Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-45 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-157 "DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-157 "DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-45

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus nakvynės namų nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoti biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų direktorių:

2.1.  pasirašyti pakeistus Alytaus nakvynės namų nuostatus;

2.2. Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale įregistruoti Alytaus nakvynės namų nuostatus per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T-45

 

ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus nakvynės namų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus nakvynės namų (toliau – Nakvynės namai) tikslą ir uždavinius, funkcijas, valdymą, atsakomybę ir kompetenciją, lėšų šaltinius ir jų naudojimą, veiklos kontrolę, nuostatų keitimo tvarką, Nakvynės  namų reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą.

2. Nakvynės namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Buveinės adresas – Ulonų g. 14B-29, LT-62157 Alytus.

3. Nakvynės namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

4. Nakvynės namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais namų veiklą bei socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

5. Nakvynės namai yra paramos gavėjai.

6. Nakvynės namų finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

7. Nakvynės namų veiklos pobūdis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

7.1. kita apgyvendinimo veikla (55.90);

7.2. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.10);

7.3. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

7.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29).

8. Nakvynės namų vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje. Svetainės adresas www.alnaknam.lt.

9. Nakvynės namų veiklos laikotarpis yra neribotas.

 

II SKYRIUS

NAKVYNĖS NAMŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

10. Tikslas – teikiant socialines paslaugas mažinti socialinės rizikos ir kitų asmenų socialinę atskirtį ir skatinti jų  integraciją į visuomenę.

11. Nakvynės namų uždaviniai:

11.1. teikti specialiąsias socialines paslaugas:

11.1.1. laikiną apnakvindinimą socialinės rizikos suaugusiems asmenims ar senyvo amžiaus asmenims;

11.1.2. intensyvią krizių įveikimo pagalbą įvairių socialinių grupių asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje;

11.1.3. apgyvendinimą Nakvynės namuose;

11.1.4. apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose;

11.2. teikti bendrąsias socialines paslaugas:

11.2.1. informavimą;

11.2.2. konsultavimą;

11.2.3. tarpininkavimą ir atstovavimą;

11.2.4. maitinimo organizavimą;

11.2.5. aprūpinimą būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

11.2.6. transporto organizavimą;

11.2.7. sociokultūrines paslaugas;

11.2.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą;

11.2.9. kitas bendrąsias socialines paslaugas;

11.3. teikti mokamas vienkartinės nakvynės paslaugas.

         

III SKYRIUS

NAKVYNĖS NAMŲ FUNKCIJOS

 

12. Siekdami nustatyto tikslo ir įgyvendindami uždavinius, Nakvynės namai atlieka šias funkcijas:

12.1. teikia namų gyventojams informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas įsigyjant asmens dokumentus, įsidarbinant ir sprendžiant kitas problemas, taip pat kitas bendrąsias socialines paslaugas (maisto produktų nupirkimo, lydėjimo į įvairias įstaigas, transporto organizavimo ir kt.);

12.2. teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą;

12.3. bendradarbiauja su Alytaus darbo birža dėl namuose gyvenančių bedarbių mokymo ir įdarbinimo;

12.4. rūpinasi, kad Nakvynės namų gyventojams būtų suteikta medicinos pagalba;

12.5. mirus paslaugų gavėjui ir nesant jo giminių ar artimųjų, organizuoja laidojimo paslaugas;

12.6. organizuoja labdaros ir paramos renginius. Gauna paramą, tvarko gautos paramos apskaitą ir dalija labdarą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.7. pagal savo kompetenciją teikia informaciją gyventojams, įstaigoms ir žiniasklaidai;

12.8. užtikrina sanitarijos, techninius, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimus;

12.9. pagal savivaldybės patvirtintus asignavimus disponuoja skirtomis lėšomis, valdo patikėtą turtą ir juo naudojasi;

12.10. užtikrina Nakvynės namų turto apskaitą, priežiūrą ir tinkamą naudojimą;

12.11. sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.12. tvarko Nakvynės namų buhalterinę apskaitą ir teikia metų, ketvirčio ir mėnesio ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitas atitinkamoms institucijoms;

12.13. renka mokesčius už Nakvynės namuose teikiamas paslaugas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas mokėjimo už paslaugas kainas;

12.14. sprendžia Nakvynės namų darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus.

13. Nakvynės namai įgyvendina savo funkcijas palaikydami glaudžius ryšius su miesto savivaldybės administracijos padaliniais, asmenimis, kurių veikla atitinka Nakvynės namų funkcijas, švietimo ir ugdymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis.

 

IV SKYRIUS

NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO KOMPETENCIJA

 

14. Nakvynės namams vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius. Direktorius į pareigas skiriamas konkurso būdu.

15. Nakvynės namų direktorius:

15.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatytas pareigas;

15.2. atstovauja Nakvynės namams teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

15.3. sudaro sutartis pagal savo kompetenciją;

15.4. valdo Nakvynės namams skirtus asignavimus;

15.5. įstatymų nustatyta tvarka valdo ir naudoja savivaldybės patikėtą turtą;

15.6. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir užtikrina jų vykdymą;

15.7. užtikrina paramos apskaitą ir teisingą jos skirstymą;

15.8. išduoda įgaliojimus namų darbuotojams veikti Nakvynės namų vardu;

15.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Nakvynės namų darbuotojus, skiria paskatinimus, priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimų;

15.10. tvirtina Nakvynės namų vidaus tvarkos taisykles;

15.11. tvirtina Nakvynės namų struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

15.12. tvirtina Nakvynės namų darbuotojų pareigybių aprašymus;

15.13. rūpinasi darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumu;

15.14. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nakvynės namų nuostatų;

15.15. atlieka kitas direktoriaus pareigybės aprašyme ir steigėjo įgaliojimais ar kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

V SKYRIUS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMPETENCIJA

 

16. Nakvynės namų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Alytaus miesto savivaldybės tarybos kompetencija:

16.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Nakvynės namų nuostatus;

16.2. tvirtinti paslaugų, teikiamų Nakvynės namuose, kainas;

16.3. nustatyti naudojimosi nemokamomis Nakvynės namų paslaugomis taisykles;

16.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, biudžetą;

16.5. nustatyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

16.6. priimti sprendimą dėl Nakvynės namų buveinės pakeitimo;

16.7. priimti sprendimą dėl Nakvynės namų reorganizavimo ar likvidavimo;

16.8. priimti sprendimą dėl Nakvynės namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

16.9. skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus.

17. Alytaus miesto savivaldybės meras:

17.1. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Nakvynės namų direktorių;

17.2. tvirtina Alytaus nakvynės namų direktoriaus pareigybės aprašymą;

17.3. įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Nakvynės namų direktoriaus darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Savininko sprendimai ir Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiai įforminami raštu.

 

VI SKYRIUS

LĖŠŲ ŠALTINIAI, NAKVYNĖS NAMŲ TURTAS IR JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

19. Nakvynės namų lėšų šaltiniai gali būti:

19.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimai;

19.2. lėšos, gaunamos iš Nakvynės namų gyventojų už paslaugas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kainas;

19.3. paramos lėšos;

19.4. projektams ir programoms įgyvendinti skirtos lėšos;

19.5. kitos teisėtai gaunamos lėšos.

20. Nakvynės namų lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Nakvynės namų direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsakingi už namų finansinės veiklos apskaitos tvarkymą, savivaldybės ir kitų lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Nakvynės namų buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Nakvynės namų turtas naudojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Nakvynės namų veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Alytaus miesto savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).

 

VII SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

25. Nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos ar Nakvynės namų direktoriaus iniciatyva.

26.  Pakeistus Nakvynės namų nuostatus tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

27. Pakeistus Nakvynės namų nuostatus pasirašo steigėjo vardu veikiantis asmuo arba steigėjo įgaliotas asmuo.

 

VIII SKYRIUS

NAKVYNĖS NAMŲ REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

28. Nakvynės namai reorganizuojami, pertvarkomi ir likviduojami Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

Savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T-45 įgaliotas

Alytaus nakvynės namų direktorius

 

Artūras Galakvoščius

 

Į pradžią