Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-186 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-186

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis            

 

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-186

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS

REGLAMENTAS

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – taryba), savivaldybės mero (toliau – meras), savivaldybės mero pavaduotojų (toliau  – mero pavaduotojai), tarybos komitetų (toliau – komitetai), komisijų bei atskirų tarybos narių veiklos tvarką ir formas. Taip pat nustato mero, savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktoriaus), savivaldybės kontrolieriaus atsiskaitymo tarybai ir gyventojams bei tarybos ir atskirų tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarką ir numato pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus.

2. Tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir šis reglamentas.

3. Pagrindinės šiame reglamente vartojamos sąvokos:

3.1. Savivaldybės taryba – savivaldybės atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę valstybės teritorijos administraciniame vienete – savivaldybėje, susidedanti iš 27 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – tarybos narių ir turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras (toliau – meras). Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.

3.2. Tarybos narys – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas.

3.3. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms savivaldybės institucijoms.

3.4. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – įstatymų nustatyta kompetencija, kurią savivaldybės taryba įgyvendina pati arba gali perduoti savivaldybės vykdomajai institucijai (institucijoms) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

3.5. Savivaldybės tarybos narių frakcija – ne mažiau kaip trys savivaldybės tarybos nariai, pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą savivaldybės taryboje tęsia susivieniję į frakciją.

3.6. Savivaldybės tarybos narių grupė – savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję į savivaldybės tarybos narių frakcijas.

3.7. Savivaldybės tarybos dauguma – savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.

3.8. Savivaldybės tarybos opozicija – savivaldybės tarybos mažumai priklausanti savivaldybės tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

3.9. Savivaldybės tarybos mažuma – savivaldybės tarybos daugumai nepriklausantys savivaldybės tarybos nariai.

3.10. Savivaldybės administracijos direktorius – savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas.

3.11. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

3.12. Savivaldybės bendruomenė – savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susieti su savivaldybės taryba ir kitais viešojo administravimo funkcijas atliekančiais savivaldybės subjektais.

3.13. Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.).

3.14. Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis Vietos savivaldos įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

3.15. Sueiga – seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami Vietos savivaldos įstatymo nustatyti klausimai.

3.16. Išplėstinė seniūnaičių sueiga – seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kuriame sprendžiami Vietos savivaldos įstatymo nustatyti klausimai.

3.17. Replika trumpa tarybos nario pastaba, prieštaravimas, atsakymas kalbėtojui, kurio trukmė neviršija 1 minutės.

4. Savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, reglamento nustatyta tvarka atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui.

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-11 redakcija

 

5. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius ar kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetenciją priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybės administracijos direktorius.

6. Bet kuri šio reglamento 5 punkte nurodyta savivaldybės institucija, panaikinusi kito savivaldybės viešojo administravimo subjekto norminį administracinį teisės aktą, prireikus perduoda klausimą iš naujo nagrinėti tam pačiam administravimo subjektui, kurio aktas panaikintas, arba pati jį išnagrinėja ir priima tuo klausimu norminį administracinį teisės aktą, arba pripažįsta, kad tokio akto priimti nereikia.

7. Savivaldybių institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimti administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui.

8. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti papildytas ar keičiamas tarybos sprendimu. Tarybos patvirtinto reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai tarybai.

9. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatomis.

10. Visa tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų bei atskirų tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis reglamento nuostatų.

II SKYRIUS  

TARYBA

Tarybos veiklos teisiniai pagrindai ir įgaliojimai

11. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

12. Jeigu išrinktos naujos savivaldybės tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos savivaldybės tarybos įgaliojimai tęsiasi iki savivaldybės tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo laikino įvedimo savivaldybės teritorijoje.  Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės taryba netenka įgaliojimų arba savivaldybės tarybos įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi, jeigu savivaldybės taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje.

13. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

14. Tarybos, jos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiai vyksta valstybine kalba.

Tarybos narys, jo pareigos ir teisės

15. Išrinktos naujos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

16. Jeigu savivaldybės taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje, tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi. Tarybos nario įgaliojimų nutrūkimas prieš terminą nustatomas įstatymuose. Savivaldybės tarybos narys gali netekti savo įgaliojimų prieš terminą savivaldybės tarybos sprendimu Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Tarybos narys gauna savivaldybės tarybos nario pažymėjimą ir ženklą, kuriais jis naudojasi savo įgaliojimo laikotarpiu. Pažymėjimą ir ženklą po tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo. Tarybos nariui jo kadencijos laikotarpiui išduodama registravimosi kortelė, skirta dalyviui identifikuoti registruojantis į elektroninę balsavimo sistemą.

18. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių, atsiskaitymo su rinkėjais, komandiruočių, atstovavimo savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų vykdant tarybos ar mero pavedimus laikui tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

19. Draudžiama tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę tarybos ar jos komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

20. Tarybos nario pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Vietos savivaldos įstatyme, kituose įstatymuose ir šiame reglamente.

21. Tarybos nario pareigos:

21.1. dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose;

21.2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;

21.3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

21.4. reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;

21.5. nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams reglamento nustatyta tvarka.

22. Tarybos nario teisės:

22.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės institucijose;

22.2. šio reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kt.;

22.3. savivaldybės tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

22.4. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

22.5. jungtis į frakcijas reglamento nustatyta tvarka;

22.6. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti;

22.7. informuoti merą arba Tarybos ir mero sekretoriatą apie nedalyvavimą tarybos posėdžiuose, taip pat komitetų, komisijų posėdžiuose, darbo grupių pasitarimuose. Praleidus iš eilės 3 tarybos posėdžius, pateikti savivaldybės merui turimus dokumentus, pateisinančius nedalyvavimo tarybos posėdžiuose priežastis;

22.8. balsuoti dėl visų svarstomų klausimų tarybos, komiteto ir komisijų, kurių narys jis yra, posėdžiuose;

22.9. paklausimu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas gauti iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, organizacijų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių visą tarybos nario veiklai reikalingą informaciją ir dokumentus, išskyrus, jei tai draudžia Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ar kiti teisės aktai arba ši informacija yra konfidenciali;

22.10. pagal rašytinį prašymą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas gauti užregistruotų tarybos sprendimų projektus, tarybos, mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, frakcijų vadovų sueigos priimtų dokumentų kopijas ar protokolų išrašus;

22.11. tarybos posėdžių metu klausti pranešėjų;

22.12. daryti pareiškimus, sakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų, teikti siūlymus dėl posėdžio vedimo tvarkos, procedūros;

22.13. savo, kaip tarybos nario, susirašinėjimams naudoti tarybos nario blanką (1 priedas);

22.14. mero įgaliojimu, atstovauti savivaldybei bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, pagal mero potvarkį vykti į komandiruotę atstovauti savivaldybei už jos ribų, o grįžęs iš komandiruotės per 10 dienų turi raštu merui pateikti ataskaitą; grįžus iš komandiruotės užsienyje, per 10 dienų pateikti raštu merui ataskaitą ir ją patalpinti savivaldybės interneto portale;

22.15. nagrinėti gautus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, pasiūlymus bei skundus ir prireikus persiųsti juos svarstyti ar nagrinėti pagal kompetenciją valstybės, savivaldybės institucijoms ar įmonėms, įstaigoms. Gauti pareiškimai ir skundai negali būti siunčiami toms institucijoms, kuriomis skundžiamasi. Atsakymus rinkėjams privaloma parengti ir pateikti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

23. Tarybos nario paklausimai yra raštiški. Paklausimai adresuojami konkrečiam administravimo subjektui ir registruojami bendra tvarka.  Paklausimai turi būti pagrįsti, nurodoma, kam ir kokiu tikslu bus naudojama informacija.

24. Atsakymai į tarybos narių raštiškus paklausimus pateikiami raštu Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

25. Jei paklausimas pateikiamas tarybos posėdžio metu ir yra susijęs su tame posėdyje svarstomu klausimu, posėdžio pirmininkas, įvertinęs paklausimo sudėtingumą, nusprendžia, ar į tarybos nario paklausimą atsakoma tame pačiame tarybos posėdyje žodžiu ar atsakymas bus pateikiamas raštu.

26. Savo įgaliojimų laikotarpiu tarybos narys gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

27. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti trijų.

28. Asmenis į visuomeninių tarybos narių padėjėjų sąrašą įtraukia ar išbraukia iš jo Tarybos ir mero sekretoriato vadovas, gavęs raštišką tarybos nario prašymą.

29. Tarybos nario padėjėjams įteikiamas nustatytos formos Tarybos nario padėjėjo pažymėjimas, kurį pasirašo meras (forma pateikiama 2 priede).

Tarybos nario veiklos aprūpinimas ir apmokėjimas

30. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją (-us), už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas, yra atlyginama.

31. Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Atlyginimo už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas dydį nustato savivaldybės taryba. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, reglamento nustatyta tvarka pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui šioje dalyje nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

32. Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojas pildo tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius pagal pateiktus tarybos, komitetų, komisijų, frakcijų atstovų sueigos, darbo grupių posėdžių ir pasitarimų protokolus bei tarybos narių savarankiškai deklaruoto darbo laiko pažymas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pasirašo Tarybos ir mero sekretoriato vadovas ir savivaldybės meras.

33. Tarybos nariams, vykstantiems į komandiruotes pagal mero potvarkį, vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka, apmokamos komandiruočių išlaidos. Grįžus iš komandiruotės per tris darbo dienas savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui turi būti pateikta komandiruotės išlaidų ataskaita ir išlaidas įrodantys dokumentai.

