Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-53 2019-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. vasario 28 d. Nr.  T-53

Alytus

 

 

 


                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-22 įsakymą Nr. DV-1291 „Dėl Rekomendacijų, pateiktų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų finansavimo, atsiskaitymo už gautas lėšas ir vidaus kontrolės vertinimo 2018-10-03 vidaus audito ataskaitoje (galutinėje) Nr. VA-8-(37.5), įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimu Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. T-77

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. T-53 redakcija)

                                          

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO

IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS

APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis konkursų organizavimo tvarką, programų atrankos sąlygas, vertinimą, programų finansavimo, lėšų naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

 

II SKYRIUS

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI TIKSLAI

 

2. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus miesto savivaldybės suaugusiems asmenims:

2.1. tenkinti savišvietos poreikius;

2.2. lavinti kūrybines galias ir gebėjimus;

2.3. įgyti ir tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją;

2.4. tapti aktyviais demokratinės visuomenės nariais.

 

III SKYRIUS

PROGRAMŲ ATRANKOS SKELBIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TEIKĖJAMS

 

3. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos rengiamos vieneriems kalendoriniams metams. Kiekvienais metais nuo spalio 1 iki 30 d. įskaitytinai skelbiama Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atranka.

4. Programų atranka skelbiama Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) interneto svetainėje www.alytus.lt. Skelbime nurodoma:

4.1. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų priėmimo laikas ir vieta;

4.2. programų pateikimo būdas;

4.3. telefonas ir kontaktinis asmuo pasiteirauti;

4.4. programų teikėjams keliami reikalavimai, į kuriuos bus atsižvelgiama vertinant pateiktus dokumentus;

4.5. programų vertinimo kriterijai;

4.6. papildomi dokumentai, kuriuos būtina pridėti prie programų;

4.7. kita informacija.

5. Programų atrankoje gali dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, atitinkantys reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-10-15 įsakymu Nr. V-1079 patvirtintame Teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, tvarkos apraše.

6. Atrankai teikiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa turi būti aprašyta paraiškoje (forma pateikiama 1 priede).

7. Paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba, pasirašyta teisės aktų nustatyta tvarka ir patvirtinta antspaudu.

8. Programos teikėjas atrankai pateikia programą ir dokumentų kopijas, patvirtinančias, kad teikėjas turi teisę vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.

9. Programos ir kiti privalomi dokumentai, pateikti pasibaigus skelbime nurodytam pateikimo terminui, nevertinami.

10. Programa ir kiti pateikiami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti. Atrankai pasibaigus, pateikti dokumentai programos teikėjams negrąžinami.

11. Programos teikėjui savivaldybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos, jeigu paraiškoje arba kituose dokumentuose jis pateikė teisingą informaciją, yra gavęs savivaldybės biudžeto lėšų ir atsiskaitęs už jų panaudojimą sutartyje numatyta tvarka ir gautas lėšas naudojęs pagal tikslinę paskirtį.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMOMS IR PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS

 

12. Reikalavimai programoms ir programų vykdytojams yra nustatyti Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje (toliau – metodika), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“.

13. Jeigu pateiktos paraiškos neatitinka joms nustatytų reikalavimų (iki galo neužpildyta paraiška, nesusegta, nesunumeruoti puslapiai, nepateikti nurodyti priedai ar pan.), jos nevertinamos.

 

V SKYRIUS

PROGRAMŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos procesą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo – neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinatorius.

15. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius sudaro Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo ir atrankos komisiją (toliau – komisija). Komisija įvertina pateiktas programas, ar jos atitinka vieną iš metodikos 11 punkte nurodytų sąlygų, nustato teikėjo atitiktį pagal metodikos 13 punkto reikalavimus ir atrenka programas pagal metodikos 12 punkte išdėstytus vertinimo kriterijus.

16. Komisijos posėdžiams vadovauja komisijos pirmininkas. Jeigu komisijos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja komisijos pirmininko pavaduotojas.

17. Apie rengiamą komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu ar telefonu. Su posėdyje numatytomis svarstyti programomis komisijos narys gali susipažinti iš anksto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje.

