Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-71 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-317 "DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMAVIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-317 "DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMAVIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-71

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2016-02-03 raštą Nr.
SD-209 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  
n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-317 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomavimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Išnuomoti (duomenys neskelbtini), Alytuje, esantį 50,04  kv. m bendrojo naudingo ploto dviejų kambarių tarnybinį butą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), registro Nr. 60/8286, pastatas, kuriame yra butas, (duomenys neskelbtini)) Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytojui G. K. (g. (duomenys neskelbtini)) ir jo šeimos nariui – žmonai O. K. (g. (duomenys neskelbtini)).“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

Į pradžią