Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-39 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS

 

 2015 m. vasario 26 d.   Nr. T-39 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878, 3, 4  punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Priskirti tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms 2 kambarių 43,57  kv. m bendrojo naudingo ploto butą (unikalus Nr. 4400-0441-5274:1560), esantį Aukštakalnio g. 14-10, Alytuje.

2. Išnuomoti dviejų kambarių (įskaitant virtuvę) tarnybinį butą Aukštakalnio g. 14-10, Alytuje (43,57 kv. metro bendrojo ploto, unikalus Nr. 4400-0441-5274:1560, registro Nr. 44/296573, pastatas, kuriame yra butas, 1A5p), Alytaus miesto teatro aktoriui V. P. (g. Duomenys neskelbtini).

3. Nustatyti, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos.

4. Nurodyti nuomininkui nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-224 redakcija

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią