Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-143 2013-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2013 m. gegužės 30 d.   Nr.T-143

Alytus

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55–1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741) 7 straipsnio 3 dalimi, Žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-612) 7 straipsniu  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) 1.8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Mokesčių lengvatų juridinių asmenų mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. gegužės 30 d.

sprendimu Nr. T-143

 

MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKIMO

 TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių lengvatų juridinių asmenų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotų juridinių asmenų žemės ir nuomos už valstybinę žemę bei nekilnojamojo turto mokesčių sumažinimo, atleidimo nuo mokesčių mokėjimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:

2.1. Civiliniu kodeksu;

2.2. Vietos savivaldos įstatymu;

2.3. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu;

2.4. Žemės mokesčio įstatymu;

2.5. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.

3. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba) gali priimti sprendimus savo biudžeto sąskaita teikti mokesčių išimtines lengvatas, t. y. sumažinti mokesčių dydį, atleisti nuo mokesčių mokėjimo arba atidėti (žemės nuomos už valstybinę žemę) mokesčio mokėjimo terminą.

4. Apraše vartojama sąvoka nereikšminga pagalba – pagalba, atitinkanti 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5).

5. Savivaldybės taryba pagal šį aprašą gali teikti šių mokesčių lengvatas:

5.1. žemės;

5.2. nuomos už valstybinę žemę;

5.3. nekilnojamojo turto.

 

II. MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6. Juridiniams asmenims, kuriems per paskutinius dvejus kalendorinius metus savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų, gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos.

7. Lengvatos gali būti teikiamos tik asmenims, atitinkantiems nereikšmingos pagalbos gavėjui keliamus reikalavimus.

8. Mokesčių lengvatos juridiniams asmenims gali būti teikiamos, jeigu juridinis asmuo atitinka šiuos kriterijus:

8.1. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotas juridinis asmuo;

8.2. yra sudaręs valstybinės žemės nuomos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu arba pastatus ir žemę valdo nuosavybės teise;

8.3. nėra bankrutuojantis, likviduojamas ar vykdantis restruktūrizaciją;

8.4. einamaisiais metais nėra pasinaudojąs kitomis savivaldybės suteikiamomis lengvatomis ar gavęs kitą finansinę paramą;

8.5. kreipiasi dėl mokestinės lengvatos suteikimo, kadangi buvo tiesiogiai paveiktas susiklosčiusios valstybinio lygio ekstremalios situacijos ir/ar paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikoje.

2020 m. balandžio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-84 redakcija

 

9. Mokesčių lengvatos neteikiamos juridiniams asmenims:

9.1. nesumokėjusiems mokesčių (delspinigių) už praėjusius metus;

9.2. vykdantiems licencijuotą veiklą, jeigu ji yra: azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla, kredito įstaigų veikla, teisinė veikla, nekilnojamojo turto operacijų veikla, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

9.3. jeigu nekilnojamojo turto objekto teritorija, ar jos dalis, dėl kurios prašoma suteikti lengvatą apleista, apaugusi piktžolėmis;

9.4. jeigu asmuo nuomojama nekilnojamąjį turtą kitiems asmenims.

10. Juridiniam asmeniui gali būti suteikiama einamaisiais metais tik viena mokestinė – žemės arba nuomos mokesčio už valstybinę žemę, arba nekilnojamojo turto lengvata. Ją pasirenka pats asmuo. Šis punktas netaikomas, jeigu kreipiamasi dėl 8.5 papunktyje numatytų aplinkybių.

2020 m. balandžio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-84 redakcija

 

101. Juridiniams asmenims, besikreipiantiems dėl 8.5 papunktyje numatytų aplinkybių, lengvatos gali būti taikomos tik už laikotarpį, kada galiojo paskelbta valstybinio lygio ekstremali situacija ir/ar karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį. Juridiniams asmenims, kurie šiuo laikotarpiu dalinai vykdė veiklą, mokesčio lengvatos gali būti taikomos proporcingai atsižvelgiant į sumažėjusias gamybos/pardavimų apimtis.

2020 m. balandžio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-84 redakcija

 

III. PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

11. Juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti mokesčių lengvatą, prašymus pateikia savivaldybės administracijos direktoriui, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po nustatyto mokesčio sumokėjimo termino.

