Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-207 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS

 

 2014 m. rugpjūčio 28 d.   Nr. T-207

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878, 3, 4  punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Priskirti tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms 1 kambario 33,13  kv. m bendrojo naudingo ploto butą (unikalus Nr. 1197-4003-7010:0017), esantį Putinų g. 4-51, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

                     

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią