Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-114 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018-04-25 Nr.  T-114

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333  patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 163 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                 Tautvydas Tamulevičius

______________

 


 

 

                      PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T-114

 

herbas-grazus

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2018 m. balandžio 10 d.

Alytus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė

savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas

 

 

Su veiklos ataskaita ir joje paminėtų auditų ataskaitomis galima susipažinti

Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt
I. VIEŠOJO SEKTORIAUS IŠORĖS AUDITO SISTEMA SAVIVALDYBĖJE

 

Išorės auditą savivaldybėse atlieka dvi institucijos:

§ Valstybės kontrolė, vadovaudamasi LR valstybės kontrolės įstatymu[1] audituoja valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą. Savivaldybių biudžetų vykdymą ir turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo Valstybės kontrolė audituoja pagal valstybinio audito mastą, nustatytą šio įstatymo 14 straipsnyje;

§ Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai:

1) atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

2) kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

3) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

4) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

5) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;

6) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo[2].

 

Taip pat, savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija – sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse priėmimas[3].

 


II. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS STATUSAS,

TIKSLAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

Europos vietos savivaldos chartija ir konstitucinė Lietuvos teisės sistema įtvirtina demokratinės valstybės modelį, pagal kurį įteisinama vietos bendruomenių savivalda. Vienas iš esminių bendruomenės savivaldos požymių – savivaldybės bendruomenės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis per tiesiogiai išrinktų atstovų tarybą bei jos sudarytas institucijas.

Savivaldybėje įsteigta kontrolės ir audito tarnyba yra savarankiška biudžetinė savivaldybės įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, turinti savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu ir atliekanti jai įstatymais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Savivaldybės kontrolierius yra įstaigos vadovas, atskaitingas savivaldybės tarybai. Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai[4].

Nuostatuose nurodytas tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai[5].

Tarnyba padeda savivaldybės tarybai teisingai valdyti, racionaliai naudoti savivaldybės turtą ir lėšas, kitus išteklius, vykdyti sprendimų kontrolę, skatinti finansų ir turto valdymo ir apskaitos standartų įgyvendinimą bei efektyvų viešųjų paslaugų teikimą.

Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos principai, kuriais grindžiama tarnybos veikla, yra nepriklausomumas, teisėtumas, objektyvumas, profesionalumas ir viešumas.
III. 2015–2017 METŲ VEIKLOS PLANO APŽVALGA

 

Tarnybos 2015–2017 metų veiklos planu siekiama įgyvendinti tarnybos kompetenciją ir užtikrinti tarnybos strateginių ir metinių tikslų įgyvendinimą. Jis sudarytas taip, kad per trejus metus tarnyba atliktų auditus ir/ar audito procedūras, vertindama lėšų ir turto panaudojimą visoms savivaldybės vykdomoms funkcijoms.

2017 metais atliekamų audito procedūrų apimtis suplanuota taip, kad būtų gauta pakankamai audito įrodymų, įgaliojančių pateikti savivaldybės tarybai išvadas dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2016 metais. Taip pat, kad savivaldybės tarybai būtų pateikta išvada dėl savivaldybės tarybai teikiamos Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2016 metų ataskaitos.

Tarnyba 2017 metais atliko:

§  SĮ Alytaus telekino finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą, teikdama išvadą apie šios įmonės metines finansines ataskaitas;

§  UAB „Alytaus butų ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinio auditą;

§  reikiamus vertinimus ir teikė savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės skolinimosi galimybių;

§  atliko patikrinimus ir audito procedūras, kad pateiktų informaciją savivaldybės tarybos nariams, kurie kreipėsi į tarnybą gauti tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją;

§  nagrinėjo iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo.


IV. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METAIS ATLIKTI AUDITAI, RIBOTOS APIMTIES AUDITAI IR KITI PATIKRINIMAI

 

1.   Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2016 metais auditas

 

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas[6], Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento[7] 203 punkto nuostatas, ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015–2017 metų veiklos planą[8], tarnyba atliko:

§ 2016 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinį auditą;

§ 2016 metų Alytaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinį auditą;

§ 2016 metų savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo auditą.

Audito tikslas  parengti Alytaus miesto savivaldybės tarybai išvadų projektus dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2016 metais.

Audito išvados:

1.    Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

2.    Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio kontrolės ataskaitose nurodytų klaidų, įskaitant skirtumus tarpinėse finansinėse eilutėse, nėra.

