Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-13 2020-05-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. TP-13

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2020-05-18 nuotoliniu būdu.

Posėdžio pradžia – 13.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.30 val.

Pirmininkas – Sigitas Leonavičius, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Česlovas Daugėla, Andrius Jučas, Dmitrij Kačiurin, Jurgis Krasnickas, Valius Micevičius.

Taip pat dalyvavo: Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai – Gintautas Andriuškevičius, Edmundas Čečėta, Vilija Ramanauskienė, Laura Radzevičiūtė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė Laima Vincė Kirkliauskienė.

Nedalyvavo: Vytautas Jastremskas, Danutė Remeikienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-214 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

2. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiojo ugdymo klasių prieinamumo visiems individualius poreikius turintiems mokiniams.

3. Protokolinis klausimas. Dėl savivaldybės perimto turto.

4. TŽ-203 Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. TŽ-207 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

6. TŽ-210 Dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatų patvirtinimo.

7. TŽ-216 Dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

8. Protokolinis klausimas. Dėl nuomininkų atleidimo nuo nuomos mokesčio mokėjimo.

9. TŽ-201 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

10. TŽ-211 Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypą Ulonų g. 67A, Alytuje.

11. TŽ-202 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T-108 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

12. TŽ-205 Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.

13. TŽ-212 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“ ir 2018-02-22 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios.

14. TŽ-200 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

15. TŽ-204 Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

16. TŽ-215 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

17. TŽ-206 Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo.

18. TŽ-208 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas.

19. TŽ-217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbuotojų maitinimo“ pakeitimo.

20. TŽ-213 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152 „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-214 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – priimti sprendimą dėl trumpalaikės 4 708,0 tūkst. eurų paskolos paėmimo 2020 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, prognozuojant galimai atsiradusį biudžeto nevykdymą ir siekiant suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad pritarus sprendimo projektui, būtų suteikta galimybė savivaldybei kreiptis dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto. Jos lėšomis, esant apyvartinių lėšų trūkumui, bus užtikrintas atsiskaitymas su darbuotojais, socialinių išmokų (pašalpų) gavėjais, prekių ir paslaugų tiekėjais bei laiku sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi kiek šiuo metu į savivaldybės biudžetą nesurinkta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lėšų, ar pati savivaldybė ieškos galimybių atsisakyti kai kurių projektų, kad būtų galima sutaupyti lėšų.

N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad šiuo metu į savivaldybės biudžetą nesurinkta 1 361,0 tūkst. Eur GPM lėšų, o didžioji savivaldybės biudžeto lėšų dalis skiriama įstaigų išlaikymui ir darbuotojų darbo užmokesčiui, tuo tarpu investiciniams projektams skirta tik 3,7 mln. Eur, todėl sutaupyti reikalingos sumos nepavyks.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiojo ugdymo klasių prieinamumo visiems individualius poreikius turintiems mokiniams.

Svarstant protokolinį klausimą dalyvavo Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Kristina Dūdonytė, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ valdybos pirmininkė, atstovaujanti Dzūkijos mokyklos individualius poreikius turinčių mokinių tėvų bendruomenę ir R. A., minėtos tėvų bendruomenės atstovė.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius nurodė, kad šis klausimas jau buvo svarstytas Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje 2020-03-09 ir paprašė N. Rinkevičiūtę pakomentuoti, kaip savivaldybės administracija ketina spręsti problemas, su kuriomis susiduria individualių poreikių turintys mokiniai ir jų tėvai.