34. Tarybos nariui gali būti atlyginama už tarybos nario komandiruotės darbo laiką (8 valandas per vieną komandiruotės dieną) atstovaujant savivaldybei už jos ribų tik tuo atveju, kai savivaldybei iš tarybos nario darbovietės pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad jis už tą laikotarpį, kai buvo komandiruotėje, negavo atlyginimo savo darbovietėje.

35. Tarybos narių darbo laikas atliekant tarybos nario pareigas nustatomas, apskaičiuojamas, tvirtinamas ir už jį apmokama tokia tvarka:

35.1. tarybos narių darbo laikas tarybos, komitetų, komisijų posėdžių, darbo grupių ir frakcijų vadovų sueigos pasitarimuose skaičiuojamas nuo posėdžio ar pasitarimo pradžios iki jo pabaigos. Tarybos narių dalyvavimą ir jų dirbto laiko trukmę nurodytuose posėdžiuose ir pasitarimuose fiksuoja posėdžio protokolą rašantis Tarybos ir mero sekretoriato arba savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

35.2. darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas tarybos narys deklaruoja savarankiškai (apmokama ne daugiau kaip už  80 valandų per mėnesį), pildydamas pažymą (forma pateikiama 3 priede).  Šią pažymą ne vėliau kaip pirmą naujo mėnesio darbo dieną tarybos narys pateikia Tarybos ir mero sekretoriatui. Pažymoje būtina nurodyti darbo laiką ir konkrečias pareigas, kurias tarybos narys vykdė nurodytu laiku;

35.3. tarybos nario ataskaitinio mėnesio darbo laikas yra apvalinamas iki sveiko valandų skaičiaus ir darbo užmokesčio  dydis apskaičiuojamas šio reglamento 31 punkte nustatyta tvarka;

35.4. atlyginimas už darbo laiką, atliekant tarybos nario pareigas, mokamas kartą per mėnesį, paprastai iki kito mėnesio 10 dienos;

35.5. jei tarybos narys dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamuose komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, turi būti parengti posėdžių protokolai ir jų kopijos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos perduotos Tarybos ir mero sekretoriatui;

36. Visa su tarybos nario veikla susijusi informacija (tarybos posėdžių ir komitetų lankomumas, savarankiškai deklaruotas darbo laikas, gaunamos išmokos ir darbo užmokestis) kiekvieną mėnesį yra viešinama savivaldybės interneto portale.

37. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo, pateikęs prašymą neatlygintinai (visuomeniniais pagrindais) atlikti savivaldybės tarybos nario pareigas (toliau – prašymas).

38. Prašymą tarybos narys pateikia savivaldybės merui šia tvarka:

38.1. prašyme tarybos narys gali nurodyti laikotarpį, kuriuo tarybos nario pareigas atliks neatlygintinai. Nenurodžius laikotarpio, laikoma, kad tarybos narys pareigas atliks neatlygintinai nuo prašymo pateikimo dienos iki kadencijos pabaigos;

38.2. pasikeitus aplinkybėms tarybos narys gali teikti prašymą, nurodydamas kitą laikotarpį, kuriuo tarybos nario pareigas atliks neatlygintinai ar atsisakydamas tokios teisės;

38.3. tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo sekančio mėnesio po prašymo pateikimo.

39. Tarybos nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka.

40. Išmokos dydis – ne daugiau kaip 150 Eur per mėnesį.

41. Už išmokas atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, t. y. pasibaigus ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos. Ši išmoka pagal faktines išlaidas gali būti skiriama:

41.1. tarybos nario veiklai reikalingoms telefono išlaidoms: fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio paslaugoms apmokėti tiek, kiek to nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija;

41.2. tarybos nario veiklai reikalingoms interneto ryšio paslaugoms apmokėti tiek, kiek to nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija;

41.3. tarybos nario veiklai reikiamoms pašto išlaidoms: pašto prekėms ir paslaugoms apmokėti tiek, kiek to nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija;

41.4. tarybos nario veiklai reikiamoms transporto (kuro)  išlaidoms ir viešojo transporto paslaugoms apmokėti tiek, kiek to nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija;

41.5. tarybos nario veiklai reikalingoms kanceliarinėms išlaidoms: kanceliarinėms prekėms apmokėti tiek, kiek to nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija;

41.6. tarybos nario veiklai reikalingoms biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti tiek, kiek to nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija.

42. Tarybos narys, įvertinęs savivaldybės administracijos tiesiogiai apmokėtas išlaidas, apie savo faktiškai patirtas tarybos nario veiklos išlaidas atsiskaito pateikdamas ataskaitą (forma pateikiama 4 priede) Tarybos ir mero sekretoriato vadovui. Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Išmoka kiekvieną mėnesį iki 20 mėnesio dienos pervedama tarybos nariams į jų nurodytas sąskaitas banke.

43. Kartu su išlaidų ataskaita pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams (sąskaita faktūra ir mokėjimą įrodantis dokumentas).

44. Paslaugų ir prekių pirkimo dokumentai (sąskaitos, kvitai ir pan.) turi būti išrašyti tarybos nario vardu. Su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais atsiskaito tarybos narys.

45. Išlaidas, viršijančias reglamento 40 punkte nustatytą mėnesio išmokos dydį, tarybos narys apmoka pats iš asmeninių lėšų.

46. Tarybos nario išmokų naudojimą pagal paskirtį kontroliuoja Tarybos ir mero sekretoriato vadovas.

III SKYRIUS  

TARYBOS VEIKLA

47. Tarybos veikla tarp tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

48. Savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, savivaldybės taryba prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka tvirtindama šių subjektų nuostatus, įstatus, finansinių ataskaitų rinkinius, išklausydama ir pritardama veiklos ataskaitoms.

49. Pasiūlymus valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo taryba teikia raštu tiesiogiai šioms institucijoms arba per Lietuvos savivaldybių asociaciją, prieš tai tokius pasiūlymus apsvarsčiusi tarybos posėdyje, ir prireikus gali išklausyti šių padalinių vadovus tarybos arba tarybos komitetų posėdžiuose.

 

Tarybos posėdžiai

50. Tarybos posėdžio pradžios laikas nurodomas mero potvarkyje dėl tarybos posėdžio sušaukimo, posėdis baigiamas ne vėliau kaip 17 valandą. Jeigu iki nurodytos valandos neapsvarstomi visi darbotvarkės klausimai, posėdis tęsiamas kitą darbo dieną.

51. Posėdžio metu dirbama sesijomis, trunkančiomis 1 val. 30 min, tarp sesijų skelbiama 20 min pertrauka. Prireikus tarp sesijų gali būti skelbiama ilgesnė pertrauka, nei numatyta reglamente.

52. Prireikus balsų dauguma sesija gali būti tęsiama.

53. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, ligos metu, kai meras nušalintas ar atleistas iš pareigų) – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, –  laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Mero pavaduotojas taip pat pirmininkauja tarybos posėdžiui, jei svarstomi su mero asmeniu susiję klausimai.

54. Tarybos posėdžiams patalpas parengia savivaldybės administracija.

55. Pirmąjį išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu savivaldybės tarybos rinkimai vyko įsteigtoje naujoje savivaldybėje arba savivaldybėje, kurioje buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo. Šiam posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šioje dalyje nustatyto termino pabaigos, išrinktos naujos savivaldybės tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys.

56. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžiams, iki prisieks tarybos nariai, pirmininkauja šio reglamento 55 punkte nurodyti asmenys. Po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys.

57. Pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje:

57.1. prisiekia savivaldybės tarybos nariai;

57.2. jeigu meras neišrinktas, renkamas laikinai mero pareigas einantis tarybos narys;

57.3. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo;

57.4. priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;

57.5. gali būti skiriami mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė, savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio ir jam pirmininkauja šioje dalyje nustatyti asmenys. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas savivaldybės tarybos narys skiriamas laikinai eiti mero pareigas.

58. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame reglamente nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jei nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo (pavaduotojų) įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos savivaldybės taryba turi paskirti mero pavaduotoją (pavaduotojus) ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių.

59. Tarybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras, o kai jo nėra – mero pavaduotojas, o kai jo nėra – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.

60. Tarybos posėdžio sušaukimą taip pat gali inicijuoti 1/3 visų tarybos narių. Meras, o kai jo nėra – mero pavaduotojas, o kai šio nėra – laikinai einantis pareigas tarybos narys privalo sušaukti posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių, pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu meras ar mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis tarybos narys, reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, per dvi savaites tarybos posėdžio nešaukia, jį gali sušaukti 1/3 visų tarybos narių. Jeigu meras ar jo pavaduotojas, ar laikinai einantis mero pareigas tarybos narys posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo tarybos paskirtas tarybos narys.

61. Apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti pagal reglamento 112-129 punktus parengtus ir įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra, mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

62. Tarybos nariams, Vyriausybės atstovui, seniūnaičiams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio jų nurodytu elektroninio pašto adresu pateikiamas mero potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo, kartu pateikiant sprendimų projektus su jų aiškinamaisiais raštais (arba interaktyviomis nuorodomis į savivaldybės interneto portale skelbiamus tarybos sprendimų projektus ir jų aiškinamuosius raštus).

63. Bent vienoje iš vietinių visuomenės informavimo priemonių turi būti pateikiama informacija apie tarybos posėdžio datą, laiką, vietą ir šaukiamo tarybos posėdžio darbotvarkė bei savivaldybės interneto portalo, kuriame skelbiami svarstytini tarybos sprendimų projektai, adresas.