3.    Alytaus miesto savivaldybės administracija, kaip konsoliduojantis subjektas, konsolidavimo procese skyrė pakankamą dėmesį tarpusavio operacijų derinimui ir eliminavimui.

4.    Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės 2016 metų gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2016 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

5.    Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2016 savivaldybės biudžetą ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.

6.    2016 metais daliai pareiškėjų, įgyvendinusių projektus pagal Verslo skatinimo programos 08.01.01.01 priemonę, ir pagal Sveikatos apsaugos programos 07.01.01.01 priemonę, netinkamai panaudotas lėšas nurodyta grąžinti į Alytaus miesto savivaldybės administracijos banko sąskaitą.

7.    Alytaus miesto savivaldybės administracijos šviečiančioms raidėms #ALYTUS įsigyti skirtas dalinis finansavimas – 14,1 tūkst. Eur. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2016-12-31 sudarytoje biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr. 2), nurodytas 2.2.1.1.1.30 – kitų paslaugų straipsnyje. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinyje minėta suma nurodyta ilgalaikio turto straipsnyje. Nustatytas neatitikimas nesiekia audito reikšmingumo ir konsoliduotų ataskaitų rinkinių teisingumo vertinimui reikšmės neturi.

8.    Alytaus miesto savivaldybės administracija, skirdama dalinį – 14,1 tūkst. Eur –  finansavimą ilgalaikiam turtui, šviečiančioms raidėms #ALYTUS, įsigyti, asignavimų skyrimą ir apskaitą vykdė nesivadovaudama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-14 įsakymu Nr. DV-559 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, kitų piniginių išteklių planavimo tvarkos aprašo 42.1.4. ir 47 punktų nuostatomis.

9.    Alytaus vaikų lopšelio-darželio „Linelis“ sudarytose paslaugų sutartyse dėl darbų ar paslaugų apmokėjimo, neįtraukti reikalavimai dėl kitų dokumentų (išskyrus sąskaitas faktūras),  patvirtinančių užsakovui atliktus darbus ar suteiktas paslaugas.

10.  Alytaus vaikų lopšelio-darželio „Linelis“ apskaitoje išlaidos pagal UAB „Medrika“ 2016-12-13 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. MAD 03819 apskaitytos nesilaikant 8 VSAFAS „Atsargos“ 13 punkto nuostatų.

11.  Alytaus vaikų lopšeliui-darželiui „Linelis“ 2016 metais teikiama patalpų saugojimo paslauga ir įstaigoje patvirtintas 1 kiemsargio pareigybės etatas, kurio funkcijoms priskirta ir įstaigos teritorijos priežiūra, todėl budėtojo pareigybė įstaigoje yra perteklinė.

12.  Alytaus miesto savivaldybei pakeitus sprendimą ir įtraukus papildomos veiklos finansavimą, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastato rekonstravimo, uždaro sporto aikštelių komplekso įrengimo ir teritorijos sutvarkymo projektui parengti bei vykdymo priežiūros ir techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugoms apmokėti, panaudotos, o numatyti šio projekto tikslai neįgyvendinti.

Audito rekomendacijos:

1.      Alytaus miesto savivaldybės administracijai:

1.1.   Atsižvelgiant į tai, kad audito ataskaitos 4 dalyje „Išvados“ 6 punkte minėtiems projektams skirtą dalinį finansavimą 2017 metais nurodyta grąžinti į Alytaus miesto savivaldybės administracijos nurodytas banko sąskaitas, rekomenduojame Alytaus miesto savivaldybės administracijai 2017 metais atlikti Verslo skatinimo programos ir Sveikatos apsaugos programos lėšų, skirtų pareiškėjams, panaudojimo vertinimą.

1.2.   Rengiant Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų dėl investicijų  projektus, Alytaus miesto savivaldybės administracijai rekomenduojame įvertinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimtus sprendimus ir užtikrinti jau priimtų sprendimų tęstinumą, kad biudžeto asignavimai būtų naudojami rezultatyviai.

2.      Alytaus vaikų lopšeliui-darželiui „Linelis“ rekomenduojame:

2.1.   sudarant sutartis su tiekėjais, kai perkamos ne vienkartinio pobūdžio paslaugos ar darbai, įtraukti reikalavimą – atsiskaitymą vykdyti ne tik pagal gautas sąskaitas faktūras, bet ir pagal darbų ar paslaugų atlikimą patvirtinančius dokumentus;

2.2.   gautas sąskaitas faktūras, kuriose atskirai išskiriamos tiekiamų prekių pristatymo išlaidos, apskaitoje registruoti vadovaujantis 8 VSAFAS „Atsargos“ 13 punkto nuostatomis;

2.3.   atsisakyti budėtojo pareigybės, nes įstaigai visus metus teikiama patalpų apsaugos paslauga, o kiemsargio ir budėtojo pareigybės dubliuoja darbuotojų vykdomas funkcijas.

Remiantis atlikto audito ataskaita buvo teikiamos trys audito išvados dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų  rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2016 metais.

-  Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.

Mūsų nuomone, Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

-  Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

Mūsų nuomone, Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2016 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

-  Nuomonė dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.

-  Mūsų nuomone, Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2016 metais savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.

 

2.   Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2016 metų ataskaitos auditas

 

Audito tikslas įvertinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2016 metų ataskaitos teisingumą, įvertinti turto naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą, vertinant ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo požiūriu ir pateikti išvadą tarybai.

Audito išvados:

1. Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2016 metų ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-86 patvirtintu aprašu „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatytą tvarką, ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės administracijos ir įstaigų tvarkomais duomenimis, iš kurių Turto ataskaita sudaryta.

2. Lėšos, skirtos ilgalaikio turto kūrimui pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą, įsisavintos numatytiems objektams, gatvės ir sankryžos įrengtos laikantis projektų ir patvirtintų sąmatų, numatytas rezultatas pasiektas.

3. Mokyklų maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas išnuomotas ne viešo konkurso būdu.

4. Alytaus miesto mokyklų mokinių maitinimo salės naudojamos neekonomiškai, kadangi sales naudoja maitinimo paslaugas teikiančios privačios įmonės nemoka už minėtų patalpų nuomą ir komunalinių išlaidų, patiriamų šioms salėms išlaikyti, mokykloms neatlygina.

5. Mokyklose, kuriose vienam klasės komplektui tenka daugiausiai šildomo ploto, darytina išvada, kad mokyklose yra laisvų patalpų, kurios panaudojamos neefektyviai. Laisvas patalpas galima panaudoti kitoms reikmėms, arba viešo aukciono būdu išnuomoti. 

6. Švietimo įstaigose, kuriose patiriama daugiausiai komunalinių išlaidų 1 mploto šildomų patalpų, darytina išvada, kad mokyklose lėšos komunalinėms išlaidoms panaudojamos neefektyviai.

7. Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla, turėdama laisvų patalpų, šias patalpas viešojo konkurso būdu išnuomojo gyventojams ir įmonėms. Tokie Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos sprendimai sudaro galimybę ekonomiškai panaudoti laisvas patalpas ir gauti papildomas pajamas už nuomą ir susimažinti komunalines išlaidas

8. Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos sudaryta 2016-10-01 patalpų nuomos sutartis su VšĮ „Galiu kitaip“ yra ekonomiškai nenaudinga, kadangi nuomininkas už naudojamas patalpas nepadengia komunalinių išlaidų.

9. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, teikdamas pagalbos į namus ir laikino atokvėpio paslaugas, nustatydamas minėtų paslaugų 1 val. įkainį, nevertino panaudos būdu naudojamo pastato nusidėvėjimo išlaidų ir pastato išlaikymo komunalinių išlaidų, todėl paslaugos įsigijimas įstaigai buvo ekonomiškai nenaudingas, nes neatsiperka faktiškai patiriamos išlaidos.

Audito rekomendacijos:

Švietimo įstaigoms, turinčioms laisvų patalpų, siūloma pasinaudoti Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos patirtimi ir laisvas patalpas išnuomoti skelbiamo viešojo konkurso būdu. 

 

3.   Savivaldybės įmonės Alytaus telekinas finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas

 

Patikrinimo tikslas – nustatyti, ar SĮ Alytaus telekinas metinių finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą bei teisingą finansinę būklę ir ar jo sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, bei pareikšti nepriklausomą nuomonę.   

Išvados: 

1. SĮ Alytaus telekinas 2016 m. finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą įmonės finansinę būklę ir yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos investicijos, t. y. SĮ Alytaus telekinas įsigyta nauja kino technologinė įranga pasiteisino, įmonė pritraukia daugiau žiūrovų, 2016 m. uždirbo 201 348 eurų pajamų ir gavo 13 285 eurų pelno.

