Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-240 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ PAKEITIMO

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 patvirtinto Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtintų Alytaus dailės mokyklos nuostatų 42 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčius:

1.1.  už dailės pradinio, pagrindinio, tikslinio ir išplėstinio ugdymo programas  – 7,00 Eur;

1.2. už dailės išplėstinio ugdymo programą (suaugusiųjų mokymas) – 14,00 Eur.  

            2017 m. vasario 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-62 redakcija

 

            2. Pripažinti nuo 2015 m. sausio 1 d. netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių nustatymo“ 1 punktą.

             

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                                                                      PAKEISTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2014 m. spalio 30 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-240

 

 

 

Alytaus DAILĖS MOKYKLOS

teikiamO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIAI

 

 

Mokestis už vieno mėnesio mokinio išlaikymą įstaigoje:

1.1. už dailės pradinio, pagrindinio, tikslinio ir išplėstinio ugdymo programas – 30 Lt/8,69 Eur;

1.2. už dailės mėgėjų ugdymo programą (suaugusiųjų mokymas) – 50 Lt/14,48 Eur.

 

 

 

________________________

 

Į pradžią