Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-232 2010-12-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. T-232

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1081 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo Nr. 889 ,,Dėl mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, 8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,

l. e. savivaldybės mero pareigas                                                                                    Nijolė Makštutienė

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 9 d.

 sprendimu Nr. T-232

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ

VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos organizavimą bei jų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas kontrolę.

2. Vaikai, kurie mokosi Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programas, įrašomi į apskaitą Mokinių registre pagal Mokinių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-353.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas – vaikas nuo gimimo iki 18 metų, kurio pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą deklaruota gyvenamoji vieta yra Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje arba kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įtrauktas į apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena.

Nesimokantis vaikas – vaikas iki 18 metų, neįregistruotas mokinių registre.

Mokyklos nelankantis mokinys – 7–18 metų vaikas, įregistruotas Mokinių registre, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų pagal privalomojo švietimo programas.

 

II. VAIKŲ APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

 

4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, organizuoja Alytaus miesto savivaldybės vaikų apskaitą.

5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius), gavęs duomenis iš Mokinių registro tvarkytojo – Švietimo informacinių technologijų centro (atlikus Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Mokinių registro duomenų palyginimą) informacinės sistemos apie Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybės) teritorijoje gyvenančius ir nesimokančius vaikus, taip pat mokyklos nelankančius mokinius, organizuoja informacinės sistemos duomenų apie nesimokančius vaikus paiešką, priežasčių nustatymą, o gautą informaciją įrašo į informacinę sistemą informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka.

Švietimo skyrius kartu su Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklomis (toliau – bendrojo lavinimo mokyklos) – duomenų teikėjais, organizuoja priežasčių, dėl kurių mokiniai nelanko mokyklos, nustatymą, o gautą informaciją įrašo į informacinę sistemą informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka.

6. Švietimo skyrius duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir nesimokančius vaikus, patekusius į Nesimokančių vaikų duomenų bazės vaikų sąrašus, perduoda bendrojo lavinimo mokykloms Mokinių registro nuostatų, informacinės sistemos nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Bendrojo lavinimo mokyklos, gavusios informaciją iš Švietimo skyriaus apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir nesimokančius vaikus, nustato nesimokymo priežastis ir apie tai raštu informuoja Švietimo skyrių.

8. Bendrojo lavinimo mokyklos pateikia duomenis apie mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenančius ir nesimokančius vaikus Švietimo skyriui iki einamų metų spalio 10 dienos ir kitų metų vasario 10 d., vadovaudamosi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515 (toliau – ministro įsakymas) patvirtintais Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatais:

8.1. kuriems spalio 1 dienos duomenimis kalendoriniais metais sukako 7–17 metų;

8.2. kuriems vasario 1 dienos duomenimis kalendoriniais metais sukako 8–18 metų.

9. Bendrojo lavinimo mokyklos pateikia Švietimo skyriui duomenis apie nesimokančius mokinius, kuriems spalio 1 dienos duomenimis kalendoriniais metais sukako 16 metų ir kuriems vasario 1 d. duomenimis kalendoriniais metais sukako 17 metų, vadovaudamiesi ministro įsakymu patvirtintais Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatais.

10. Bendrojo lavinimo mokyklos Švietimo skyriui kartą per mėnesį iki penktos mėnesio dienos pateikia duomenis apie mokyklos nelankančius mokinius, vadovaudamosi ministro įsakymu patvirtintais Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatais.

11. Švietimo skyrius pagal pateiktą bendrojo lavinimo mokyklų informaciją nuolat atnaujina duomenis informacinėje sistemoje, vadovaudamasis ministro įsakymu patvirtintais Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatais.

12. Bendrojo lavinimo mokyklos kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Švietimo skyriumi organizuoja priežasčių, dėl kurių mokiniai nelanko mokyklos, nustatymą, gautą informaciją įrašo į informacinę sistemą informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams.

______________

 

Į pradžią