N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Dzūkijos mokykla kartu su partneriais iš Lenkijos ketvirtą kartą teikė ESF projekto paraišką neįgaliųjų korpuso pastato renovacijai ir laimėjo, taigi mokyklai tenkanti projekto lėšų dalis – 400,0 tūkst. Eur. Įgyvendinant projektą, į infrastruktūros gerinimą planuojama investuoti 312,0 tūkst. Eur. Bus atliekamas fasado šiltinimas, naujos nuogrindos įrengimas, priestato stogo šiltinimas, šlaitinio stogo įrengimas virš pastato, numatant galimybę vėliau ten įrengti papildomas patalpas ir nedidelę virtuvėlę, taip pat žaibosaugos įrengimas, keltuvo, pritaikyto neįgaliesiems, įrengimas. Kitos lėšos numatytos „minkštosioms“ veikloms, t. y. kultūrinei, sportinei veiklai, mokinių mainams. Tai pirmasis projekto etapas. Antrajame etape, iki rugsėjo 30 d. bus teikiama paraiška su tais pačiais partneriais pastato vidaus renovacijai, šio etapo metu ketinama įrengti ir patalpas palėpėje. Vidaus renovacijai planuojama skirti 275,0 tūkst. Eur projekto lėšų. Pranešėja pažymėjo, kad pastato išorės renovacija, įvykus viešiems pirkimams, greičiausiai bus pradėta kitais metais.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius pažymėjo, kad asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ valdybos pirmininkės K. Dūdonytės pateiktame rašte mokyklos tėvų bendruomenė kelia klausimą ir dėl mokyklos vadovo, pažymėdami, kad mokyklos vadovas turi būti vienas ir vadovauti vienai mokyklai, o ne kelioms kaip yra dabar, nes tik tuomet vadovas bus motyvuotas, kad jo vadovaujama mokykla klestėtų ir būtų patogi. Rašte pažymima, kad mokyklos direktorius turėtų gerbti, suprasti ir užjausti mokinių tėvus, o ne bendrauti priešiškai nusiteikus ir netgi įžeidinėti, todėl, kad tėvai išsako savo nuomonę ir prašo geresnių sąlygų savo vaikams.

K. Dūdonytė ir R. A. akcentavo, kad tikrai nėra prasmės renovuoti pastatą, nes ir lavinamųjų klasių erdvės mokiniams yra per mažos, todėl būtų naudingiau perkelti šiuos mokinius į kitas patalpas, įkuriant erdvią ir jaukią mokyklą, pritaikytą individualius poreikius turintiems vaikams, kurioje būtų ir patogi valgykla, nes laisvų patalpų miesto mokyklose tikrai yra. Mokykla turėtų būti pirmame aukšte, nes yra vaikų, judančių neįgaliųjų vežimėliais, todėl jiems tikrai nebus patogu, jei dar ir palėpėje bus įrengtos patalpos.

V. Valūnas nurodė, kad savivaldybės taryba dar 2019 m. rugpjūčio mėn. yra pritarusi šiam projektui, o paraiška tam ir buvo teikiama, kad pastatas būtų renovuotas ir kiek galima geriau pritaikytas mokiniams. V. Valūnas pažymėjo, kad keletą kartų buvo nuvykęs į mokyklą, bendravo su mokinių tėvų bendruomene ir tėvai džiaugėsi, kad projektas bus įgyvendintas, o jokių nusiskundimų dėl dabartinės mokyklos direktorės nebuvo gauta. Pranešėjo manymu, reikėtų nuosekliai eiti pasirinktu keliu ir įgyvendinti projektą.

N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad būtina kuo greičiau apsispręsti, ir jei bus nuspręsta neįgyvendinti šio projekto, nebus pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis ir nukentės partneriai Lenkijoje, kurie taip pat negaus projektinių lėšų.

Posėdžio pirmininko S. Leonavičiaus nuomone, nebūtina atsisakyti projekto, nes lėšos skirtos pastato renovacijai, o pastatas ir toliau priklausys Dzūkijos mokyklai, tik vaikams su individualiais poreikiais reikia ieškoti kitų, patogesnių patalpų.

N. Rinkevičiūtė akcentavo, kad paraiška ir buvo teikiama būtent vaikų su individualiais poreikiais sąlygų gerinimui, todėl jeigu vaikai bus iškelti, nebus ir galimybių įgyvendinti projektą.

Komiteto nariai diskutavo.

Komiteto nario J. Krasnicko nuomone, atlikus pastato išorės ir vidaus renovaciją, tikėtina, kad pastatas bus tinkamai pritaikytas vaikams su individualiais poreikiais, todėl tikrai nereikėtų atsisakyti sunkiai laimėto projekto lėšų, o kol vyks renovacija, vaikai turėtų būti perkelti į kitas patogias patalpas.

