Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-191 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. rugpjūčio 28 d.   Nr. T-191

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Švietimo įstatymo 16 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-94 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos veiklos nuostatus (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. rugpjūčio 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-191

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos (toliau – Koordinavimo taryba) tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir veiklos organizavimą.

                      2. Koordinavimo tarybos sudėtis tvirtinama Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.  

                      3. Koordinavimo tarybos buveinė yra Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

                      4. Koordinavimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

                      5. Koordinavimo taryba savo veiklą grindžia savitarpio supratimo, geranoriškumo, protingumo, teisingumo principais ir kitais bendraisiais teisės principais.

                      6. Koordinavimo tarybos sprendimai yra patariamojo ir / ar rekomendacinio pobūdžio.

 

II. KOORDINAVIMO TARYBOS TIKSLAS,

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                      7. Koordinavimo tarybos tikslas – koordinuoti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kūrimą, plėtojimą ir tobulinimą Alytaus mieste.

                      8.  Koordinavimo tarybos uždaviniai:

                      8.1. teikti siūlymus dėl formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros ir tobulinimo Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms;

                      8.2. siekti palankios teisinės, ekonominės bei rinkodarinės aplinkos formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrai Alytaus mieste;

                      8.3. sudaryti valstybės, Alytaus regiono valstybinių ir savivaldybių institucijų, darbdavių ir darbuotojų interesus atstovaujančių organizacijų efektyvaus bendradarbiavimo ir bendravimo sąlygas, sprendžiant formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros ir tobulinimo problemas.

                      9. Koordinavimo tarybos funkcijos:

                      9.1. tiria ir analizuoja formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų, Alytaus miesto bendruomenės poreikius ir verslo aplinkos situaciją mieste, svarsto kylančių problemų sprendimo būdus bei teikia rekomendacijas šioms problemoms spręsti;

                      9.2. teikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus:

9.2.1. dėl formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo aplinkos gerinimo, galiojančių bei rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su suaugusiųjų švietimo institucijų veiklos tobulinimu; 

                      9.2.2. dėl palankesnių sąlygų sukūrimo suaugusiųjų švietimo programas vykdančioms institucijoms;

                      9.3. formuoja pasiūlymus Alytaus miesto formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtros koncepcijai kurti ir analizuoja joje numatytų priemonių įgyvendinimą;

                      9.4. kuria Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformą, rengia ir teikia arba pagal poreikius padeda rengti ir teikti paraiškas dėl formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos finansavimo savivaldybės, nacionaliniams, Europos Sąjungos fondams, koordinuoja projektų įgyvendinimą;

                      9.5. konsultuoja Alytuje veikiančius neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdytojus dėl paraiškų rengimo ir jų teikimo savivaldybės, nacionaliniams, Europos Sąjungos fondams;

                      9.6. užtikrina, kad visuomenės pasiūlymai, kuriuos gauna Koordinavimo taryba, dėl formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo pasiektų pagal kompetenciją Alytaus miesto savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Seimą;

                      9.7. atlieka kitą Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems nuostatams neprieštaraujančią veiklą.

 

III. KOORDINAVIMO TARYBOS TEISĖS

 

                      10. Koordinavimo taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

                      10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų informaciją, kurios reikia Koordinavimo tarybos funkcijoms atlikti;

                      10.2. kviestis į posėdžius valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų, kolektyvinio atstovavimo subjektų, atstovaujančių darbuotojų teisėms ir interesams, atstovus, nepriklausomus ekspertus, patarėjus, mokslo bei kitus suinteresuotus visuomenės atstovus;

                      10.3. pagal poreikį atstovauti Alytaus mieste neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas vykdančių institucijų interesams;

                      10.4. skleisti visuomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos plėtros ir tobulinimo klausimais.

 

IV.  KOORDINAVIMO TARYBOS PAREIGOS

 

                      11. Koordinavimo taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, privalo:

                      11.1. sukurti Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės  platformą;

                      11.2. rengti ir teikti paraiškas dėl formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos finansavimo Europos Sąjungos fondams, koordinuoti šių projektų įgyvendinimą;

                      11.3. konsultuoti Alytuje veikiančius neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdytojus dėl paraiškų rengimo ir jų teikimo Europos Sąjungos fondams;

                      11.4. kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės tarybą dėl bendrojo finansavimo (kofinansavimo) lėšų skyrimo vykdomiems formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos fondų lėšomis.