64. Tarybos posėdžiai yra atviri. Asmenys, pageidaujantys kalbėti posėdyje ar užduoti klausimus pranešėjams, ne vėliau kaip prieš 24 valandas prieš posėdį pateikia Tarybos ir mero sekretoriatui prašymą ir nurodo jame atitinkamą darbotvarkės klausimą. Asmenims, prašymą kalbėti pateikusiems vėliau, gali būti leista pasisakyti tarybos narių bendru sutarimu.

65. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti prašymą pateikusiems asmenims kalbėti posėdyje iki 3 minučių ir užduoti vieną klausimą svarstomo klausimo pranešėjams. Atsižvelgdamas į svarstomo klausimo svarbą, posėdžio pirmininkas gali leisti užduoti daugiau klausimų.

66. Atviri tarybos posėdžiai transliuojami.

67. Taryba gali nuspręsti klausimus, susijusius su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimis, nagrinėti uždarame posėdyje.

68. Tarybos posėdžio pirmininkas:

68.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, pateikia posėdžio darbotvarkę, prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką;

68.2. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;

68.3. suteikia žodį svarstomo klausimo pranešėjams, tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, administracijos direktoriui, kviestiesiems ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

68.4. kontroliuoja kalbų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklusus, nutraukia kalbą išjungiant mikrofoną;

68.5. jeigu klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbos laiką;

68.6. gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

68.7. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šio reglamento nustatyta balsavimo tvarka, remdamasis elektroninės balsavimo sistemos rodmenimis arba, jei balsavimas vyksta ne elektronine balsavimo sistema, pagal Balsų skaičiavimo komisijos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

68.8. duoda tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, klausimų pranešėjus, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui;

68.9. siūlo pašalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui;

68.10. pasirašo tarybos posėdžio protokolą, taip pat posėdyje priimtus sprendimus ir dokumentus.

69. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato jų rengėjai (pranešėjai). Gali būti numatytas ir papildomas pranešėjas.

70. Posėdžio pirmininkas posėdyje svarstomiems klausimams pristatyti pranešėjui priklausomai nuo svarstomo klausimo apimties paprastai skiria nuo 5 iki 30 minučių.

71. Klausimo pranešėjas trumpai pristato klausimo esmę.

72. Klausimo pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus. Tarybos narys, prieš pateikdamas klausimą pranešėjui, informuoja, kad pateiks klausimą savo, tarybos daugumos, tarybos opozicijos, frakcijos ar tarybos narių grupės vardu. Jeigu tarybos narys neinformuoja, kieno vardu jis pateikė klausimą, laikoma, kad klausimas pateiktas tarybos nario vardu. Klausimas turi trukti ne ilgiau kaip 1 minutę, o atsakymas – ne ilgiau kaip 3 minutes. Kiekvienas tarybos narys svarstomu klausimu gali klausti ne daugiau kaip 2 kartus, nepriklausomai nuo to, kieno vardu jis klausia.

73. Tarybos daugumos, tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu klausimą pateikti gali tik vienas jos narys. Klausimą tarybos narys pateikia iš tarybos nario vietos posėdžių salėje. Atsižvelgdamas į svarstomo klausimo svarbą posėdžio pirmininkas gali leisti pateikti daugiau klausimų.

74. Tarybos narys kiekvienu svarstomu klausimu gali kalbėti 1 kartą, nepriklausomai nuo to, kieno vardu jis kalbės ir pasakyti 1 repliką iki 1 minutės. Prieš kalbėdamas tarybos narys informuoja, kieno vardu kalbės – savo, tarybos daugumos, tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu. Tarybos narys savo vardu gali kalbėti iki 3 minučių, o tarybos daugumos, tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu – iki 5 minučių. Jeigu tarybos narys neinformuoja, kieno vardu kalbės, laikoma, kad jis kalba savo vardu. Tarybos daugumos, tarybos opozicijos, frakcijos ar tarybos narių grupės vardu gali kalbėti tik vienas jos narys.

75. Taryba gali atidėti sprendimo projekto svarstymą, jeigu posėdžio metu paaiškėja, kad klausimas nėra tinkamai parengtas arba yra pateikta pataisų ar alternatyvių pasiūlymų, bet jie nėra tinkamai parengti. Sprendimo projektas grąžinamas rengėjui, nurodant atidėjimo terminą.

76. Tarybai grąžinus sprendimo projektą rengėjui, pakartotinai atliekamos visos šiame reglamente nustatytos projektų pateikimo ir derinimo procedūros.

77. Pasibaigus diskusijoms įvertinęs tarybos narių nuomones ir pasiūlymus, pranešėjas turi baigiamojo žodžio teisę – kalbėti iki 5 minučių.

78. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę kalbėti Vyriausybės atstovas Alytaus apskrityje arba jo įgaliotas atstovas.

79. Baigus diskusijas kiekvienu svarstomu klausimu, yra priimamas tarybos sprendimas, jis teikiamas balsuoti. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

80. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami, išskyrus Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje numatytus atvejus, ir dėl visų kitų procedūrų balsavimo nusprendžiama posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

81. Balsuojant elektronine balsų skaičiavimo sistema, dalyvaujančiais tarybos posėdyje svarstant konkretų klausimą laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo sistemoje prieš balsuodami konkrečiu posėdžio klausimu. Balsuojant elektronine balsų skaičiavimo sistema, fizinis tarybos nario buvimas posėdžių salėje nėra laikomas dalyvavimu balsuojant. Jeigu tarybos narys balsavimui užsiregistravo, bet nebalsavo, laikoma, kad tarybos narys susilaikė. Paskelbus balsavimo rezultatus ir tarybos nariams iki pradedant nagrinėti kitą klausimą nepateikus prieštaravimo, laikoma, kad elektroninė balsavimo sistema veikia tinkamai ir balsai suskaičiuoti tiksliai.

2020 m. gegužės 7 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-156 redakcija

 

82. Jei pateiktas tik sprendimo projektas, balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Jei pateiktas sprendimo projektas ir alternatyvūs siūlymai, balsuojama „už sprendimo projektą“, „už pirmąjį siūlymą“, „už antrąjį siūlymą“ ir t. t., susilaikoma, t. y. užsiregistravus, bet nebalsavus. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs siūlymai. Alternatyvūs siūlymai paprastai teikiami balsuoti pagal pateikimo eiliškumą.

83. Balsams pasiskirsčius po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

84. Atvirai balsuojama elektronine balsavimo sistema arba (neveikiant tarybos nario registravimosi kortelei, kortelių skaitytuvui ar elektroninio balsavimo sistemai) rankos pakėlimu. Tarybos narys balsuoja tik iš jam paskirtos vietos tarybos posėdžių salėje. Balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims, tarybos narys negali balsuoti už kitą tarybos narį.

85. Slaptai balsuojama, kai skiriamas mero pavaduotojas (-ai), administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai), sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu naudojant specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius parengia Tarybos ir mero sekretoriatas, biuletenio formą tvirtina taryba, o tarybos nariams juos išduoda Balsų skaičiavimo komisija. Biuletenis antspauduojamas tarybos antspaudu. Balsuojant slaptai balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir slapto balsavimo kabina.

86. Slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, kai skiriami: Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas.

87. Slapto balsavimo rezultatus skelbia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

88. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio skelbiami savivaldybės interneto portale.

89. Balsavimo rezultatai, išskyrus slapto balsavimo rezultatus, tarybos posėdyje dalyvavusiam tarybos nariui jo žodiniu ar rašytiniu prašymu, pateiktu Tarybos ir mero sekretoriato vadovui, pateikiami tą pačią dieną.

90. Tarybos narys savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą ir priimant sprendimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

91. Kai nenaudojama elektroninė balsų skaičiavimo sistema, balsavimo procedūra vykdoma taip:

92. Posėdžio pirmininkui paklausus, „kas už ...?“, balsus skaičiuojantis asmuo garsiai pasako balsavusiųjų „už“ pavardes, arba, esant tarybos pritarimui, tik balsavusiųjų „už“ skaičių.

93. Posėdžio pirmininkui paklausus, „kas prieš ...?“, balsus skaičiuojantis asmuo garsiai pasako balsavusiųjų pavardes.

94. Posėdžio pirmininkui paklausus, „kas susilaiko ...?“, balsus skaičiuojantis asmuo garsiai pasako balsavusiųjų pavardes.

95. Balsuojant už keletą alternatyvių teiginių, balsus skaičiuojantis asmuo garsiai pasako balsuojančių už kiekvieną teiginį pavardes.

96. Pirmojo tarybos posėdžio metu į Laikinąją balsų skaičiavimo komisiją siūloma po vieną atstovą iš kiekvieno tarybos mandatus gavusio kandidatų sąrašo. Kitiems tarybos posėdžiams Balsų skaičiavimo komisija sudaroma tarybos sprendimu.

97. Laikinoji balsų skaičiavimo komisija pirmojo tarybos posėdžio metu vykdo slaptus balsavimus atlikdama šias procedūras:

97.1. pasirašytinai išduoda tarybos nariams nustatyta tvarka parengtus, tarybos antspaudu patvirtintus balsavimo biuletenius;

97.2. prižiūri, kad būtų užtikrintas balsavimo procedūrų slaptumas;

97.3. stebi, kad balsavimo kabina naudotųsi tik vienas tarybos narys;

97.4. suskaičiuoja balsus, sprendimą dėl biuletenių pripažinimo negaliojančiais priima balsuodama;

97.5. surašo slapto balsavimo rezultatų nustatymo protokolą, kurį pasirašo visi balsų skaičiavime dalyvaujantys komisijos nariai ir sekretorius;

97.6. balsadėžėje rastus ir suskaičiuotus biuletenius sudeda į voką, ant voko užrašo jo turinį, voką užklijuoja, antspauduoja tarybos anspaudu ir perduoda tarybos posėdžio pirmininkui;

97.7. pasibaigus slaptam balsavimui, komisijos pirmininkas paskelbia slapto balsavimo rezultatus ir slapto balsavimo rezultatų nustatymo protokolą perduoda tarybos posėdžio pirmininkui.

98. Balsų skaičiavimo komisijos darbą reglamentuoja jos nuostatai, patvirtinti tarybos sprendimu.

99. Balsavimą pakeliant rankas ar naudojant elektroninę sistemą galima vieną kartą pakartoti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės klausimas, jeigu to motyvuotai reikalauja posėdžio pirmininkas arba frakcija ar tarybos narių grupė ir šiam reikalavimui  pritaria  ne  mažiau  kaip  1/3  posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Pakartotinio balsavimo gali būti reikalaujama, jeigu nebuvo tinkamai ir aiškiai suformuluotas balsuoti teikiamas klausimas arba netiksliai suskaičiuoti balsai.

100. Sprendimai taip pat gali būti priimti ir visų pritarimu, jei po to, kai posėdžio pirmininkas perskaito teikiamo sprendimo pavadinimą ir pasiteirauja, ar svarstomu klausimu nėra prieštaraujančių. Jeigu nė vienas tarybos narys teigiamai neatsako į posėdžio pirmininko klausimą, jis paskelbia „Priimta“. Priimant sprendimą bendru sutarimu laikoma, kad visi dalyvaujantys posėdyje tarybos nariai balsavo „už“.

Tarybos posėdžio sušaukimas ir darbotvarkės sudarymas

101. Tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, juos šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.

102. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras.

103. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę ir pasirašo mero potvarkį dėl posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės.

104. Jeigu klausimas svarstytas visuose komitetuose ir 1/2 komitetų siūlo klausimo netraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, bet jis buvo įtrauktas, meras turi paaiškinti tokį sprendimą posėdžio metu prieš tvirtinant darbotvarkę. 

105. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, jų įtraukimo į darbotvarkę klausimą sprendžia taryba, balsuodama dėl kiekvieno klausimo atskirai.

106. Tarybos posėdžių darbotvarkė, pasiūlius komitetui, komisijai, frakcijai ar 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių, gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu, tačiau šie siūlomi svarstyti sprendimų projektai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir šiame reglamente nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir reglamente nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu.

107. Posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta posėdžio data, laikas ir vieta, svarstomi klausimai ir pranešėjai.

108. Posėdžio metu darbotvarkės eiliškumą galima keisti, jei už tai balsuoja posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

109. Į posėdžio darbotvarkę įrašomi tik tie klausimai, kuriems pagal reglamento nustatytus reikalavimus yra tinkamai parengti sprendimų projektai.

110. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą nesilaikant reglamente nustatytų terminų posėdžio sušaukimui ir sprendimų projektų pateikimui.

111. Tarybos nariai, frakcijos ar grupės prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę informuoja apie planuojamus pateikti pareiškimus, paklausimus ir kitą svarbią informaciją. Tarybos narių, frakcijų ar grupių pareiškimams, paklausimams ar kitai svarbiai informacijai perskaityti skiriama iki 5 minučių.

Tarybai svarstyti siūlomų klausimų bei savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimas ir svarstymas komitetuose

112. Visi tarybai teikiami sprendimų projektai yra rengiami, derinami ir registruojami šio reglamento nustatyta tvarka.

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-11 redakcija

 

113. Taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, aiškinamaisiais raštais ir kitais papildomais dokumentais (raštais, skaičiavimais ir pan.) merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius.

114. Visuomeninės organizacijos, gyventojai ar jų įgalioti atstovai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo rengimo gali raštu kreiptis į reglamento 113 punkte nurodytus projektų rengėjus.

115. Merui teikiami sprendimų projektai su aiškinamaisiais raštais pasirašomi rengėjo ir derinami su kalbos tvarkytoju, Teisės skyriaus specialistu, atitinkamų savivaldybės administracijos padalinių vadovais, administracijos direktoriaus pavaduotojais ir savivaldybės mero pavaduotojais, kuruojančiais atitinkamas veiklos sritis.

116. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių rengiami sprendimų projektai turi būti derinami dar ir su programų koordinatoriais ar įstaigas kuruojančiais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais.

117. Tarybos nariai tarybos sprendimų iniciatyvos teisę gali įgyvendinti šiais būdais:

117.1. patys parengia tarybos sprendimų projektus;

117.2. parengia savivaldybės administracijos direktoriui adresuotą aiškinamąjį raštą, kuriame išdėsto problemos esmę, kitas svarbias aplinkybes ir siūlomus sprendimo metmenis ar sprendimų variantus, užregistruoja bendra tvarka su prašymu, kad administracijos direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskirtų sprendimo projekto rengėją iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų;

117.3. parengia Tarybos ir mero sekretoriatui adresuotą aiškinamąjį raštą ir išdėsto problemos esmę, kitas svarbias aplinkybes ir siūlomus sprendimo metmenis ar sprendimų variantus, užregistruoja Tarybos ir mero sekretoriate klausimą protokoliškai svarstyti komitete, kurio veiklos sričiai priskirtina tarybos nario keliama problema.

118. Kartu su sprendimo projektu merui pateikiamas sprendimo projekto rengimo ir svarstymo komitetuose lapas (forma pateikiama 5 priede) ir išsamus aiškinamasis raštas.

119. Sprendimų projektų aiškinamuosiuose raštuose turi būti įvardytos pagrindinės priežastys, dėl ko priimamas sprendimas, laukiami rezultatai ir lėšų poreikis, reikalingas sprendimui įgyvendinti. Esant korupcijos pasireiškimo tikimybei, sprendimo projektas turi būti vertinamas Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

120. Prie sprendimo projekto aiškinamojo rašto turi būti pridedami skaičiavimai, analizė ir kiti rodikliai, reikalingi sprendimo projekto būtinumui pagrįsti. Esant reikalui, sprendimo projekto aiškinamajame rašte turi būti pateiktas lentelės formos lyginamasis variantas.

121. Meras, gavęs suderintą sprendimo projektą, pasirašo sprendimo projekto rengimo ir svarstymo komitetuose lape, arba nukreipti projektą svarstyti iš karto tarybos posėdyje ir teikia jį įregistruoti Tarybos ir mero sekretoriatui.

122. Mero pasirašyti tarybos sprendimų projektai ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos skelbiami savivaldybės interneto portale. Norminių teisės aktų projektai rengiami ir viešinami Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

123. Sprendimų projektai svarstomi komitetuose, išskyrus:

123.1. dėl kurių balsuojama slaptai;

123.2. kai vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymu ar reglamentu, meras, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, Kontrolės komiteto pirmininkas teikia tarybai ataskaitas, išvadas, informaciją;

123.3. tuos, kurie mero nukreipiami svarstyti tiesiogiai tarybos posėdžiui.

124. Komitetų posėdžiai yra protokoluojami ir daromi garso įrašai.

125. Komiteto pirmininkas posėdžio protokolą pasirašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po komiteto posėdžio.

126. Kontrolės komiteto kompetencijos klausimai prieš juos tvirtinant taryboje, taip pat visa informacija, ataskaitos ir išvados, kurias tarybai teikia savivaldybės kontrolierius, privalomai svarstomi Kontrolės komiteto posėdyje.

127. Tarybos komiteto, komisijos, frakcijos, mero, tarybos nario, tarybos narių frakcijų ir grupių, Tarybos ir mero sekretoriato, savivaldybės kontrolieriaus, administracijos direktoriaus teikiami alternatyvūs tarybos sprendimų projektai turi būti parengti, suderinti ir įregistruoti šio reglamento nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarybos posėdžio. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu. Už šių procedūrų atlikimą atsako sprendimo projekto rengėjas. Alternatyvaus sprendimo projekte įrašomas jo rengėjas ir teikėjas.

128. Tarybos komitetas, pasiūlęs rengti sprendimo projekto alternatyvą, tokią nuostatą turi aiškiai suformuluoti ir įrašyti į sprendimo projekto rengimo ir svarstymo komitetuose lapą.

129. Prieš pateikiant sprendimo projektą merui, jis teikiamas vizuoti mero pavaduotojui. Mero pavaduotojai pasirenkami pagal jiems priskirtas kuravimo sritis.

Tarybos posėdyje priimtų dokumentų įforminimas ir įsigaliojimas

130. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami ir daromi posėdžio vaizdo ir garso įrašai. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, garso ir (ar) vaizdo įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Posėdžio protokolą privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras arba mero pavaduotojas ar išrinktas tarybos narys ir Tarybos ir mero sekretoriato vadovas.

131. Protokole rašomi svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti sprendimai, balsavimų rezultatai. Prie protokolo pridedami tarybos narių registracijos duomenys, balsavimų rezultatai, rašytiniai tarybos narių pareiškimai ir kita posėdžio medžiaga.

132. Taryboje priimtus sprendimus posėdžio pirmininkas pasirašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio, o protokolą – per 7 darbo dienas. Tarybos sprendimų originalai antspauduojami tarybos antspaudu.