18. Programos vertinamos balais pagal metodikos 12 punkte nurodytus kriterijus. Paraiškas atskirai vertina kiekvienas komisijos narys užpildydamas vertinimo anketą (forma pateikiama 2 priede). Skaičiuojamas komisijos narių skirtų balų vidurkis ir sudaroma preliminari finansuojamų programų pirmumo eilė. Nesurinkus 22 balų programa nevertinama. Vienai programai vykdyti skiriama ne daugiau kaip 4 tūkst. Eur. Jeigu programai vykdyti reikalinga lėšų suma viršija leistiną galimą skirti lėšų sumą, programos vykdytojas privalo užtikrinti, kad likusi programos vykdymo išlaidų dalis būtų finansuojama iš kitų finansavimo šaltinių.

19. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu.

20. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

21. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka komisijos išrinktas narys.

22. Komisijos sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

23. Atsižvelgęs į komisijos rekomendacijas savivaldybės administracijos direktorius tvirtina atrinktų įgyvendinti programų sąrašus ir lėšų paskirstas, o programoms vykdyti savivaldybės biudžeto lėšas administruoja savivaldybės administracija.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKA

 

24. Alytaus miesto savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės biudžetą, skiria lėšas priemonei finansuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

25. Tvarkos aprašo 23 punkto nustatyta tvarka priėmus sprendimą skirti savivaldybės biudžeto lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti, savivaldybės administracijos direktorius ir programos vykdytojas sudaro biudžeto lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai finansuoti naudojimo arba veiklos sutartį.

26. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Alytaus miesto savivaldybės interneto portale paskelbiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl paskirstos atitinkamoms programoms. Prieš sudarant sutartį programų vykdytojai, atsižvelgdami į skirtą sumą, pateikia patikslintą detaliąją išlaidų sąmatą.

27. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas finansuojamų programų sąrašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt. Informacija apie paraiškų turinį, vertinimo ir lėšų skyrimo motyvus nėra teikiama ir skelbiama.

28. Programų vykdytojams nepasirašius biudžeto lėšų naudojimo sutarties ar panaudojus ne visas skirtas lėšas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu lėšos neskiriamos arba grąžinamos atgal į savivaldybės biudžetą.

29. Tinkamomis programų vykdymo išlaidomis pripažįstamos tik tokios išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas.

30. Programų finansavimas ir atsiskaitymai vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų sutarčių formomis.

31. Nustačius, kad programos vykdytojas neįvykdė nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios programos veiklos išlaidos buvo finansuotos iš kitų šaltinių, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su programos vykdytoju sudarytą sutartį ir nustatyti terminą, per kurį savivaldybei turi būti grąžinamos programai įgyvendinti skirtos lėšos.

32. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms įgyvendinti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos, o Švietimo ir sporto skyrius – vykdyti veiklos priežiūrą.

33. Programų vykdytojams skirtos, bet programoms įgyvendinti nepanaudotos savivaldybės lėšos iki gruodžio 24 d. turi būti grąžinamos į savivaldybės biudžetą.

 


 

VII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Programų įgyvendinimo veiklos dokumentai tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos, lėšų panaudojimo teisėtumą, pateiktų dokumentų tikslumą, gautų lėšų apskaitos tvarkymą atsako lėšų gavėjai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Programų vykdytojai, pateikę klaidingą informaciją, privalo programoms vykdyti skirtas lėšas grąžinti į savivaldybės administracijos banko sąskaitą, o už klaidingos informacijos pateikimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Nustačius, kad programų vykdytojai netinkamai atsiskaitė už programoms vykdyti panaudotas lėšas arba skirtos lėšos pripažintos netinkamomis programai vykdyti, jos turi būti grąžinamos savivaldybės administracijai, o lėšos programai finansuoti toliau programų vykdytojams negali būti skiriamos trejus metus nuo tokio pažeidimo nustatymo momento.

 

________________

 

Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

1 priedas


(Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos paraiškos skirti finansavimą forma)

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS PARAIŠKA SKIRTI FINANSAVIMĄ

 

20__ m. ________________  _____ d.

Alytus

 

I. INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS VYKDYTOJĄ

 

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

 

Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens kodas

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Buveinės adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel.