Rekomendacijos:

1. Vykdant pirkimus vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, visiems prekių (paslaugų) pirkimams taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas viešojo pirkimo procedūras, išlaikant viešojo pirkimo proceso nuoseklumą. Įmonės direktoriaus įsakymu pasitvirtinti vidaus dokumentus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūras.

2. SĮ Alytaus telekinas 2016 m. pabaigoje sukauptą nepaskirstytą pelną 33 516 eurų, siūloma panaudoti žiūrovų salės atnaujinimo darbams finansuoti.

 

4.   UAB „Alytaus butų ūkis“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas

   

Patikrinimo tikslas – nustatyti, ar UAB „Alytaus butų ūkis“ 2015 metų finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą būklę.

Pastebėjimai:

§ Bendrasis bendrovės įsiskolinimo koeficientas – 0,542;  2015 m. buvo 0,479. Atkreiptinas dėmesys, kad bendrovėje 2016-12-31 buvo susidariusi situacija, kai įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

§ Bendrovės pardavimo pajamos 2016 metais padidėjo 3,05 % lyginant su 2015 metais. Pardavimo savikaina 2016 metais sudarė 991.858 Eur, t. y. 74,6 % pardavimo pajamų. Bendrovės 2016 metų pelnas prieš apmokestinimą yra 31.528 Eur, o grynasis pelnas – 28.212 Eur.

§ Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis atstovavimo savivaldybei bendrovėse taisyklėmis, savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, kiekvienais metais tvirtina Bendrovės praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymą.

Išvada:

Besąlyginė nuomonė dėl UAB Alytaus butų ūkis 2016 metų finansinių ataskaitų:

Bendrovės 2016 metų finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą būklę.

 

5.   Alytaus vaikų  globos namų  išlaidų, sudarant  socialinės  globos  įkainį,  vertinimas.

 

Patikrinimo pagrindas savivaldybės kontrolieriaus 2017-08-28 įsakymas Nr. KT6-6 „Dėl patikrinimo atlikimo“, atsižvelgiant į Alytaus m. savivaldybės tarybos nario Mariaus Grišmanausko 2017-07-28 nurodytą informaciją.

 

 

 

 

 

 


 

Išvados

Įvertinus socialinės globos  įkainio 2017 metams skaičiavimo detalizavimą pagal  išlaidų rūšis, kurios priskirtos skaičiuojant bendrąją ir kintamąją lėšų dalis kainos sudėtyje, nustatyta:

§ bendrosios socialinės globos lėšų dalies 20152017 metų kainos sudarymo pokyčių vertinimas nėra tikslus ir pagrįstas konkrečiais įstaigos atitinkamo periodo apskaitos ar veiklos dokumentais. Alytaus vaikų globos namų informacija, pateikta savivaldybės tarybos nariams, tvirtinant globos įkainį nėra tiksli;

§ kai kurių išlaidų grup, t. y. komunalin paslaugų, patalynės ir aprangos, medikamentų, kitos išlaidos, kurias sudaro be kitų paslaugų – butų nuoma, vasaros poilsio organizavimas, teisinės paslaugos, poreikis nurodytas 3040 proc. didesnis nei realiai reikalingos išlaidos;

§ atsižvelgiant į Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos nuostatas Alytaus vaikų globos namuose nepatvirtinta  medikamentų įsigijimo išlaidų norma;

§ planuojant patalynės, rūbų įsigijimo išlaidų poreikį, lyginant su faktinėmis išlaidomis, poreikis padidintas ~1015 tūkst. Eur;

§ informacinių technologijų specialisto darbo sutarties pakeitimai nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. atlikti du kartus, sumažinant jo darbo krūvį iki 0,5 etatinės pareigybės ir sudarant sąlygas dirbti nuotoliniu būdu. Manoma, kad įstaigos kompiuterinės technikos priežiūrai, jos aptarnavimui pakanka paslaugų, kurios gali būti atliekamos dirbant specialistui 0,5 etato krūviu;

§ privačios įmonės įsigytas paslaugas – kompiuterio operacinės  sistemos atnaujinimų parsiuntimą, įdiegimą, kompiuterio operacinės sistemos atkūrimmą, pagal įgytą išsilavinimą,  galėjo atlikti įstaigos informacinių technologijų specialistas;

§ perkamų paslaugų ar darbų poreikio formavimas, užsakymas įstaigoje buvo vykdomas žodiniais susitarimais, nepagrindžiant šių paslaugų pirkimo poreikio įstaigos vidaus veiklos dokumentais.

