Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-390 2019-12-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr.  T-390

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T-75 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą vietos žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

______________

 


 

PATVIRTINTA

2019 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-75

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 18 d.

sprendimo Nr. T-390 redakcija)

 

SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašas nustato specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje (toliau – specialusis leidimas), išdavimo, ženklo Nr. 531 įrengimo ir pašalinimo tvarką Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Rezervuota stovėjimo vieta – vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (jie tvirtinami už priekinio stiklo). 

3. Specialusis leidimas Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise ar kita valdymo forma valdomoje kelių, gatvių ir aikštelių teritorijoje galioja tik sumokėjus vietinę rinkliavą už naudojimąsi Alytaus miesto savivaldybės gatvių ir aikštelių rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis.

4. Specialiojo leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) galiojimo zonoje, forma pateikiama šio aprašo priede.

5. Specialusis leidimas gali būti išduodamas asmenims, turintiems teisę valdyti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenims, turintiems asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimą išduoti specialųjį leidimą.

 

II SKYRIUS

KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMAS

 

6. Kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengiamas fizinio arba juridinio asmens prašymu, jei jo įrengimas nepažeidžia Kelių eismo taisyklių. Kartu su kelio ženklu Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ pagal poreikį Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais gali būti įrengiamos papildomos lentelės, pvz., nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį, laiką, automobilių statymo būdą ir pan. Taip pat gali būti įrengiamos papildomos informacinės lentelės.

7. Kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengia nuosavybės teisę arba teisę naudotis ar disponuoti valdomuose žemės sklypuose turintys žemės savininkai ar naudotojai savo lėšomis, miesto savivaldybės valdomoje teritorijoje – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius (toliau – Miesto ūkio skyrius) savivaldybės lėšomis. Papildomos informacinės priemonės bet kuriuo atveju įrengiamos tik suinteresuotų asmenų lėšomis.

8. Kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ neįrengiamas, jei tai sumažintų pėsčiųjų ir automobilių eismo saugumą.

9. Prašymus įrengti naujus kelio ženklus Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ gatvės ribose ir viešojo naudojimosi aikštelėse nagrinėja Saugaus eismo komisija.

10. Jei norima kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengti ir juo naudotis:

10.1. gatvės ribose ir viešojo naudojimosi aikštelėse, turi būti teikiamas motyvuotas prašymas Alytaus miesto savivaldybės administracijai, kartu pateikiami šie duomenys ir dokumentai:

10.1.1. prašomų vietų skaičius ir paskirtis;

10.1.2. pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo schema, kurioje nurodytos savo teritorijos ir pastatų ribos stovėjimo vietų atžvilgiu, kelio ženklo įrengimo tiksli vieta, koordinatės ar adresas;

10.2. teritorijoje, kurią asmuo turi teisę valdyti, ja naudotis ar disponuoti, kelio ženklą įsirengia asmuo ir yra atsakingas už specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje,  išdavimą.

11. Apie teritorijoje, kurią asmuo turi teisę valdyti, ja naudotis ar disponuoti, įrengtą kelio ženklą asmuo raštu (el. paštu) informuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir Miesto ūkio skyrius.

12. Draudžiama įrengti rezervuotas stovėjimo vietas įvažiavimų į kiemus ir pravažiavimų pro namą keliukuose.

13. Kelio ženklas gali būti statomas tik automobilių statymo aikštelėse su įrengta kelio danga, išskyrus dangą be rišiklių.

 

III SKYRIUS

KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ PAŠALINIMAS

 

14. Kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ pašalinamas:

14.1. jei įrengto kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nėra išduotas specialusis leidimas ir/arba nėra pateikta nė vieno prašymo išduoti specialųjį leidimą;

14.2. Saugaus eismo komisijos sprendimu, jei ženklas trukdo pasikeitusioms eismo sąlygoms arba vykdant gatvės rekonstrukciją ir/arba kitus darbus. Miesto ūkio skyrius ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ pašalinimo raštu apie tai informuoja asmenis, kuriems išduotas specialusis leidimas šio ženklo galiojimo zonoje;

14.3. jei asmuo, kurio prašymu yra išduotas leidimas, nesumoka vietinės rinkliavos mokesčio, numatyto Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatuose, patvirtintuose Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-45.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

15. Specialiuosius leidimus (forma pridedama) išduoda nuosavybės teisę arba teisę naudotis ar disponuoti valdomuose žemės sklypuose turintys žemės savininkai ar naudotojai, arba jų įgalioti asmenys.