 

El. p. adresas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas

 

Programos rengėjas, -a (vardas, pavardė, kvalifikacija)

 

Programos rengėjas turi teisę vykdyti suaugusiųjų švietimo veiklą ir turi būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre

 

Programos rengėjas atitinka neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką

 

 

 

 

II. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS APRAŠAS

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Programos pavadinimas

(Nurodomas trumpas programos pavadinimas)

1.2. Programos trukmė ir apimtis

(Nurodoma planuojama programos (įskaitant teorinį ir praktinį mokymą) trukmė (dienomis) ir apimtis (kontaktinėmis akademinėmis valandomis ir studijų kreditais))

1.3. Programos tikslinė (tikslinės) dalyvių grupė (grupės)

Nurodomas minimalus išsilavinimas ir (arba) praktinės veiklos patirtis, kompetencija ir kitos charakteristikos, kurias turi tenkinti programos dalyvis)

1.4. Programos dalyvių skaičius

(Nurodoma, koks planuojamas programos dalyvių skaičius)

1.5. Programos tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti

Trumpai pagrindžiamas programos aktualumas, reikalingumas ir jos poveikis programos dalyviams)

2. Programos tikslas

(Nurodomas programos tikslas)

3. Programos uždaviniai

(Nurodomi programos uždaviniai)

4. Turinys ir metodai

Tema

Trukmė (kontaktinio akademinio darbo val.)

Mokymo (mokymosi) metodai

Planuojami rezultatai

 

Teorinis mokymas

Praktinis mokymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mokymosi pasiekimų vertinimas ir įteisinimas

5.1. Programos dalyvių pasiekimų vertinimas

(Aprašoma, kokiais vertinimo būdais ir kaip dažnai bus vertinami programos dalyviai)

5.2. Dalyvių įgytos kompetencijos patvirtinimas

(Nurodoma, ar bus išduotas mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas ir koks tai dokumentas)

5.3. Laukiami rezultatai ir galimas programos tęstinumas

 

 

III. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

Suma (Eur)

1. Prašomų skirti lėšų suma:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Eur)

Programą administruojančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Programą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas

 

Kitos programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas

 

 

 

 

 

 

 

Suma (Eur)

2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos vertinimo anketos forma)

 

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

 

20__ m. ________________ d.

 

Paraiškos registracijos data ir numeris

 

Paraišką pateikusi įstaiga

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos pavadinimas

 

 

I. Vertinimas pagal kriterijus

 

Vertinimo kriterijus

Įvertis (balais)

Įvertinimas

1. Programos tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti

(1–5)

 

2. Programos rezultatyvumas, tikslų ir uždavinių formuluočių aiškumas, konkretumas, dermė su programos turiniu

(1–5)

 

3. Programos efektyvumas, turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas, mokymo (mokymosi) metodų, būdų ir laiko tinkamumas ir dermė su kitomis programos sudedamosiomis dalimis

(1–5)

 

4. Programos poveikio tikimybė ir planuojamų įgyti ar patobulinti kompetencijų loginis ryšys su programos tikslu, uždaviniais ir turiniu

(1–5)

 

5. Programos naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas

(1–5)

 

6. Programos dalyvių pasiekimų vertinimo metodų bei mokymo (mokymosi) metodų tinkamumas programos dalyvio įgytai ar patobulintai kompetencijai įrodyti

(1–5)

 

7. Programos turinio ir planuojamos įgyti ar patobulinti kompetencijos atitiktis numatomiems programos dalyviams

(1–5)

 

8. Biudžeto atitiktis tinkamoms finansuoti išlaidų kategorijoms

(1–5)

 

9. Biudžeto dermė su programos tikslais, uždaviniais ir turiniu

(1–5)

 

10. Kiti programos finansavimo šaltiniai

(1–5)

 

Įverčių suma pagal visus kriterijus

(10–50)

 

 

 

Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: 5 – puikiai, 4 – labai gerai, 3 – gerai, 2 – patenkinamai, 1 – nepatenkinamai.

 

II. Galutinė eksperto išvada:

 

¨           SIŪLOMA PROGRAMĄ FINANSUOTI

¨           SIŪLOMA PROGRAMOS NEFINANSUOTI

 

III. Kitos pastabos

 

 

 

 

Vertintojas (-a)

 

 

 

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

Į pradžią