 

6.   Auditų metu nustatyti dalykai:

 

§  Socialinės apsaugos programos priemonės 05.01.02.01.01. mokėti socialinę pašalpą ir teikti vienkartinę piniginę paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims lėšų naudojimas.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 5 dalies nuostatomis patvirtinta, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausiai naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. T-221 buvo paskirstyta 424,9 tūkst. Eur nepanaudotos socialinės paramos lėšų. Lėšos paskirstytos kitoms savivaldybės reikmėms. Didžiausia lėšų dalis skirta Alytaus miesto savivaldybės – savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos priemonėms, iš viso 255,9 tūkst. Eur.

 

§    Ilgalaikio turto BĮ Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje įsigijimas,  projektuose numatytiems tikslams įgyvendinti naudojimas.

2016 metais baigti atsiskaitymai vykdant Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastato rekonstravimo, uždaro sporto aikštelių komplekso įrengimo ir teritorijos sutvarkymo –  Visuomeninės įtraukties skatinimo asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Gižycke, projektą. Jo  vertė – 42.766,50 Eur.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-01 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto tvirtinimo“ buvo skirtas finansavimas projektiniams darbams atlikti ir reikiamai dokumentacijai parengti. Finansavimo skyrimo metu nebuvo numatyta, kad į projektinę veiklą paraiškoje be Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastatų renovavimo, mokyklos teritorijos sutvarkymo, įrengiant uždaro sporto aikštelių kompleksą, bus įtrauktas ir Alytaus jaunimo parko aplinkos sutvarkymas, įrengiant ekstremalaus sporto aikštelę.

Pagal mokyklos pateiktą paraišką įstaigai finansavimas skirtas nebuvo dėl Jungtinio techninio sekretoriato nurodytų reikalavimų nustatytu laiku pateikti Alytaus ekstremalaus sporto aikštelės detalų techninį projektą, Jaunimo parko teritorijos žemės ir kito nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus, neįvykdymo. Šiuos dokumentus turėjo parengti turto savininkė – Alytaus miesto savivaldybė.

 

Mokykla 2016-09-22 sudarė pasaugos sutartį Nr. B2-549 su Alytaus kolegija, pagal kurią pirmosios medicinos pagalbos ir bendrosios slaugos mokymo įrangos komplektas perduotas Alytaus kolegijai neatlygintinam pasaugojimui. Alytaus kolegija įsipareigojo priimti perduotą turtą ir grąžinti jį išsaugotą. Sutarties saugotojo teisėse numatyta, kad Alytaus kolegija, esant poreikiui, turi teisę naudotis perduotu turtu savo reikmėms, sutarties galiojimo terminu.

Audito atlikimo metu Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai atliko minėtos įrangos apžiūrą. Įsitikinta, kad sutartyje nurodytas įrangos komplektas yra Alytaus kolegijos patalpose, esančiose Ligoninės g. 1C/Seirijų g. 2, Alytus, naudojamas Alytaus kolegijos veikloje mokymo tikslams, o ne pasaugomas.

 

§  25 savivaldybės biudžeto Kūno kultūros ir sporto programos vykdymas 2017 metais

 

Tikslas  atliekant finansinio ir teisėtumo audito procedūras, analizuoti 2017 metų savivaldybės  biudžeto 25Kūno kultūros ir sporto programą, jos vykdymo ypatumus, pokyčius.

Išvados:

1. Lėšos sporto klubams paskirstomos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, tačiau pagal Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 str. išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl biudžeto ir kitų piniginių lėšų paskirstymo priėmimas.

2. Lėšos sporto klubams paskirstomos nesivadovaujant Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-85  „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 punktu. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-20 įsakymu Nr. DV-1420 ir 2017-11-29 įsakymu Nr. DV-1465 paskirstytos lėšos skiriasi nuo sporto klubų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2017-11-09 posėdžio protokole Nr. KPPt-385 patvirtintų sumų.

 

§ 28 savivaldybės biudžeto Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programos vykdymas 2017 metais

 

Tikslas  atliekant finansinio ir teisėtumo audito procedūras, analizuoti 2017 metų savivaldybės  biudžeto 28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programą, jos vykdymo ypatumus, pokyčius.