Komiteto narys A. Jučas siūlė komitetų nariams nesivadovauti tik emocijomis, o organizuoti išvažiuojamąjį posėdį į minėtą mokyklą, kad dalyvaujant ir tėvų bendruomenės atstovams, būtų galima realiau įvertinti pastato būklę ir galimybes jį pritaikyti.

Komiteto narys D. Kačiurin domėjosi, ar tėvų bendruomenei buvo pristatytas šis projektas, ar buvo gautas bendruomenės pritarimas.

V. Valūnas nurodė, kad tėvų bendruomenės atstovai dalyvavo rengiant paraišką projektui ir į tėvų pasiūlymus buvo atsižvelgta.

S. Leonavičius pažymėjo, kad sprendimo projektas buvo netinkamai pristatytas savivaldybės tarybai, su tėvų bendruomene nepakankamai diskutuota ir jų pritarimas negautas, taigi siekiama bet kokia kaina įsisavinti ESF lėšas, negalvojant apie tėvų ir vaikų poreikius.

Komiteto nario Č. Daugėlos nuomone, projektas gal ir nėra tinkamai parengtas, nelogiškas ir sprendimas virtuvėlę įrengti palėpėje, tačiau nereikėtų jo visai atsisakyti ir nuvilti partnerius, galima bus kai kuriuos sprendimus koreguoti projekto įgyvendinimo eigoje, kad jie labiau atitiktų vaikų poreikius.

Posėdžio pirmininkas siūlė projekto neatsisakyti, jo įgyvendinimo laikotarpiu vaikus perkelti į kitas patogias ir tinkamas patalpas pirmame aukšte, kurių savivaldybės administracija paieškotų kartu su tėvų atstovais, o pasibaigus renovacijai, atgal į mokyklą perkelti tik dalį vaikų arba ieškoti kitų sprendimų, tuomet ir projektas bus įgyvendintas, ir tėvų lūkesčiai pateisinti.

V. Valūnas nurodė, kad tinkamų patalpų atsirastų ir Dainavos, ir Panemunės progimnazijose, tėvai turėtų apžiūrėti tas patalpas ir nuspręsti, kurios tinkamiausios.

Komiteto nariai ir tėvų bendruomenės atstovai pritarė posėdžio pirmininko siūlymui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

3. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl savivaldybės perimto turto.

Svarstant protokolinį klausimą dalyvavo Rolandas Juonys, savivaldybės administracijos direktorius.

Posėdžio pirmininkas paprašė savivaldybės administracijos direktorių pakomentuoti situaciją dėl savivaldybės perimto aerodromo turto – aviacinio inventoriaus, lėktuvų, angaro, nes tiek patys aviatoriai, tiek komiteto nariai norėtų žinoti, ar bus užtikrintas aviacijos veiklos tęstinumas.

R. Juonys pažymėjo, kad praėjusią savaitę vyko turto perdavimo procedūra, kurioje dalyvavo Sporto centro atstovai, savivaldybės administracijos atstovai, aeroklubo vadovas K. Urbanavičius, taip pat anstolis. Procedūros metu buvo apžiūrėtas turtas, užfiksuoti skaitiklių parodymai, tačiau perdavimo procedūra nebuvo užbaigta, nes Alytaus aeroklubo vadovas K. Urbanavičius atsisakė atiduoti raktus nuo visų pastatų. Todėl kitą dieną K. Urbanavičiui buvo išsiųstas raštas, kuriame jis įpareigotas perduoti raktus ir pašalinti visus pašalinius daiktus iš pastatų, kurie priklauso miesto savivaldybei.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius prašė patikslinti, ką ketinama veikti su perimtu turtu, nes Vyriausybės planas buvo perduoti šį turtą savivaldybei, kad jame ir toliau būtų vykdoma aviacijos veikla, kitaip sakant tie patys aviatoriai ir eksploatuotų visą įrangą ir jokių nesusipratimų čia neturėtų būti. S. Leonavičius atkreipė savivaldybės administracijos direktoriaus dėmesį, kad aerodromo teritorijoje gali būti turto, kuris neįtrauktas į turto balansą, tokio kaip senas lėktuvas, gautas dovanų kaip muziejinis eksponatas iš A. Gustaičio aviacijos instituto ir pačių aviatorių restauruotas.

