Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-798 2018-06-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 19 d. Nr.  DV-798

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 10³ straipsnio 4 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 5.4 punktu,

                      t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos planą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 19 d.

įsakymu Nr.  DV-798

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) 2018 metų veiklos planas – dokumentas, detalizuojantis savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo veiksmus, procesus, vertinimo kriterijus už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus.

                      2. Planas detalizuoja Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano programų, už kurių vykdymą atsakinga administracija, įgyvendinimą.

                      3. Administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Administracijos tikslas – didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.

4. Alytaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama savo veiklą, įgyvendina savivaldybės strateginius planavimo dokumentus:

                      4.1. Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginį planą;

                      4.2. Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą;

                      4.3. bendrąjį planą;

                      4.4. įvairių sričių specialiąsias programas;

                      4.5. Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžetą.

                      5. Administracija, vykdydama užsibrėžtus tikslus, siekia vizijos, įvardytos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginiame plane: Alytus – išvystytas Pietų Lietuvos verslo centras, jame sudarytos sąlygos tobulėti, kurti ir investuoti, jauku ir saugu gyventi. Visa administracijos veikla nukreipta į 3 prioritetų įgyvendinimą:

                      5.1. viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimą, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę;

5.2. miesto ekonominio augimo skatinimą, didinant verslo konkurencingumą, eksporto apimtis ir gyventojų užimtumą;

5.3. darnios miesto infrastruktūros plėtrą.

6. Administracijos veikla apima visas 10 Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano vykdomų programų, todėl šis planas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programinę struktūrą ir siekia įgyvendinti programose numatytus strateginius tikslus ir uždavinius.

 

 

Dokumento priedai:
DV-798 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią