 (su MP1)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V2), vedėjai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP1)

12.          

Tarybos sprendimo RP V2 (su MP2)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V2), vedėjai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP2)

13.          

Tarybos sprendimo RP D2 (su MP1)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V2), darbuotojai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP1)

14.          

Tarybos sprendimo RP D2 (su MP2)

Skyrių, kurie pavaldūs direktoriaus pavaduotojui (V2), darbuotojai ir rengiamo sprendimo sritį kuruoja mero pavaduotojas (MP2)

__________________

 

 

Į pradžią