R. Juonys pabrėžė, kad savivaldybės administracijos pozicija tokia ir yra, kad skraidymo įranga turėtų priklausyti aviatoriams ir turi būti naudojama pagal paskirtį, tačiau pirmiausia reikia užbaigti turto perdavimo procedūras, kad įvertinti kokia perduodamo turto vertė. R. Juonys akcentavo, kad perėmus turtą, teiks savivaldybės tarybai sprendimo projektą, kad tarybos nariai patys nuspręstų kam tas turtas bus perduotas ir kas bus su juo daroma, o dovanotas turtas tikrai bus išsaugotas.

Posėdžio pirmininkas klausė tarybos narių, gal jie norėtų ir galėtų tarpininkauti perduodant turtą, kad išsklaidyti kilusią įtampą.

Komiteto nariai diskutavo, išsakė nuomonę, kad tarybos nariai galėtų dalyvauti nebent stebėtojo teisėmis ir siūlė savivaldybės administracijai lanksčiau bendrauti su aeroklubo vadovu, kad turtas būtų sklandžiai perduotas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

4. SVARSTYTA. TŽ-203 Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Savivaldybės materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. A. Juonienė pažymėjo, kad iki šiol nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarka nebuvo patvirtinta. Rengiant minėtą tvarkos aprašą buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimus. Vienas iš tokių pakeitimų – numatyta galimybė organizuoti elektroninį viešąjį nuomos konkursą. 

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys V. Micevičius sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. TŽ-207 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

Komiteto narys D. Kačiurin nusišalino nuo sprendimo projekto svarstymo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 168,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, maitinimo veiklai. A. Juonienė pažymėjo, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2020-05-11 raštu „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ informavo, kad neprieštarauja, kad patalpos būtų nuomojamos maitinimo veiklai ir nurodė, kad nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

6. SVARSTYTA. TŽ-210 Dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatų patvirtinimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti naujos redakcijos UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus. Pranešėja pažymėjo, kad likviduojant VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ funkcijos, kurias vykdė ši įstaiga, pavedamos atlikti UAB „Alytaus butų ūkis“, praplečiant bendrovės veiklos sritis, todėl įstatai papildyti nauju veiklos tikslu – tenkinti miesto kraštovaizdžio plėtros viešuosius interesus, vykdant Alytaus miesto parkų, miškų, skverų, paplūdimių, kultūros paveldo objektų, gėlynų ir kitų gamtinių teritorijų priežiūrą, populiarinimą ir kitą visuomenei naudingą veiklą jai savininko pavestose prižiūrėti miesto teritorijose. Taip pat įstatuose bendrovės veiklos papildytos naujomis veiklos rūšimis.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, prašė iki savivaldybės tarybos posėdžio pateikti dabar galiojančių ir naujų įstatų lyginamąjį variantą, kad būtų aiškiau, kurie punktai keičiami.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto narė Laura Radzevičiūtė domėjosi, ar įstatuose yra numatytas nepriklausomos valdybos sudarymas.

A. Juonienė nurodė, kad valdybos sudarymas įstatuose nėra numatytas, nes Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenumato, kad savivaldybių uždarosiose akcinėse bendrovėse privalo būti valdybos, bet ir nedraudžia.

Komiteto nariai diskutavo dėl L. Radzevičiūtės pateikto siūlymo į įstatus įtraukti valdybos sudarymą.

Komiteto nario J. Krasnicko nuomone, valdyba turėtų būti sudaroma ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

Komiteto nario Č. Daugėlos nuomone, įmonėje, kurioje dirba 16 žmonių, nelogiška sudaryti valdybą ir dar mokėti atlyginimą jos nariams.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius akcentavo, kad savivaldybės administracija dar neinformavo, ką ketinama daryti su kitų savivaldybės bendrovių - UAB „Alytaus šilumos tinklai“ ir UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybomis, nes Aplinkos ir plėtros komitetas ne kartą siūlė savivaldybės merui ir administracijos direktoriui sudaryti naujos sudėties UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybą, nes valdyba neefektyviai sprendžia iškilusias problemas ir jos darbo kokybė netenkina.