16. Asmenys, norėdami gauti specialųjį leidimą Alytaus miesto savivaldybės valdomoje teritorijoje esančiose kelio ženklo Nr. 531  „Rezervuota stovėjimo vieta“ zonose, pateikia Miesto ūkio skyriui prašymą, jame nurodoma:

16.1. jei prašymą teikia fizinis asmuo – transporto priemonės valdytojas, šią transporto priemonę valdantis nuosavybės ar patikėjimo teise, arba nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais ją naudojantis asmuo, jo adresas, telefono numeris, transporto priemonės markė, modelis ir valstybinis numeris. Kai prašymą teikia juridinis asmuo – juridinio asmens rekvizitai, pateikiamas transporto priemonių sąrašas, jame nurodytos automobilių markės, modeliai, valstybiniai numeriai;

16.2. kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialųjį leidimą, adresas;

16.3. dokumentas, įrodantis sumokėtą vietinę rinkliavą; specialiojo leidimo galiojimo laikotarpis įrašomas atitinkamai toks,  už kurį yra sumokėta vietinė rinkliava;

16.4. jei prašymas teikiamas dėl leidimo pratęsimo, nurodomas pasibaigusio leidimo numeris ir pateikiamas 16.3 punkte nurodytas dokumentas, taip pat, jei reikia, kiti keistini duomenys.

17. Specialiuosius leidimus išduoda Miesto ūkio skyriaus atsakingas tarnautojas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

18. Kitų asmenų nuosavybės teise arba teisėtai naudojamuose ar disponuojamuose žemės sklypuose esančiose kelio ženklo Nr. 531  „Rezervuota stovėjimo vieta“ zonose specialiuosius leidimus (forma pridedama) išduoda žemės savininkai ar naudotojai, arba jų įgalioti asmenys, vadovaudamiesi savininkų arba naudotojų patvirtinta tvarka.

19. Jeigu už specialųjį leidimą nereikia mokėti vietinės rinkliavos, specialusis leidimas gali būti išduodamas neribotam laikotarpiui, jeigu rinkliavą reikia sumokėti – laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava.

20. Išduotas specialusis leidimas suteikia teisę statyti tik leidime nurodytą transporto priemonę tik jame nurodytoje vietoje.

21. Miesto ūkio skyriaus išduoti specialieji leidimai registruojami savivaldybės administracijos Leidimų registre – jame nurodomas specialiojo leidimo galiojimo laikas, transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, fizinio ar juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys.

22. Išduotas specialusis leidimas tvirtinamas už transporto priemonės priekinio stiklo kairiajame apatiniame kampe taip, kad būtų lengvai įskaitomas. Jei leidimas nėra padėtas matomoje vietoje, laikoma, kad transporto priemonė neturi leidimo stovėti rezervuotoje stovėjimo vietoje.

23. Specialųjį leidimą praradus, norint gauti papildomą arba pasibaigus jo galiojimo terminui, naujas leidimas išduodamas per 5 darbo dienas, pateikus prašymą, kuriame nurodyta, kam leidimas buvo išduotas. Pasibaigus specialiojo leidimo galiojimo laikui, papildomai pateikiami 16.4 punkte nurodyti duomenys, jis gali būti tęsiamas laikotarpiui, už kurį sumokėta nustatyta vietinė rinkliava.

24. Jeigu asmuo pakeičia transporto priemonę, kuriai pastatyti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje buvo išduotas specialusis leidimas, jis grąžina nereikalingą leidimą Miesto ūkio skyriui. Kitas leidimas laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava, tam pačiam asmeniui statyti automobilį toje pačioje vietoje išduodamas nemokamai per 3 darbo dienas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Už specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo laikymosi kontrolę Alytaus miesto savivaldybės gatvės ribose ir viešojo naudojimosi aikštelėse atsakingas Miesto ūkio skyrius, už automobilių statymą kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje pažeidžiant Kelių eismo taisykles – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius.

26. Už kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ reikalavimų pažeidimus asmenys atsako Kelių eismo taisyklių ir šių taisyklių nustatyta tvarka.

27. Ginčai dėl specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

_________________

 

 

 


Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Specialiojo leidimo statyti transporto priemones kelio ženklo

Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje forma)

 

 

 

 

P REZERVUOTA

 

 

LEIDIMAS

Nr.______

 

____________________________

(transporto priemonės markė, modelis)

   ___________________________

(valstybinis numeris)

________________________________

(stovėjimo vieta)

 

Galioja iki_________________________

 

_______________       _____          _________

(pareigūno pareigos)               (parašas)         (vardas, pavardė)

 

A.      V.

 

 

ATMINTINĖ

 

1. Leidimas suteikia teisę statyti

transporto priemonę tik nurodytoje

rezervuotoje vietoje.

 

2. Leidimas turi būti paliktas už

transporto priemonės priekinio stiklo

kairiajame apatiniame kampe,

kad būtų lengvai įskaitomas iš lauko.

 

3. Nepalikus šio leidimo ar transporto priemonę

pastačius kitoje vietoje, transporto

priemonės vairuotojas

bus baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Į pradžią