Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-27 2018-02-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMIS IR JŲ IŠNUOMOJIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMIS IR JŲ IŠNUOMOJIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. T-27

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878, 3, 4, 6 punktais, atsižvelgdama į 2018-02-06 J. N. prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Priskirti tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms 1 kambario 33,34 kv. m bendrojo naudingo ploto (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), registro Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini)) butą, esantį (duomenys neskelbtini), Alytuje.

2. Išnuomoti (duomenys neskelbtini), Alytuje, esantį 33,34 kv. m bendrojo naudingo ploto vieno kambario tarnybinį butą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), registro Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini)) viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vidaus ligų gydytojai J. N. (g. (duomenys neskelbtini)).

3. Nustatyti, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo tarnybinio būsto perdavimo dienos.

4. Nurodyti nuomininkei:

4.1. per 10 dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

4.2. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

5. Neįvykdžius sprendimo 4 punkto reikalavimų sprendimas bus pripažintas netekusiu galios.

6. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti Tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią