Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1291 2018-10-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO, ATSISKAITYMO UŽ GAUTAS LĖŠAS IR VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO 2018-10-03 VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE (GALUTINĖJE) NR. VA-8-(37.5), ĮGYVENDINIMO PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO, ATSISKAITYMO UŽ GAUTAS LĖŠAS IR VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO 2018-10-03 VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE (GALUTINĖJE) NR. VA-8-(37.5), ĮGYVENDINIMO PLANO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 22 d. Nr.  DV-1291

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  2 punktu, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 6 ir 10 punktais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-30 įsakymu Nr. DV-984 „Dėl  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-23 įsakymo Nr. DV-876 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus  vidaus audito metodikos tvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-10-03 ataskaitą Nr. VA-8-(37.5),

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijų, pateiktų Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų finansavimo, atsiskaitymo už gautas lėšas ir vidaus kontrolės  vertinimo 2018-10-03 vidaus audito ataskaitoje (galutinėje) Nr. VA-8-(37.5), įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 22 d.

įsakymu Nr. DV-1291

 

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO, ATSISKAITYMO UŽ GAUTAS LĖŠAS IR VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO 2018-10-03 VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE (GALUTINĖJE) NR. VA-8-(37.5), ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

                                                                                         Eil. Nr.

Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)

Rekomendacijos turinys

Rekomendacijos reikšmingumas

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas

Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo

1

2

3

4

5

6

7

1.

1 rekomendacija

Atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus patikslinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašą

Didelis

Atnaujinti ir teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašą

Iki

2019-02-28

Švietimo skyriaus vedėja R. Ališauskienė, vyr. specialistas

R. Zdanavičius

2.

2 rekomendacija

Vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatomis parengti ir patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą

Didelis

Parengti ir patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą

Iki

2019-02-28

Švietimo skyriaus vyr. specialistas

R. Zdanavičius

3.

3 rekomendacija

Užtikrinti tinkamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdomos veiklos priežiūrą ir atsiskaitymo kontrolę

Didelis

Vadovautis savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, Švietimo skyriaus vedėjo VLIS „Avilys“ suformuluotomis užduotimis

Iki 2018-10-22

Švietimo skyriaus vyr. specialistas

R. Zdanavičius

4.

4 rekomendacija

Spręstinas Trečiojo amžiaus universiteto programos ,,Socialinė integracija į visuomenę per mokymą“ ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos programos ,,Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai“ 2018 m. finansavimo klausimas

Vidutinis

Klausimo išsprendimą ir rekomendacijos įgyvendinimą derinti su administracijos direktoriumi ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisija

Iki 2018-10-31

Švietimo skyriaus vyr. specialistas

R. Zdanavičius

5.

5 rekomendacija

Užtikrinti tinkamą, aiškų ir pagrindžiantį faktus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisijos protokolų surašymą

Vidutinis

Kreiptis ir paprašyti protokolus rašančius asmenis tinkamai, aiškiai su pagrindžiamaisiais faktais rašyti protokolus

Iki 2018-10-31

Švietimo skyriaus vedėja R. Ališauskienė, vyr. specialistas

R. Zdanavičius

2018 m. gruodžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1533 redakcija

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                                                                      Rimvyda Ališauskienė

 

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

 

Rima Jučienė

 

Į pradžią