Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-111 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS, STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO, 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS, STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO, 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-111

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 ir 40 punktais, 3 dalies 2 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu ir Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 26 ir 38 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama);

1.2. Alytaus miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų vizijos ir prioritetų įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaitai (pridedama);

1.3. Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai (pridedama).

2. Pavirtinti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama);

2.2. Alytaus miesto savivaldybės iždo 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui apie savo ir administracijos veiklą informuoti savivaldybės gyventojus – paskelbti šį sprendimą Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-111 - 1 PRIEDAS
T-111 - 2 PRIEDAS
T-111 - 3 PRIEDAS
T-111 - 4 PRIEDAS
T-111 - 5 PRIEDAS
T-111 - 3 PRIEDO LENTELĖS
Į pradžią