Komiteto nariai pritarė posėdžio pirmininko nuomonei ir nusprendė pakartotinai kreiptis į savivaldybės merą ir administracijos direktorių, kad raštu pateiktų informaciją tarybos nariams, ką ketinama daryti su minėtų įstaigų valdybomis, kokie sprendimai jau yra priimti ir šią informaciją tarybos nariams pristatytų 2020-05-28 savivaldybės tarybos posėdžio metu.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su L. Radzevičiūtės siūlymu į UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus įtraukti nepriklausomos valdybos sudarymą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–1 (Č. Daugėla), SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti sprendimo projektui su L. Radzevičiūtės siūlymu į UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus įtraukti nepriklausomos valdybos sudarymą.

2. Prašyti Alytaus miesto savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus raštu pateikti informaciją tarybos nariams, ką ketinama daryti su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ ir UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybomis, kokie sprendimai jau yra priimti, taip pat šią informaciją tarybos nariams pristatyti 2020-05-28 savivaldybės tarybos posėdžio metu.

7. SVARSTYTA. TŽ-216 Dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netinkamu naudoti, likviduojamu ir nurašomu savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – tvoras, esančias Kalnėnų g. 2B ir Daugų g. 5A, Alytuje. Pranešėja pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas apžiūrėjus tvoras ir įvertinus jų būklę bei atsižvelgiant į Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos pateiktus siūlymus. Šios tvoros yra buvusiose lopšelių-darželių teritorijose, fiziškai nusidėvėjusios, netinkamos toliau naudoti.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys A. Jučas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl nuomininkų atleidimo nuo nuomos mokesčio mokėjimo.

Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, informavo, kad 2020-05-11 komitetų posėdžio metu pristatė 6 sprendimų projektus, kuriuose savivaldybės turto nuomininkus siūlyta atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo. Svarstymo metu Aplinkos ir plėtros komiteto narys Č. Daugėla pasiūlė sumažinti nuomininkams nuomos mokestį 30 proc., nes valstybė įsipareigojo kompensuoti 70 proc. nuomos mokesčio ir šiam siūlymui pritarė Aplinkos ir plėtros komiteto, taip pat ir Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai. Pranešėja informavo, kad pradėjus rengti sprendimų projektų alternatyvas, paaiškėjo, kad 2020-05-03 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4- 275 buvo patvirtintas Dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašas, kurio 16 p. nurodyta, kad jei pareiškėjas patalpas nuomojasi iš valstybės turto valdytojo, dalinis nuomos mokesčio kompensavimas, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, neteikiamas. Todėl savivaldybės turi nuspręsti arba atleisti nuomininkus nuo nuomos mokesčio mokėjimo savivaldybės biudžeto sąskaita, arba ne.

Atsižvelgiant į paaiškėjusias aplinkybes A. Juonienė pasiūlė visus nuomininkus, kuriuos Valstybinė mokesčių inspekcija įtraukė į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, įtraukti į vieną sprendimo projektą „Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, pritarė A. Juonienės siūlymui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

9. SVARSTYTA. TŽ-201 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išspręsti valstybinės žemės panaudos sutarčių pasirašymo klausimus ir įgalioti administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybėms neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui, saugaus eismo organizavimui, socialinių paslaugų planavimui, aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai bei detaliųjų planų ir formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių įgyvendinimui.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. TŽ-211 Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypą Ulonų g. 67A, Alytuje.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių  dėl kitos paskirties rekreacinės teritorijos 1,4379 ha žemės sklypo, esančio Ulonų g. 67A, Alytuje, perdavimo Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio reikmėms, įrengiant kempingą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. TŽ-202 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T-108 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-108 ir jas išdėstyti nauja redakcija. V. Mačernienė akcentavo, kad dabar galiojančios taisyklės neatitinka pasikeitusio teisinio reglamentavimo. Nuo 2008 m. pasikeitė Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdynų bei želdinių apsaugą ir priežiūrą, nuostatos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, prašė iki savivaldybės tarybos posėdžio pateikti dabar galiojančių ir naujų taisyklių lyginamąjį variantą, kad būtų aiškiau, kurie punktai keičiami.