12. Prašymus suteikti mokesčių lengvatas priima savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas struktūrinis padalinys.

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-295 redakcija

 

13. Juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatą, turi pateikti šiuos dokumentus:

13.1. motyvuotą prašymą suteikti mokesčio lengvatą (prašyme turi būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas, rekvizitai (kodas, adresas, telefono numeris, banko kodas ir pavadinimas, atsiskaitomoji sąskaita), įsteigimo data bei jos veiklos pradžia, ekonominės veiklos rūšies kodas (EVRK), nurodoma informacija apie įmonės statusą (labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė, didelė įmonė), taip pat nurodoma konkreti prašomos mokesčio lengvatos suma);

13.2. žemės ar nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijas (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos suteikimo prašoma).

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-295 redakcija

 

13.3. jeigu kreipiamasi dėl 8.5 papunktyje numatytų aplinkybių, kartu su prašymu asmuo turi pateikti dokumentus, įrodančius patirtus nuostolius, juridinio asmens vadovo sprendimus dėl veiklos sustabdymo ir pratęsimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, įrodymus (raštiškus susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams, ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu savivaldybės tarybos komitetai galėtų objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumą.

2020 m. balandžio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-84 redakcija

 

14. Už dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako prašymą pateikęs asmuo. Jeigu pateikiami ne visi ar nevisiškai užpildyti dokumentai, laikoma, kad prašymas nepateiktas, kol asmuo pristatys papildytus (patikslintus) dokumentus.  Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, nagrinėjantis prašymą, per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui. Pareiškėjui pateikus papildomus dokumentus, lengvatų teikimo klausimas nagrinėjamas iš naujo.

 

IV. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

15. Savivaldybės taryba svarsto tik iki nustatyto termino gautus prašymus. Prašymas dėl atitinkamo mokesčio lengvatos svarstomas vieną kartą.

16. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas struktūrinis padalinys išnagrinėja gautus prašymus suteikti mokesčių lengvatas ir nustatęs, jog pareiškėjas (mokesčio mokėtojas) atitinka šio aprašo nustatytus kriterijus, parengia savivaldybės tarybos sprendimo dėl mokesčio lengvatos suteikimo projektą. Parengtą sprendimo projektą ir visą su prašymu gautą (turimą) dokumentaciją teikia savivaldybės tarybos komitetams svarstyti. Gautiems prašymams nagrinėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma darbo grupė ir tvirtinami jos veiklos nuostatai.

2020 m. balandžio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-84 redakcija

 

17. Jeigu juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčių lengvatą neatitinka šiame apraše nustatytų kriterijų, prašymai nenagrinėjami (nerengiamas tarybos sprendimo projektas) ir neteikiami svarstyti savivaldybės tarybos komitetams. Savivaldybės administracija apie tai raštu informuoja pareiškėjus ir nurodo prašymo nenagrinėjimo motyvus.

18. Savivaldybės tarybos komitetuose apsvarstyti pareiškėjų prašymai kartu su parengtu savivaldybės tarybos sprendimo projektu teikiami svarstyti savivaldybės tarybai.

19. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl mokesčio lengvatos suteikimo (nesuteikimo) ar panaikinimo, savivaldybės administracija apie tai raštu praneša pareiškėjui.

 

V. MOKESČIO LENGVATOS PANAIKINIMAS

20. Paaiškėjus (nustačius aplinkybes), kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimo dėl mokesčių lengvatų teikimo priėmimą, savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio lengvatos suteikimo tarybos sprendimu pripažįstamas netekusiu galios.

21. Po savivaldybės tarybos sprendimo dėl lengvatos panaikinimo priėmimo atsiranda teisė reikalauti iš  mokesčio mokėtojo, kad būtų sumokėta mokesčių dalis, kuriai buvo taikyta lengvata.

 

VI. KITOS NUOSTATOS

 

22. Savivaldybės administracija apie suteiktą ar panaikintą lengvatą (išskyrus nuomos mokesčio už valstybinę žemę) raštu informuoja Valstybinę mokesčių inspekciją.

23. Tai, kas nereglamentuota šiame apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

24. Šis aprašas keičiamas, pildomas, naikinamas ar jo galiojimas savivaldybės tarybos stabdomas sprendimu.

 

_______________________________

 

 

 

Į pradžią