Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-213 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                                Projektas

2020-05-14  Nr. TŽ-213

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

     Nr.T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2020-05-13 protokolą Nr. TŠ-11 ir Jurgitos Šukevičienės 2020-05-13 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152  „Dėl Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktu sudarytą Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją ir vietoje žodžių „Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys“ įrašyti žodžius „Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-12

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas − pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152  „Dėl Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktu sudarytą Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją ir vietoj Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nario Povilo Labuko įrašyti Jurgitą Šukevičienę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narę, nes Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-07 posėdyje priėmus sprendimą Nr. T-155 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto veikloje nebedalyvauja Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas, kuris buvo vienas iš Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos (toliau – komisija) narių.

Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų 13 punkte nustatyta, kad,  komisija  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotų narių, 2 savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, 3 Alytaus kultūros ir meno tarybos pasiūlytų Alytaus kultūros bendruomenės atstovų.

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Vaida Anušauskienė

 

Tel. (8 315) 55 112, el. p. vaida.anusauskiene@alytus.lt

Į pradžią