Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-57 2007-04-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2007 m. balandžio 5 d. Nr. T-57

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo 21 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 49 punktu, Bendraisiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. balandžio 5 d.

sprendimu Nr. T-57

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

TVARKOS APRAŠAS

 

1. Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje yra savivaldybės bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniai.

2. Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje yra Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklos bei Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, veikianti pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintus nuostatus.

3. Už socialinės pedagoginės pagalbos teikimo organizavimą yra atsakingi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktoriai, kurie:

3.1. įsakymu tvirtina Socialinės pedagoginės pagalbos komandos mokykloje teikimo sudėtį;

3.2. tvirtina Socialinės pedagoginės pagalbos mokykloje planą;

3.3. užtikrina socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokykloje ir už jos ribų;

3.4. gali sudaryti sutartis su viešąja įstaiga Alytaus poliklinika, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine, Alytaus miesto ir rajono policijos komisariatu ir kitomis institucijomis, kurios dirba su vaikais bendruomenėje, savivaldybėje ar kitose savivaldybėse socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokyklose ir už jų ribų klausimais.

4. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklose vykdo:

4.1. socialiniai pedagogai, kurie telkia mokyklos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandą, jie rengia Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo planą bei koordinuoja jo įgyvendinimą mokykloje ir už jos ribų, patys teikia socialinę pedagoginę pagalbą, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos;

4.2. klasių auklėtojai, mokytojai teikia socialinę pedagoginę pagalbą savo klasių ar grupių vaikams;

4.3. kiti darbuotojai, kurie mokyklos direktoriaus pavedimu atlieka socialinio pedagogo funkcijas, kai nėra socialinio pedagogo.

5. Socialinė pedagoginė pagalba Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 įsakymu Nr. ISAK-941 patvirtintais Bendraisiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatais.

______________

 

Į pradžią