Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-59 2013-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO

 

 2013 m. kovo 28 d.   Nr. T-59

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 ir 5 dalimi, Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams plėsti verslo įmones, skatinti investicijas ir išlaikyti bei steigti naujas darbo vietas, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, per paskutiniuosius 24 mėnesius investavusios į nekilnojamąjį turtą (pastatų statybą ar rekonstrukciją), kuriame vykdoma įmonės ūkinė komercinė veikla, ir technologinių įrenginių įsigijimą, vieną mokestinį laikotarpį atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo už nekilnojamąjį turtą, į kurį buvo investuota, ir žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio už tą žemės sklypą, kuriame yra minėtas nekilnojamasis turtas, o kitus tris mokestinius laikotarpius šie mokesčiai sumažinami 50 procentų, jei investicijos siekia:

1.1. labai mažos įmonės – ne mažiau kaip 28 962 Eur;

1.2. mažos įmonės – ne mažiau kaip 144 810 Eur;

1.3. vidutinės įmonės – ne mažiau kaip 724 050 Eur.

2015 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-379 redakcija

 

          2. Nustatytas lengvatas pritaikyti tik tuo atveju, kai įmonė neskolinga valstybės  ir savivaldybės biudžetams, įvykdžiusi visus sutartinius įsipareigojimus savivaldybei, atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje numatytus minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, pateikia dokumentus, pagrindžiančius atliktas investicijas, įmonės vadovo deklaraciją, patvirtinančią šio sprendimo 1 punkte nustatytą investicijų dydį, ir dokumentą (-us), įrodantį (-čius) įmonės ūkinę komercinę veiklą pastate, už kurį prašoma atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo ar jo sumažinimo (Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje „Mano VMI“ suformuotas mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas).

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-163 redakcija

 

          3. Nustatyti, kad dėl savivaldybės paramos besikreipiančiai įmonei šio sprendimo 1 punkte minėtos mokesčių lengvatos kiekvienais metais nustatomos atskirais savivaldybės tarybos sprendimais, kai įmonė pateikia atitinkamo mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto ir žemės nuomos ar žemės mokesčio sumą ir pažymas apie įsiskolinimų nebuvimą valstybės biudžetui. Mokesčių lengvata įmonei gali būti suteikta, jei per trejus metus jai suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio.

          4. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-08-13 sprendimą Nr. T-161 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Jurgis Krasnickas           

______________

 

Į pradžią