Komiteto sekretorė N. Maldonienė teikė balsavimui sprendimo projektą. Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-205 Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles. P. Raškauskienė naujos redakcijos taisyklėse, lyginant jas su senosiomis, ypatingas dėmesys yra skiriamas saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo reikalavimams, draudimams, juos papildant ir išsamiai aprašant, nustatomi paplūdimiuose naudojami informaciniai ženklai, jų reikšmės, rekomendacijos atsitikus nelaimingam įvykiui, nurodoma, kad masiniai renginiai ant ledo gali būti organizuojami vadovaujantis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Taip pat taisyklės papildomos nauja dalimi, joje nustatomas gelbėjimo darbų paplūdimiuose organizavimas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-212 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“ ir 2018-02-22 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimą Nr. T-66. P. Raškauskienė nurodė, kad teikiamos tvirtinti naujos redakcijos taisyklės, todėl minėtas savivaldybės tarybos sprendimas turi būti pripažintas netekusiu galios.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-200 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Dalia Kavolynienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išdėstyti nauja redakcija Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą. D. Kavolynienė nurodė, kad aprašas papildytas keturiais naujais skyriais ir pakomentavo siūlomus pakeitimus.

Komiteto nariai analizavo pateiktą tvarkos aprašą, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys D. Kačiurin sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-204 Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą. P. Jagelavičius nurodė, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro: 1/3 savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų ir pristatė siūlomus narius.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, išsakė nuomonę, kad į Bendruomenės sveikatos tarybą būtų tikslinga deleguoti tarybos narius medikus.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-215 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti minėtą savivaldybės tarybos sprendimą ir į Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį vietoje Lino Jakštonio, asociacijos Alytaus centro bendruomenės atstovo, įrašyti Editą Jurčienę, asociacijos Jurgiškių bendruomenės atstovę. Pranešėja nurodė, kad sprendimo projektas parengtas gavus L. Jakštonio pranešimą dėl pasitraukimo iš šios tarybos narių.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. TŽ-206 Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatus. V. Valūnas akcentavo, kad sprendimo projektas parengtas įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą ir jo priedus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ 3 punktą, kuris įpareigojo Švietimo ir sporto skyriaus vedėją parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą. Pranešėjas nurodė, kad savivaldybės tarybai priėmus šį sprendimą, nuostatai įsigaliotų 2020-09-01.

Komiteto nariai analizavo pateiktus nuostatus, diskutavo, domėjosi, ar nuostatai suderinti su „Drevinuko“ mokyklos-darželio tėvų bendruomene.

V. Valūnas nurodė, kad nuostatų projektas yra pateiktas bendruomenei ir iki
2020-05-28 savivaldybės tarybos posėdžio bendruomenės nuomonė jau bus žinoma.

Posėdžio pirmininkas neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

18. SVARSTYTA. TŽ-208 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, informavo, kad pasitarus su savivaldybės meru, nuspręsta šį klausimą išimti iš posėdžio darbotvarkės ir nesvarstyti savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose.

19. SVARSTYTA. TŽ-217 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbuotojų maitinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – suteikti galimybę Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių darbuotojams valgyti darbo laiku šių įstaigų valgyklose pagamintus pietus, nustatant 20 proc. antkainį prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pietų kainos, kurią sudaro 40 proc. visos dienos maitinimo normos vienam vaikui, nustatytos Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo 5.2 papunkčiu, t. y. 2,60 Eur.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys V. Micevičius sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. TŽ-213 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152 „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti minėto Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo 1 punktu sudarytą Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją ir vietoje Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nario Povilo Labuko įrašyti Jurgitą Šukevičienę, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narę. V. Liaukuvienė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-07 posėdyje priėmus sprendimą Nr. T-155 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto veikloje nebedalyvauja tarybos narys Povilas Labukas, kuris buvo vienas iš Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos narių.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Sigitas Leonavičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Neringa Maldonienė

Į pradžią