 

 

 

 

V. KOORDINAVIMO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                      12. Koordinavimo tarybos pirmininko, pirmininko pavaduotojų ir narių kadencija prasideda nuo Koordinavimo tarybos sudėties patvirtinimo dienos ir trunka 4 metus. Koordinavimo taryba išsirenka Koordinavimo tarybos sekretorių.

                      13. Koordinavimo tarybos pirmininkas:

                      13.1. organizuoja Koordinavimo tarybos darbą, atsako už jos veiklą;

                      13.2. nustato Koordinavimo tarybos posėdžių laiką ir vietą, tvirtina darbotvarkes, pirmininkauja posėdžiams;

                      13.3. organizuoja Koordinavimo tarybai pavestų funkcijų atlikimą;

                      13.4. pasirašo Koordinavimo tarybos posėdžių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su Koordinavimo tarybos veikla;

                      13.5. duoda pavedimus Koordinavimo tarybos nariams pagal Koordinavimo tarybos veiklos kompetenciją;

                      13.6. atstovauja Koordinavimo tarybai viešojo administravimo institucijose, įstaigose visais su jos veikla susijusiais klausimais;

                      13.7. Koordinavimo tarybos pirmininkui nesant, jo funkcijas atlieka Koordinavimo tarybos pirmininko pavaduotojas, kuriam tai paveda Koordinavimo tarybos pirmininkas.

                      14. Koordinavimo tarybos sekretorius:

                      14.1. rengia Koordinavimo tarybos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia tvirtinti Koordinavimo tarybos pirmininkui;

                      14.2. praneša Koordinavimo tarybos nariams posėdžių vietą ir laiką, įteikia Koordinavimo tarybos pirmininko pasirašytas posėdžių darbotvarkes ir posėdžių medžiagą;

                      14.3. renka ir apibendrina informaciją, kurios reikia Koordinavimo tarybos funkcijoms atlikti;

                      14.4. parengia Koordinavimo tarybos posėdžių protokolų projektus ir teikia juos pasirašyti Koordinavimo tarybos pirmininkui;

                      14.5. vykdo kitus su Koordinavimo tarybos veikla susijusius Koordinavimo tarybos pirmininko pavedimus.

                      15. Pagrindinė Koordinavimo tarybos veiklos forma – atviri posėdžiai. Jie rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

                      16. Koordinavimo tarybos posėdžio darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki posėdžio.

                      17. Koordinavimo taryba gali keisti posėdžio darbotvarkę, jeigu už darbotvarkės pakeitimą balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Koordinavimo tarybos narių.

                      18. Koordinavimo tarybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Koordinavimo tarybos narių.

                      19. Koordinavimo tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Koordinavimo tarybos pirmininko balsas, jam nesant, posėdžiui pirmininkaujančio pirmininko pavaduotojo balsas. Prie sprendimo gali būti pridedamos atskirosios Koordinavimo tarybos narių nuomonės.

                      20. Koordinavimo tarybos sprendimai įforminami protokolu. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

                      21. Pasirašytos Koordinavimo tarybos posėdžio protokolo kopijos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos siunčiamos (pateikiamos):

                      21.1. Koordinavimo tarybos nariams;

                      21.2. kitoms institucijoms – pagal poreikį.

                      22. Už Koordinavimo tarybos veiklos dokumentų (posėdžių protokolų, susirašinėjimo ir kitos medžiagos) saugojimą atsako Koordinavimo tarybos sekretorius.

                      23. Koordinavimo tarybos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Koordinavimo tarybos veiklos organizavimui skiriamų lėšų.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      24. Koordinavimo tarybos nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

                      25. Pasibaigus kadencijai Koordinavimo taryba dirba tol, kol Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu bus patvirtinta nauja Koordinavimo taryba.

                      26.  Koordinavimo tarybos veikla, nepasibaigus jos kadencijai, gali būti nutraukiama Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

                                                                                              

––––––––––––––––––

 

Į pradžią