Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-65 2019-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2019 m. kovo 28 d. Nr.  T-65

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 234 ir 235 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui viešai informuoti gyventojus apie sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą – paskelbti ją Alytaus miesto savivaldybės interneto portale, jos santrauką – vietinėje spaudoje iki 2019-06-01.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                         Valė Gibienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-65 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS-PRIEDAS-ATASKAITA (PRIEDAS)
Į pradžią