133. Priimti tarybos sprendimai ir dokumentai tarybos posėdžio pirmininkui pasirašyti teikiami su projekto rengėjo ir Tarybos ir mero sekretoriato vadovo vizomis. Jei sprendimo projektas tarybos posėdžio metu buvo koreguotas, priimtas sprendimas papildomai gali būti derinamas su kalbos tvarkytoju, Teisės skyriaus specialistu.

134. Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojai vieno langelio informacinėje sistemoje „Avilys“ nurodytiems adresatams parengia reikalingą sprendimo nuorašų skaičių ir išsiunčia nurodytiems asmenims. Jei rengėjas paslaugų valdymo sistemoje VLIS „Avilys“ adresatų nenurodo, už tinkamą suinteresuotų asmenų ar institucijų informavimą apie priimtą tarybos sprendimą atsako tarybos sprendimą rengęs asmuo.

135. Tarybos priimti norminiai teisės aktai ne vėliau kaip kitą dieną po mero pasirašymo registruojami ir oficialiai skelbiami Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka Teisės aktų registre (toliau – TAR). Teisės akto įregistravimas ir paskelbimas TAR laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu. Individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Visi tarybos priimti sprendimai yra skelbiami savivaldybės interneto portale.

136. Tarybos nariai su posėdžių protokolais ir jų priedais gali susipažinti Tarybos ir mero sekretoriate.

137. Tarybos posėdžio protokolo išrašas ar posėdžio garso įrašo kopija tarybos nariui daromi pagal jo merui pateiktą rašytinį prašymą. Prašoma informacija tarybos nariams pateikiama po protokolo pasirašymo.

138. Kiti asmenys, norintys gauti su tarybos posėdžiais susijusią medžiagą, pateikia merui rašytinį prašymą. Prašymai ir atsakymai į pateiktus prašymus pateikiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Atsakymus į pateiktus tarybos narių prašymus pateikia Tarybos ir mero sekretoriatas.

Tarybos komitetai ir jų sudarymas. Komitetų darbo tvarka

139. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai.

140. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, taryba nustato komitetų ir jų narių skaičių, pavadinimus bei kiekvieno komiteto įgaliojimus, atsižvelgdama į tarybos narių siūlymus. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu.

141. Komitetai, išskyrus Kontrolės komitetą, sudaromi laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

142. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu šiame įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu.

143. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą, į kurį įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jei ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

144. Kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

145. Jei kelios frakcijos, tarybos narių grupės ar tarybos nariai yra pasiskelbę savivaldybės tarybos opozicija ir kiekviena iš jų atskirai siūlo kandidatus į Kontrolės komiteto pirmininko pareigas, taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatą balsuoja atskirai. Pirmininku skiriamas tas kandidatas, kuris surinko posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų daugumą.

146. Kontrolės komiteto sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvavusių komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia komiteto pirmininko balsas. Jeigu komiteto pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas

147. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai.

148. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.

149. Sprendimai komitetuose priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia komiteto pirmininko balsas. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas. Jeigu komiteto pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

150. Svarstant klausimą protokoliškai tarybos komitete (komitetuose), teikiamo klausimo pranešėjas turi parengti aiškinamąjį raštą (skaičiavimai, analizė ir kiti rodikliai, lentelės formos lyginamasis variantas), kuriame nurodoma problemos esmė, kiti autoriaus nuomone reikalingi pagrindimai bei paaiškinimai ir nurodoma, ko prašoma iš komiteto. Jeigu protokoliškai nagrinėti klausimą prašo tarybos narys, jis prašo komiteto pirmininko įtraukti klausimą į darbotvarkę. Komiteto pirmininkas sprendžia, ar reikia kviesti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ar kitų savivaldybės institucijų darbuotojus pranešėjais, ar klausimas bus svarstomas be pranešėjų ir aiškinamojo rašto.

151. Komiteto pirmininkas:

151.1. inicijuoja komitetų posėdžius;

151.2. pirmininkauja komitetų posėdžiams;

151.3. gali siūlyti papildyti komiteto darbotvarkę;

151.4. duoda komitetų nariams pavedimus;

151.5. kviečia dalyvauti komitetų posėdžiuose visuomenės atstovus – seniūnaičius, ekspertus, valstybės tarnautojus ir kitus suinteresuotus asmenis;

151.6. kviečia administracijos ar kitų savivaldybės institucijų darbuotojus pranešėjais;

151.7. pasirašo komiteto posėdžių protokolus;

151.8. kontroliuoja komitetų sprendimų vykdymą;

151.9. informuoja komitetų narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą.

152. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas atlieka komiteto pirmininko pavaduotojas.

153. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto portale.

154. Keli komitetai mero ar savo iniciatyva, sutarus jų pirmininkams, tą patį klausimą gali nagrinėti bendrame posėdyje. Tokiam posėdžiui bendru sutarimu pirmininkauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimus kiekvienas komitetas priima atskirai. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžiui pirmininkavęs vieno iš komitetų pirmininkas.

155. Komitetų posėdžiai protokoluojami ir daromi posėdžių garso įrašai. Komitetų posėdžių protokolai ir garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose, posėdžių protokolai viešinami savivaldybės interneto portale. Komiteto posėdžio protokole nurodomas posėdžio pavadinimas, posėdžio laikas, posėdyje dalyvavusių komiteto narių skaičius ir pavardės, svečiai ir kviestieji asmenys, posėdžio pirmininko ir sekretoriaus vardai ir pavardės, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, atitinkamais klausimais priimtų sprendimų esmė ir balsavimo rezultatai.

156. Komiteto nario pareikšta atskiroji nuomonė yra įrašoma į protokolą. Tarybos narys, kalbėdamas posėdžio metu, turi akcentuoti, ar tai yra jo atskiroji nuomonė ir kad jis pageidauja, jog tai būtų įrašyta posėdžio protokole.

157. Kai komitete suformuluojami alternatyvūs siūlymai dėl svarstomo tarybos sprendimo projekto, tai turi būti įrašyta ir į komiteto posėdžio protokolą ir į sprendimo projekto rengimo ir svarstymo komitetuose lapą. Tarybos sprendimo projekto rengėjas privalo parengti komiteto pasiūlytą sprendimo alternatyvą ir kartu su siūlomu sprendimo projektu teikti tarybai.

158. Kai komitetas priima sprendimą kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių ar savivaldybei priklausančią įmonę ar įstaigą, komiteto posėdžio protokolą rašantis Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojas padaro komiteto posėdžio protokolo išrašą pavestai užduočiai vykdyti ir kontroliuoti ir užregistruoja jį dokumentų valdymo sistemoje.

159. Komitetų posėdžių protokolavimą ir protokolų saugojimą organizuoja Tarybos ir mero sekretoriatas.

160. Tarybos komitetų posėdžių protokolų išrašai ar posėdžių garso įrašų kopijos tarybos nariui daromi pagal jo Tarybos ir mero sekretoriatui pateiktą rašytinį prašymą. Prašoma informacija tarybos nariams pateikiama po protokolo pasirašymo.

161. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Savo iniciatyva pirmiau minėti suinteresuoti asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti pranešę apie tai Tarybos ir mero sekretoriatui. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

162. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos, komercine paslaptimi ar asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijęs klausimas, informacija, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

163. Savivaldybės kontrolierius turi teisę dalyvauti komitetų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

164. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę kontroliuoti, kaip vykdomi tarybos sprendimai.

165. Komitetus techniškai aptarnauja Tarybos ir mero sekretoriatas, kuris organizuoja komitetams reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą, skelbia komiteto posėdžio darbotvarkę savivaldybės interneto portale ir pateikia parengtą komiteto posėdžio medžiagą tarybos nariams.

166. Aplinkos ir plėtros komitetas:

166.1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

166.1.1. savivaldybės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų steigimo ir tvarkymo;

166.1.2. adresų suteikimo žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms;

166.1.3. pavadinimų suteikimo gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas;

166.1.4. komunalinių atliekų tvarkymo;

166.1.5. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros;

166.1.6. želdinių apsaugos, teritorijos tvarkymo ir švaros palaikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;

166.1.7. teritorijos raidos analizės, bendrųjų, ilgalaikių, ekologinių ir kitų programų;

166.1.8. statybos, plėtimo ir regeneravimo, kraštovaizdžio, architektūros ir kultūros paminklų apsaugos;

166.1.9. buitinių atliekų surinkimo, perdirbimo ir saugojimo;

166.1.10. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos;

166.1.11. miesto Bendrojo plano, jo sprendinių keitimo;

166.1.12. miesto viešojo transporto organizavimo; 

166.1.13. miesto komunalinio ūkio formavimo ir reguliavimo problemų;

166.2. nagrinėja gyventojų siūlymus ir pageidavimus dėl miesto teritorijų planavimo, tvarkymo, statybos ir aplinkosaugos;

166.3. teikia siūlymus dėl miesto savivaldybės teritorijos raidos;

166.4. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

166.5. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.

167. Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas:

167.1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

167.1.1. savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo;

167.1.2. administracijos direktoriaus pateikto tarybai tvirtinti savivaldybės biudžeto projekto ir apibendrintų visų komitetų išvadų;

167.1.3. savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos;

167.1.4. tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo tvarkos, jų panaudojimo apyskaitų, įvertinus gautus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

167.1.5. papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, įvertinus gautus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

167.1.6. kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;

167.1.7. vietinių rinkliavų nustatymo;

167.1.8. sprendimų įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas ir ūkines organizacijas;

167.1.9. mokėjimų arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimosi savivaldybės įrengimais, objektais ir gamtos ištekliais dydžių nustatymo;

167.1.10. finansinių lengvatų suteikimo įmonėms;

167.1.11. banko kredito panaudojimo, paskolų ėmimo ir teikimo;

167.1.12. pateiktos savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, investicinių ir kitų programų;

167.1.13. tarybos sprendimų, turinčių įtakos savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms, projektų;

167.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl:

167.2.1. investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;

167.2.2. verslo aplinkos gerinimo, investicijų skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo;

167.3. analizuoja:

167.3.1. savivaldybės įmonių ir kitų subjektų veiklą, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas;

167.3.2. kaip tarybos įsteigtos institucijos ir ūkio subjektai naudojasi jiems deleguota teise valdyti bei eksploatuoti konkrečius savivaldybės nuosavybės objektus;

167.3.3. tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

167.4. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.

168. Kultūros, švietimo ir sporto komitetas:

168.1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

168.1.1. vaikų ir jaunimo bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo, suaugusių žmonių švietimo organizavimo;

168.1.2. kultūros ugdymo, poilsio organizavimo;

168.1.2.1. sporto ir turizmo plėtojimo;

168.1.2.2. jaunimo organizacijų veiklos sąlygų gerinimo ir koordinavimo;

168.1.3. teikia tarybai išvadas dėl:

168.1.3.1. miesto garbės piliečio vardo suteikimo;

168.1.3.2. leidimo naudoti miesto savivaldybės herbą;

168.1.4. nagrinėja ir teikia siūlymus bei išvadas dėl švietimo, kultūros, sporto veiklos prioritetų;

168.1.5. analizuoja  savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;

168.1.6. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

168.1.7. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.

169. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas:

169.1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

169.1.1. neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų rūpybos, priežiūros, aptarnavimo ir socialinio integravimo į bendruomenę;

169.1.2. pateiktų teritorijos raidos analizių, ilgalaikių bendrųjų socialinių, demografinių ir kitų programų;

169.1.3. socialinio būsto statybos ir remonto, paramos gyventojams įsigyjant gyvenamąsias patalpas, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka;

169.1.4. gyventojų užimtumo, gyventojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimo;

169.1.5. tarpinstitucinio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą;

169.1.6. ligonių slaugos organizavimo;  

169.1.7. sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;

169.1.8. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo savivaldybės teritorijoje ir sergamumo prevencijos;

169.2. analizuoja savivaldybės globos ir socialinės rūpybos, sveikatos įstaigų veiklą, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;

169.3. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

169.4. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.

170. Kontrolės komitetas:

170.1. teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

170.2. siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

170.3. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;

170.4. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

170.5. siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

170.6. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

170.7. dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka; savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

170.8. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai;

170.9. svarsto Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano papildymo ar pakeitimo, iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina jį savivaldybės kontrolieriui. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į Kontrolės komiteto pasiūlymus dėl veiklos plano projekto, papildo ar pakeičia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą ir patvirtina jį įstatymų nustatytais terminais;

170.10. rengia ir teikia tarybai siūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

170.11. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

170.12. nagrinėja ir rengia išvadas savivaldybės tarybos ir mero pavestais klausimais.

171. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita savivaldybės tarybai turi būti pateikta iki gegužės 1 d. Sprendimo projektas dėl šios ataskaitos tvirtinimo pirmiausiai teikiamas Kontrolės komitetui. Kontrolės komitetas rengia išvadą dėl ataskaitos, kurią Kontrolės komiteto pirmininkas paskelbia tarybos posėdžio metu. Sprendimo projektą dėl ataskaitos tvirtinimo kiti komitetai svarsto bendra tvarka.

172. Tarybai pritarus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita arba jos santrauka skelbiama vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto portale, o esant galimybei – ir per kitas žiniasklaidos priemones.

173. Kontrolės komitetas vykdo kitas Vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas.

Tarybos komisijos ir jų sudarymo tvarka

174. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos ir Antikorupcijos komisijas. Šių komisijų darbo organizavimo procedūros, veiklos funkcijos ir kitos nuostatos reglamentuotos komisijų nuostatuose, kuriuos tvirtina taryba. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybių aprašymus.

175. Etikos ir Antikorupcijos komisijų nariai gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

176. Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus savivaldybės taryba mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, šio reglamento nustatyta tvarka. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų arba jei tarybos opozicija nėra paskelbta, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba iš šių komisijų narių skiria mero teikimu.

177. Jei kelios frakcijos, tarybos narių grupės ar tarybos nariai yra pasiskelbę savivaldybės tarybos opozicija ir kiekviena iš jų atskirai siūlo kandidatus į Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų pareigas, meras tarybai teikia visus pasiūlytus kandidatus, taryba už kiekvieną iš jų balsuoja atskirai.

178. Kai skiriami Etikos, Antikorupcijos komisijos pirmininkai, sprendžiamas nepasitikėjimo Etikos ir Antikorupcijos pirmininkais klausimas, galimas slaptas balsavimas.

179. Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai laikomi paskirtais, kai už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria mero teikiamoms tarybos opozicijos pasiūlytoms Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūroms, meras kitame tarybos posėdyje teikia opozicijos pasiūlytas kandidatūras.

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-11 redakcija

 

180. Etikos komisija:

180.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

180.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir tarybos nariui įstatymuose nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

180.3. tiria ir priima sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

180.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo;

180.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

180.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

181. Antikorupcijos komisija:

181.1. tarybai priėmus sprendimą ar merui pasiūlius, dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

181.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

181.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

181.4. savivaldybės interneto portale skelbia informaciją apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus. Už šios informacijos pateikimą atsakingas komisijos atsakingasis sekretorius;

181.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama korupcijos prevencijos valstybės politika.

182. Taryba gali sudaryti ir kitas nuolatines (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinąsias (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijas. Komisijų įgaliojimus nustato taryba, patvirtindama tų komisijų veiklos nuostatus. Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį, nustato jos darbo trukmę ir suteikia reikalingus įgaliojimus.

183. Taryba tvirtina komisijų narių skaičių, sudėtį, veiklos nuostatus ir mero teikimu skiria komisijų pirmininkus. Komisijos pirmininkas paskiriamas, jeigu už jį balsavo posėdyje dalyvavusių tarybos narių dauguma.

184. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai.

185. Savivaldybės tarybos nariai gali būti deleguojami į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir jiems suteikiami įgaliojimai. Savivaldybės taryba savo deleguojamus atstovus savo įgaliojimų laikui renka pagal kvotas, proporcingai rinkimus laimėjusių partijų ar rinkimų komitetų vietoms taryboje.

Tarybos frakcijos, tarybos narių grupės, tarybos mažuma, tarybos dauguma

186. Savo politiniams tikslams įgyvendinti savivaldybės tarybos nariai gali sudaryti tarybos opoziciją, tarybos daugumą, jungtis į frakcijas ar tarybos narių grupes šio reglamento nustatyta tvarka.

187. Frakcija paskelbiama pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje ne mažiau kaip trims savivaldybės tarybos nariams viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravus, kad veiklą savivaldybės taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Pareiškime taip pat turi būti nurodytas frakcijos pavadinimas, jos sudėtis, vadovo, jo pavaduotojo vardai ir pavardės.

188. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai ar tarybos narių grupei.

189. Taryboje gavusių mandatus rinkimų sąrašų ar partijų skaičius, pasiskelbiant tarybos opozicija ar dauguma bei sudarant frakcijas ir grupes, neribojamas.

190. Pasikeitus frakcijos ar grupės pavadinimui, sudėčiai, vadovui ar jo pavaduotojui, frakcijai ar grupei iširus ar nutraukus veiklą, turi būti raštu pranešta merui, kuris apie tai paskelbia artimiausiame tarybos posėdyje.

191. Tarybos opozicijos, tarybos daugumos, frakcijos ar grupės vadovas, jo pavaduotojas arba frakcijos ar grupės įgaliotas narys turi teisę taryboje atstovauti tokiai tarybos narių daliai, kokią ši frakcija ar grupė sudaro taryboje.

Savivaldybės biudžeto rengimas

192. Savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kuris sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams.

193. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinti savivaldybių finansiniai rodikliai, tarybos patvirtintos socialinės, ekonominės ir kitos programos, taip pat savivaldybės funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai.

194. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Biudžeto sandaros įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šis reglamentas.

195. Administracijos direktorius ateinančių metų biudžeto projektą sudaro ir teikia tarybai svarstyti ne vėliau kaip per dvi savaites. įsigaliojus Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui.

196. Meras parengtą ateinančių metų savivaldybės biudžeto projektą teikia svarstyti komitetams, frakcijoms ir tarybos narių grupėms.

197. Biudžeto projektas skelbiamas viešai (savivaldybės interneto portale), siekiant gyventojams sudaryti sąlygas jį svarstyti.

198. Gyventojai pastabas ir pasiūlymus teikia per 5 darbo dienas nuo paskelbimo dienos. Per nustatytą laiką gautus gyventojų pasiūlymus apibendrina savivaldybės administracija ir elektroniniu paštu pateikia visiems tarybos nariams.

199. Tarybos sprendimo projektas dėl savivaldybės biudžeto tvirtinimo rengiamas, viešinamas ir svarstomas bendra šiame reglamente nustatyta sprendimų parengimo, svarstymo ir viešinimo tvarka.

200. Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas, gavęs frakcijų, komitetų išvadas ir gyventojų pasiūlymus dėl biudžeto projekto, teikia apie jį išvadą tarybai. Išvadoje turi būti nurodomos frakcijų, komitetų pastabos ir pagrindinės išvados.