Atlikus audito procedūras dėl sudarytų paslaugų teikimo sutarčių teisėtumo vertinimo, nustatyta:

1.       Alytaus m. savivaldybės administracijos ir VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2006-04-24 sutartis Nr. SR-531 tebegalioja, tačiau ji neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimu Nr. 432 patvirtintų sutarčių, kurios gali būti sudaromas ilgiau nei  3-jiems metams, nuostatų. Sutarties objektas pėsčiųjų tako, esančio šalia VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro, apšvietimas.

2.       2015 metais audito ataskaitoje Alytaus m. savivaldybės administracijai buvo rekomenduota asignavimus, kurie pagal sąskaitas faktūras pervedami į AKKC sąskaitą už šalia centro esančio pėsčiųjų tako apšvietimą, priskirti savivaldybės atitinkamos priemonės asignavimams, o šių lėšų planavimą, paslaugos pirkimą pavesti Alytaus m. savivaldybės administracijai.  Ši rekomendacija neįgyvendinta.  

3.       2017-10-12 ir 2017-11-23  sudarytos  sutartys Nr. 1336 (3.9.) ir Nr. 1761 (3.9.) su UAB „Raguvilė“ dėl  Alytaus miesto gatvių mechanizuotu būdu valymo paslaugų teikimo.  Pagal atsirinktus pavyzdžius sutarties prieduose nurodytus valomų gatvių plotus palyginus su  „Geosecma“ programiniame modulyje nuolat atnaujinamais gatvių plotų duomenimis, nustatyta, kad sutarčių prieduose nurodytų gatvių plotai nekoreguoti pagal „Geosecma“ duomenis, o pateikti lygiai tokie pat kaip pradinės, jau negaliojančios 2015-10-01 sutarties  Nr. SR-1483 ( 3.9.),  2 priede.

4.       Atsižvelgdami į tai, kad 2017 metais sudarytose sutartyse gatvių plotų duomenys palikti tokie pat kaip ir 2015 m., sakome, kad sudarant naujas sutartis nėra vertinamas gatvių  plotų  pokytis lyginant su duomenimis „Geosecma“ programiniame modulyje.

 

7. Savivaldybės kontrolieriaus išvados tarybai dėl skolinimosi galimybių

Savivaldybės kontrolierius, įvertinęs Alytaus miesto savivaldybės skolinimosi galimybes ir tikslingumą, 2017 metais teikė savivaldybės tarybai dvi išvadas dėl ilgalaikio turto nuomos ir išvadą dėl garantijos suteikimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei įsigyjant magnetinio rezonanso tyrimo prietaisą.

 

8. Tarnybos veikla, teikiant informaciją savivaldybės tarybos nariams pagal jų  paklausimus bei LR institucijoms pagal jų prašymus

Ataskaitiniu laikotarpiu tarnyba 7 kartus atliko patikrinimų ir audito procedūras, kad pateiktų informaciją tarybos nariams, kurie kreipėsi į tarnybą vadovaudamiesi jiems suteikta teise iš savivaldybės įstaigų gauti visą, tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais, susijusią informaciją.

2107 metais keturis kartus atlikome patikrinimų procedūras, teikdami informaciją pagal Kauno apygardos prokuratūros bei Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymus.

 

9.   Skundų, pranešimų nagrinėjimas

Tarnyba 2017 metais gavo 8 prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo. Šešis  gavo iš gyventojų tiesiogiai, vieną persiuntė LR Seimo kontrolierius, vieną –Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba. Pranešimai išnagrinėti.

 

V. PREVENCIJA

Pagal savo kompetenciją konsultuojame besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus.

 

 

Teikdamas metinės veiklos ataskaitą, dėkoju tų audituotų ir tikrintų subjektų vadovams, darbuotojams, kurie geranoriškai padėjo tarnybos darbuotojams gauti informaciją, rinkti audito įrodymus, rengti išvadas bei rekomendacijas.

Ateityje tikiuosi konstruktyvaus, dalykinio bendradarbiavimo.

 

 

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                    Arturas Juškauskas

______________

 

 [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas, LRS 1995-05-30 nutarimas Nr. I-907

[2] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalis.

[3] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis 24 punktas.

[4] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-201.

[5] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

[6] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-04-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 2 p. ir 9 d. 10 p.

[7] Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 (su vėlesniais pakeitimais).

[8] „Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 – 2017 metų veiklos planas“, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymu, 2014-11-14 Nr. V-10.

Į pradžią