Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-5 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-5

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
22 punktu,
10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 5.3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą (pridedama).  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

                                           

 

Dokumento priedai:
T-5 - ŠVIETIMO PROGRAMA
T-5 - SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
T-5 - SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
T-5 - KULTŪROS PROGRAMA
T-5 - KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
T-5 - SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
T-5 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA
T-5 - INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
T-5 - TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
T-5 - URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA
T-5 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Į pradžią