201. Komitetai, frakcijos ir tarybos nariai visose savivaldybės biudžeto projekto svarstymo stadijose gali siūlyti didinti arba mažinti projekte numatytas išlaidas tik nurodydami šių išlaidų finansavimo šaltinius ir pateikdami pasiūlymo pagrindimą. Tačiau negalima siūlyti mažinti tų išlaidų, kurios į biudžeto projektą įrašytos pagal įstatymus, kitus Seimo, Vyriausybės priimtus teisės aktus, taip pat tarybos sprendimus.

202. Jei pirmą kartą svarstant tarybos posėdyje sprendimas tvirtinti savivaldybės biudžetą nepriimamas, tarybos sprendimu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirmojo svarstymo skiriamas antrasis svarstymas, kuriame administracijos direktorius pristato pagal gautus pasiūlymus ir pastabas dėl pataisyto biudžeto projekto. Posėdžio metu administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo informuoja, kurie iš komitetų, frakcijų ir tarybos narių pasiūlymų ir pataisų įrašyti į biudžeto projektą, kurie atmesti, motyvuoja atmetimo priežastis, atsako į tarybos narių klausimus.

203. Jeigu savivaldybės biudžetas per teisės aktais nustatytus terminus nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų savivaldybės biudžeto išlaidų.

204. Biudžetiniais metais taryba gali tikslinti biudžetą įstatymų nustatyta tvarka.

Savivaldybės biudžeto vykdymo ir turto naudojimo kontrolė

205. Taryba kiekvienais metais posėdyje tvirtina Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai) bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą.

206. Metinius Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą rengia savivaldybės administracijos direktorius.

207. Metinius Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius administracijos direktorius pateikia Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytu terminu savivaldybės kontrolieriui išvadai parengti.

208. Savivaldybės kontrolierius išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio iki liepos 15 d. teikia savivaldybės tarybai.

209. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai su savivaldybės kontrolieriaus išvada kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. teikiami tvirtinti savivaldybės tarybai.

210. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą savivaldybės administracijos direktorius teikia savivaldybės kontrolieriui – išvadai parengti.

211. Savivaldybės kontrolierius išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos teikia savivaldybės tarybai.

212. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita su savivaldybės kontrolieriaus išvada kiekvienais metais savivaldybės tarybai teikiama tvirtinti iki liepos 15 d.

213. Pasibaigus biudžetiniams metams, tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ir (ar) veiklos auditas. Jeigu atliekamas nepriklausomas auditas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.

IV SKYRIUS  

MERAS, MERO PAVADUOTOJAI

Mero rinkimas, mero pavaduotojų skyrimas

214. Meras renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

215. Meras frakcijų atstovų pasitarime, likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomos šios kandidatūros, pristato, derina ir teikia savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui

216. Taryba mero siūlymu gali nuspręsti, kad mero pavaduotojai pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

217. Jeigu mero pasiūlytas kandidatas į mero pavaduotojus nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, meras turi teisę tame pačiame ar kitame tarybos posėdyje siūlyti tą patį arba kitą kandidatą. Jeigu tame pačiame tarybos posėdyje kartotinai balsuoti siūlomas tas pats kandidatas vėl nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, rinkimai atidedami kitam tarybos posėdžiui.

218. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

219. Mero potvarkio projektą pagal kompetenciją rengia Tarybos ir mero sekretoriatas arba savivaldybės administracija.

220. Mero potvarkių projektai pasirašomi rengėjo ir derinami su kalbos tvarkytoju, Teisės skyriaus specialistu, atitinkamų savivaldybės administracijos padalinių vadovais.

221. Mero potvarkiai, kuriais tarybos nariai siunčiami į komandiruotę, įtraukiami ar deleguojami į darbo grupes, komisijas, tarybas ar kitas institucijas, turi būti suderinti su Tarybos ir mero sekretoriato vadovu.

222. Mero potvarkius pagal kompetenciją registruoja Tarybos ir mero sekretoriatas arba savivaldybės administracija.

223. Mero potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

224. Mero priimti teisės aktai, kuriuos skelbti TAR privaloma pagal teisės aktus, oficialiai skelbiami TAR Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir savivaldybės interneto portale.

225. Meras savo potvarkiu nustato pavaduotojų veiklos sritis.

226. Mero pavadavimas, kai meras negali eiti pareigų (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų), įforminamas jo paties potvarkiu. Pavadavimo metu  mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys atlieka visas mero pareigas,  išskyrus Vietos savivaldos įstatymo numatytas išimtis.

227. Mero, mero pavaduotojo darbas, viršijantis teisės aktuose nustatytą darbo trukmę, nelaikomas viršvalandiniu. Meras savo darbo laiką tvarko savo nuožiūra, neviršydamas teisės aktuose nustatyto maksimalaus darbo laiko. Mero pavaduotojas savo darbo laiką tvarko derindamas jį su savivaldybės meru. Mero, mero pavaduotojo darbo laiko apskaita tvarkoma ir apmokėjimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka pagal faktiškai dirbtą laiką, apie kurį jie informuoja Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautoją, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą.

228. Potvarkį dėl pavedimo mero pavaduotojui pavaduoti merą (prieš išeinant atostogų, išvykstant į komandiruotę ar pan.) meras pasirašo iš anksto, nurodydamas mero pavaduotoją, kuriam pavedama pavaduoti merą ir terminą, kuriam perduodamos jo funkcijos.

229. Meras ir mero pavaduotojai (mero pavedimu) turi teisę dirbti nuotoliniu būdu.

230. Kai yra paskirti du mero pavaduotojai ir jų abiejų pareigybių aprašymuose yra nustatyta pareiga pavaduoti merą, o meras dėl ligos ar kitų nuo jo nepriklausančių priežasčių negali eiti pareigų ir pasirašyti potvarkio dėl pavadavimo, potvarkį dėl mero pavadavimo pasirašo vyriausias pagal amžių mero pavaduotojas.

231. Mero, mero pavaduotojo (-ų) įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

232. Meras gali pats atstovauti savivaldybei teisme, taip pat bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioti ir deleguoti kitus asmenis, jeigu tarybos sprendimu nėra pavesta tai atlikti jam pačiam.

233. Mero siūlymas tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą įforminamas tarybos sprendimu. Meras, gavęs savivaldybės kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, teikia jas svarstyti komitetų ir tarybos posėdžiuose.

234. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

235. Meras gali deleguoti savivaldybės tarybos narius, kitus savivaldybės teritorijoje veikiančius asmenis ir visuomenės atstovus šių sutikimu į savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromas savivaldybės administracijos darbo grupes.

236. Meras (mero pavaduotojai) turi teisę rengti savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų pasitarimus, aptarti ir nagrinėti tarybos sprendimų, mero potvarkių, socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektus. Šių pasitarimų tikslas – įvertinti galimus ekonominius, socialinius ir sprendimo, potvarkio ar programos projekto padarinius, siūlyti optimalius sprendimus dėl projekto nuostatų, racionaliai naudoti tarybos posėdžių laiką.

237. Mero ir mero pavaduotojo (-ų), administracijos direktoriaus, kai jo nėra – pavaduotojo, savivaldybės kontrolieriaus, kai jo nėra – jo pavaduotojo išvykimas į komandiruotes įforminamas mero potvarkiu. Komandiruotės išlaidos jiems apmokamos vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka.

238. Meras ir mero pavaduotojas (-ai) turi 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetinių minimaliųjų atostogų teisę. Merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos tikslinės atostogos, numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos mero potvarkiu pagal pateiktą prašymą.

239. Meras savo potvarkiu suteikia atostogas savivaldybės administracijos direktoriui, kai savivaldybės administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui, savivaldybės kontrolieriui, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui.

Savivaldybės administracijos direktoriaus ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti savo pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas mero potvarkiu atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-11 redakcija

 

240. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas (-ai) neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau atlieka tarybos nario pareigas.

241. Mero antspaudo pavyzdį tvirtina taryba.

242. Mero antspaudas dedamas ant:

242.1. mero potvarkių originalų;

242.2. dokumentų, kuriuose mero antspaudas numatytas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

242.3. įgaliojimų dokumentų, suteikiančių teisę savivaldybės tarybos nariams, administracijos valstybės tarnautojams arba kitiems piliečiams atstovauti savivaldybės tarybai ar merui teismuose, derybose, turint reikalų su juridiniais ar fiziniais asmenimis;

242.4. mero tvirtinamų dokumentų;

242.5. mero pasirašytų pažymėjimų ir padėkos raštų.

V SKYRIUS  

TARYBOS, MERO, TARYBOS NARIŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

243. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Šią ataskaitą, tarybai pritarus, tarybos vardu pateikia meras ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. Ataskaita ne vėliau kaip iki birželio 1 dienos pateikiama savivaldybės bendruomenei – skelbiama savivaldybės interneto portale, jos santrauka turi būti skelbiama reglamento 247 punkte numatytoje žiniasklaidos priemonėje. Už ataskaitos paskelbimą atsakingas Tarybos ir mero sekretoriatas.

244. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus išklauso mero, administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ji yra, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitas ir dėl šių ataskaitų iki kiekvienų metų gegužės 1 d. priima sprendimus.

245. Administracijos direktorius ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Ataskaita ne vėliau kaip iki birželio 1 dienos pateikiama savivaldybės bendruomenei – skelbiama savivaldybės interneto portale, jos santrauka turi būti skelbiama reglamento 247 punkte numatytoje žiniasklaidos priemonėje. Už ataskaitos paskelbimą atsakingas savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius.

246. Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus, paprastai iki einamųjų metų pabaigos, atsiskaito rinkėjams. Atsiskaitymo gyventojams organizavimu rūpinasi pats tarybos narys, savarankiškai pasirinkdamas ataskaitos formą ir turinį.

247. Tarybos narys viešai atsiskaityti gyventojams už savo veiklą bei pateikti savo požiūrį visais miesto gyventojams aktualiais miesto savivaldybės tarybos priimamais sprendimais gali susitikimuose ir per vietinės žiniasklaidos priemones (vietos televizijos ir radijo laidose, vietinės spaudos ir interneto leidiniuose), su kuriomis savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis.

248. Sutartis su įgaliotais žiniasklaidos atstovais pasirašo ir sąskaitas apmoka savivaldybės administracija. Gautas sąskaitas faktūras už tarybos narių ataskaitas pasirašo Tarybos ir mero sekretoriato vadovas.

249. Savivaldybės tarybos nario veiklos ataskaitos pateikimo faktą registruoja Tarybos ir mero sekretoriato vadovas.

250. Lėšos, reikalingos tarybos narių ataskaitų pateikimui apmokėti, yra numatomos savivaldybės biudžete. Kiekvienam savivaldybės tarybos nariui turi būti skiriamas vienodas lėšų kiekis – po 150 eurų.

251. Už viršytus nustatytus lėšų limitus savivaldybės tarybos narys susimoka asmeniškai.

VI SKYRIUS  

BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

252. Meras ir mero pavaduotojas (-ai) gyventojus paprastai priima vieną kartą per savaitę. Apie priėmimą skelbiama savivaldybės interneto portale.

253. Tarybos nariai gyventojus priima ir susitinka su jais, patys nustatę priėmimo laiką.

254. Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai, prašydami jos atsakyti pareiškėjui, o kopiją pateikti tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats tarybos narys arba tarybos nario paprašyta prašymą nagrinėjusi atitinkama institucija. Tarybos ar tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami tarybos komitetuose, o esant būtinumui ir tarybos posėdyje.

VII SKYRIUS  

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

255. Vietos gyventojų apklausos (toliau – apklausa) paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, reikalavimu.

256. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių grupės reikalavimu tokia tvarka:

256.1. tarybos narių iniciatyvinė grupė pateikia merui motyvuotą ir pagrįstą reikalavimą dėl apklausos paskelbimo. Reikalavimas turi būti pasirašytas visų iniciatyvinės grupės narių;

256.2. reikalavime turi būti nurodytas apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas ir jos teritorija;

256.3. meras, gavęs iniciatyvinės grupės reikalavimą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo paskelbia apklausą;

256.4. mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti skelbiamas savivaldybės interneto portale.

257. Vietos gyventojai apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

258. Vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymas turi būti įtrauktas į artimiausio tarybos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki tarybos posėdžio dienos meras turi informuoti tarybos iniciatyvinę grupę, kuri teikė merui reikalavimą dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, apie vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo įtraukimą į tarybos posėdžio darbotvarkę. Vietos gyventojų apklausos rezultatai teikiami svarstyti komitetams, frakcijoms bei koalicijoms. Tarybos posėdyje vietos gyventojų apklausos rezultatus pristato apklausos organizavimo komisijos pirmininkas. Nuomonę tarybos posėdyje dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų gali pareikšti komitetai, frakcijos ir koalicijos.

259. Tarybos sprendimas dėl apklausos rezultatų turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto portale ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

VIII SKYRIUS  

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMŲ VERTINIMAS

260. Savivaldybės taryba vertina Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus sprendimus. Jeigu pateikiami sprendimai klausimais, kurie nėra numatyti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose, jie nevertinami ir perduodami nagrinėti administracijai.

261. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai.

262. Seniūnaičių sueigos sprendimai vertinami ir savivaldybės tarybos sprendimai dėl jų priimami artimiausiame tarybos posėdyje. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai vertinami ir savivaldybės tarybos sprendimai dėl jų priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos.

263. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimo skelbiami savivaldybės interneto portale ir išsiunčiami seniūnaičiams el. paštu.

264. Užregistruoti seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai pateikiami merui, jis dokumentą perduoda nagrinėti pagal kompetenciją savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui.

265. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus savivaldybės taryba vertina tokia tvarka:

265.1. jeigu pateiktas sprendimas susijęs su savivaldybės tarybai svarstyti pateiktais klausimais, seniūnaičių sueigos ar išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas pateikiamas kartu su tarybos sprendimo projektu;

265.2. jeigu pateiktas sprendimas nesusijęs su savivaldybės tarybai pateiktais svarstyti klausimais, dėl seniūnaičių sueigos ar išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo rengiamas atskiras tarybos sprendimo projektas, jis svarstomas reglamento nustatyta tvarka.

266. Jeigu vertinti seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimą yra savivaldybės vykdomosios institucijos kompetencija, savivaldybės administracijos direktorius dokumentą perduoda nagrinėti administracijos padaliniui (-iams), kuris (-ie) išnagrinėja sprendimą, jį įvertina, parengia išvadą ir ją pateikia administracijos direktoriui. Administracijos direktoriaus pasirašyta išvada skelbiama savivaldybės interneto portale ir išsiunčiama seniūnaičiams el. paštu.


 

IX SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

267. Visų tarybos veiklos procedūrinių klausimų, kurie nenumatyti šiame reglamente ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, sprendimo būdus siūlo tarybos posėdžio pirmininkas.

 

 

_________________________

 


Alytaus miesto savivaldybės

tarybos veiklos reglamento

1 priedas

 

(Tarybos nario blanko pavyzdys)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS/NARĖ

VARDAS PAVARDĖ

 

Rotušės a. 4-322, LT-62504 Alytus, tel. (8 0)  000 0000, faks. (8 0)  000 0000 / 000 0000, el. p. aaa@aaa.aa.

 

 

 

 

 

 


 

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos veiklos reglamento

2 priedas

 

(Tarybos nario padėjėjo pažymėjimo forma)

 

trispalve

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

PAŽYMĖJIMAS  Nr. _____

DATA

Image23 (4)

 

 

 

VARDAS PAVARDĖ

Savivaldybės tarybos nario (-ės)

______________________

 

VISUOMENINIS (-Ė) PADĖJĖJAS (-A)

 

Pažymėjimas galioja tarybos nario įgaliojimų laikotarpiu

 

Savivaldybės meras (-ė)

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trispalve

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 201_-___-___ sprendimu Nr. _____):

 

23. Tarybos nario padėjėjai, vykdydami tarybos nario pavedimus, turi teisę:

23.1. Organizuoti tarybos nario susitikimus su rinkėjais.

23.2. Teikti tarybos nariui paaiškinimus, padėti jam pasiruošti tarybos, komiteto ar kitiems posėdžiams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

tarybos veiklos reglamento

3 priedas

 

(Pažymos apie laiką atliekant tarybos nario pareigas (kuris nefiksuojamas posėdžių protokoluose) forma)

 

(Savivaldybės tarybos nario (-ės) vardas ir pavardė)

  

Alytaus miesto savivaldybės

Tarybos ir mero sekretoriatui

 

PAŽYMA

APIE LAIKĄ ATLIEKANT TARYBOS NARIO PAREIGAS

(KURIS NEFIKSUOJAMAS POSĖDŽIŲ PROTOKOLUOSE)

 

20___m._________ d.

Alytus

                     

                      Informuoju, kad 20___  m. ........................... mėnesį dirbau šiuo laiku:

 

Mėnesio

diena

Kokios buvo vykdomos tarybos nario pareigos

Trukmė (val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

           

Tarybos narys (-ė)

............................................

.......................................................

 

(Parašas)

(Tarybos nario (-ės) vardas ir  pavardė)

 


 

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos veiklos reglamento

4 priedas

 

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario mėnesio išmokų, susijusių su tarybos nario veikla,

panaudojimo ataskaitos forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ................................................   20...... M. ..................... MĖNESIO IŠMOKŲ, SUSIJUSIŲ SU TARYBOS NARIO VEIKLA,

PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

20______ m. ______________d.

Alytus

 

Eil. Nr.

Prekių, paslaugų pavadinimas

Dokumento pavadinimas, numeris, data

Apmokėjimo data

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

Tarybos narys (-ė)      .......................             ...............................................          .........................

                                            (parašas)                     (vardas, pavardė)                              (data)

 

 

 SVP priemonės  koordinatorius _______________________    

 

 

Skirta išmokos suma__________________

 

Apmokėta tiesiogiai __________________

 

Kompensuojama išmokos suma _________

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojas _____________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

tarybos veiklos reglamento

5 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengimo ir svarstymo komitetuose lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO PROJEKTO RENGIMO IR SVARSTYMO KOMITETUOSE LAPAS

 

1. Sprendimo projekto pavadinimas _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Klausimo teikėjas (-a): ___________________________________________________________

                                       (Komiteto, komisijos pirmininkas, tarybos narys, savivaldybės kontrolierius, administracijos direktorius)

3. Sprendimo projekto rengėjas (-a, -ai) ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Pranešėjas (-a, -ai) ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5.Savivaldybės meras(-ė)   __________________________________________________________

 

 

6. Klausimą išnagrinėjo ir sprendimo projektą apsvarstė:

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas ________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas _____________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Aplinkos ir plėtros komitetas ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas _______________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kontrolės komitetas (savo kompetencijos klausimais)___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Klausimą teikti svarstyti tarybai.

 

Savivaldybės meras (-ė)  ___________________________________________________________

 

Į pradžią